Ana Sayfa : Dernek : Yönetmelikler : Etik Kurul Yönetmeliği

Etik Kurul Yönetmeliği

ÖNBİLGİ

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği aşağıda tariflendiği şekilde organize edilmiştir :

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi sanat ve bilimini geliştirerek insanlığa fayda sağlamak ,

Plastik Cerrahlar arasında bilgi değişimini sağlamak ,

Plastik Cerrahlar arasında saygılı bilimsel rekabeti sağlayarak en yüksek profesyonel beceri standardına ulaşımı sağlamak,

Plastik Cerrahlar ve diğer hekimler arasında en yüksek kişisel ilişki standardını sağlamak ,

Halkı Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi konusunda bilimsel gelişmeler konusunda bilgilendirmek ,

Halkın Plastik ve Rekonstrüktif cerrahların amacını belirlemek ve etkilerini sağlamak ,

TPRECD üyeliği, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bilim ve sanatını uygulama hakkına sahip cerrahların TPRECD üyeliği için Dernek Yönetim kurulu tarafından oylanması ile gerçekleşir.Plastik Cerrahi Derneği üyeleri için arzulanan ,medikal ve etik yüksek standartların sağlanması ve devam ettirilmesidir.Medikal yeterlik uzmanlık dönemi ve sınavının başarılı olarak tamamlanması ile elde edilir.Etik yeterlik ise Etik yönergenin okunup anlaşılmasının sağlanması ile başlar ve bu TPRECD üyeliğinin kabulü ve devam ettirilmesi için bir önşarttır.Üyelerin hastalarla, halkla ve hekim arkadaşları ile “ TPRECD Etik Yönerge Genel ve Özel İlkeleri” doğrultusunda ilişki kurması beklenir.Ayrıca üyeler birey olarak davranışlarından ve söyledikleri sözlerden ve isimlerinin kullanılmasından sorumludurlar.Bu yönergeye uyulmaması üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasına kadar gidebilecek disiplin cezalarına maruz kalmalarına neden olabilir.

Kısım I. – Genel İlkeler

Tıp doktorluğunun en temel unsuru insan kişiliğine bütünüyle saygı göstererek insanlığa hizmet etmektir.Hekimler hastaların tedavilerinde tam bir hizmet sağlayarak güvenlerini kazanmalıdırlar.

Hekimler tıbbi bilgi ve becerilerini arttırmak için sürekli olarak çalışmalı ve bunun sonunda elde ettikleri mesleki kazançlarını hastaları ve meslektaşları ile paylaşmalıdırlar.Hekimler yeni tıbbi gelişmeleri hastalarına ve meslektaşlarına aktarmakla yükümlüdürler.

Hekimler bilimsel temel üzerine dayanan iyileştirme yöntemlerini kullanmalı ve bu ilkeye uymayan hiç kimseye yardımcı olmamalıdır.

Hekimlik mesleği kendisini ve halkı profesyonel yeterliği olmayan ve ahlaki değerleri eksik hekimlerden korumalıdır.Doktorlar tüm yasaları izleyerek mesleğin saygınlığını ve şerefini korumalıdırlar.Meslektaşlarının yasadışı veya ahlakdışı uygulamalarını tereddüt etmeden açığa çıkarmalıdırlar.

Doktorlar hizmet verecekleri hastayı seçebilirler.Ancak acil durumlarda ellerinden gelen en iyi hizmeti vermek zorundadırlar.Hekimler bu durumdaki hastaları için hasta taburcu olana kadar bakımını ihmal etmemeli ve sonrasında ancak yeterli uyarıyı yaptıktan sonra hizmeti kesmelidir.

Doktorlar yetenekleri ve tıbbi görüşleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermelidirler.Hiçbir faktör hekimler arasında ücret farklılığını kısıtlayamaz ve TTB’nin asgari ücret tarifesi ihlal edilemez.

Hekim tıbbi uygulamada, sadece bizzat sorumlu olduğu veya kendisinin gerçekleştirdiği yada yol gösterdiği hizmetler karşılığında profesyonel olarak maddi gelir sağlamalıdır.Hiçbir doktor başka bir hekime yolladığı için ücret veya komisyon almamalıdır.

Karışık, zor vakalarda yada sunulan tıbbi hizmet kalitesinin artacağı bilinen durumlarda hekimler mutlaka konsültasyon istemelidirler.

Doktor hastasında gördüğü karakter bozukluklarını veya eksikliklerini ancak birey yada toplum yararını korumak amacıyla veya yasalar gereği mahkeme kararı ile açıklayabilir.

Yüksek tıp onuru ve idealleri gereği doktorların sorumluluğu sadece bireylere yönelik değildir; tüm toplumu kapsar.Toplumun veya bireylerin sağlık ve genel iyilik hallerini arttıracak tüm aktivitelere doktorlar da katılmalıdır.

Halkın tıbbi hizmete ulaşabilmesi sırasında, doktorlar kendi verdikleri hizmetin, tanıtım servisleri yoluyla duyurulmasını sağlayabilirler.Ancak tanıtımlar yanlış, hatalı ve sahte tedaviler iletme riskini de taşırlar.Bu nedenle halkın yararına kurallar şarttır.Özel ilkeler alt kısım II’de halkın doğru bilgiye ulaşırken; hatalı, yanlış, sahte bilgilendirmeden korunması tariflenmiştir.

 Kısım 2. Özel İlkeler

Her üye üyeliğinin sonlandırılmasına kadar gidebilecek disiplin uygulamalarına tabi tutulabiliri.Eğer;

A. Tıp uygulaması yapması herhangi bir yasa gereği kısıtlanır veya durdurulursa üyelik durumu askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

B. Tıbbi yetersizlik gösterirse,

C. Tıp uygulaması dışında herhangi bir suç işlediği veya ahlaki kavramlara karşı davrandığı yasal yollardan ispatlanırsa,

D. Tıp uygulaması sırasında hastasına cinsel tacizde bulunursa,

E. Uygun olmayan ücret politikası söz konusu ise, şöyle ki:

Refere ettiği kuruluş veya kişiden komisyon veya ücret kabul ederse

Özellikle daha önce hasta ile görüşme yapılamayacak durumlar ( örn : acil girişimler ) için çok fazla ücret talep edilirse,

Çok fazla ücret kavramı sunulan hizmet ile istenilen ücret arasında tamamen bir tutarsızlık varsa sözkonusudur.Talep edilen ücretin kabul edilebilirliği yapılan işlemin zorluğuna, gerektirdiği bilgi ve beceriye, yapılma süresi ve yapılması esnasında çalışan personel miktarını, benzer bir işlem yapılmadan önce ücret konusunda anlaşıp anlaşmadığına bağlıdır.

Bu kural, acil girişimler veya hayatı tehdit eden durumlar dışında, elektif cerrahi girişimlerden önce doktorun ücretinin ödemesinin yapılmasını engellemez.

F.Üye, kendisi, ortağı yada adına hareket eden üçüncü kişler tarafından, bilgisayar görüntüleri ve elektronik, kominikasyon da dahil olmak üzere, herhangi bir yanlış, yanıltıcı veya sahte bilgi içerecek şekilde iletişim araçları kullanılırsa yada kullanımında yer alırsa,

1. Bir gerçeğin yanıltıcı sunulması, bütününde yanlış yönlendirici olmadığı izlenimi verip, gerçeklerin saptırıldığı yanıltıcı sunular,

2. Obesite de dahil olmak üzere bir medikal olayın veya tedavi sonrası durumun yansıtıldığı herhangi bir görüntünün hatalı, yanlış, yanıltıcı olarak sunulması,

3.Benzer uygulamaların yapıldığı hastaların tecrübelerini ve sonuçlarını yansıtmayan veya sonucu tahmin edilemeyecek kadar güç ve nadir girişimlerin kalite ve etkilerini garanti eden bildirimlerde bulunulması,

4.Yanlış veya abartılı beklentiler içerisine sokabilecek başarılı sonuçlar sunulması,

5. Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmediği bir durumda verilen tıbbi hizmetin veya işlemi gerçekleştiren üyenin aynı eğitimi almış diğer meslektaşlarından çok üstün özellikleri olduğunu içeren sunuların yapılması,

6. Hasta bireyin korku, endişe ve duygusal yatkınlığına hitap eden bildiriler yapılması,

7. Bilgisi yeterli olmayan kişiyi yanıltabilecek bilgiler içeren yada yeterli uyarı ve ikazlar içermeyen; böylelikle hatalı, yanlış veya eksik bilgilendirmeye neden olan sunumlar yapılması,

8. Üyenin servisi sonucu elde edilecek başarının garantisini veren sunular yapılması,

9. Kanunsuz bildiriler,

10.Ücreti ödenerek gerçekleştirildiği halde bu özelliği anlaşılamayan herhangi bir sunum veya reklam,

11. Aşağıdakilerin dışında profesyonel ücret talep edilmesi.

a. Özellikli bir işleme ait sabit ücreti gösteren ve yapılan işlemin tarifinde hastanın yanıltılmadan ek ücret talebinde yol açabilecek doğru sunumlar,

b. Belirli profesyonel işlemler için ücret aralığını ve bu ücretin işlemdeki kabul edilebilir değişkenlere bağlı olduğunu gösteren, ek ücret ödenmesine neden olabilecek eksik açıklamaları kapsayan sunumlar,

Abartılı iddialarda bulunarak hastaları cezbeden sunumlar yapılması,

 G. Hastanın yararına olmadığı açık olan bir cerrahi girişimin üye tarafından gerçekleştirilmesi,

H. Hatalı, sahte, yanıltıcı bir unvan veya marka adı altında üyenin tıp icra etmesi veya reklam unsuru olması,

İ. Hastanın tanı ve tedavisinin sorumluluğu yeterli özellikleri olmayan başka bir doktorda iken, üyenin cerrahi operasyon veya operasyonlar gerçekleştirmesi,

J. Gelir artırıcı bir yarışma veya benzeri bir promosyon karşılığı cerrahi bir girişim yapılması olayına katılmayı kabul etme ve/veya bu girişimi yapma,

K. Üye, Genel veya Özel İlkeler’de sunulan herhangi bir profesyonellik dışı ilişki içerisinde ise,

II. Tanıtım

Kısım I- F’de belirtilen kısıtlamalr doğrultusunda bir üye toplumsal iletişim araçları ile ( herhangi bir radyo ve medya aracı ) , telefon, profesyonel rehberler, bilgisayar haber bülteni , internet web pages ile tanıtım yapabilir.Etik olarak kabul edilir bir tanıtım aşağıda örnekleri sunulan, faydalı bilgiler içermelidir.Bu liste sadece şekillendiricidir; bu nedenle etik yönergenin diğer yerlerinde yer alan, konuyla ilgili uyarı ve kurallar gözardı edilmemelidir.

1. Üyelerin ofislerine ait e-mail, web site adresi, telefon numaraları ve posta adresleri,

2. Üyeler tarafından uygulanan çalışma saatleri,

3. Üyenin kendisi tarafından veya ofiste çalışanlardan biri tarafından iyi şekilde konuşulan Türkçe dışında bir yabancı dil varlığı,

4. Uzmanlık dalı ve eğitimini tamamlamış olduğu belgeli diğer uzmanlık veya alt uzmanlık dalları,

5. Üyenin herhangi bir özel veya devlet sigorta sistemi altında çalışıp çalışmadığı,

6. Üyenin mezun olduğu üniversite, edindiği dereceler ve mezuniyet sonrası aldığı klinik eğitim programları,

7. Üyenin bilimsel dergilerde yayınlanmış yazılarının listesi,

8. Üyenin halen veya geçmişte sahip olduğu eğitici pozisyonları ve tarihleri,

9. Üyenin bağlı bulunduğu enstitü, klinik veya hastaneler,

10. Üye ödemelerde uyguladığı sistemler ve kredi kartları.

K. Üye, yazılı yada görsel medyanın herhangi bir bireyine sunduğu servis sonucu direkt veya indirekt bir kazanç sağlayamaz.

Üye herhangi bir ücret karşılığı toplumla iletişim kuruyorsa bunun açıklanması zorunludur.Üye bu yönergede belirtilen tarzda makul tanıtımlar için bedel ödeyebilir.Tanıtımın bir örneği yayınlanmasını takiben 1 yıl süre ile saklanmalıdır.Eğer reklam radyo veya televizyon aracılığı ile gerçekleştirilecekse kayıtlar, yayın öncesi üye tarafından onaylanmalı ve yayının bir örneği 1 yıl boyunca saklanmalıdır.Üye, tanıtımlarında Etik Yönergeye uymadığı takdirde birey olarak sorumlu tutulacaktır.

 III. İkna

İkna belirli bireylerle karşılıklı konuşarak onları hasta olmaya yöneltmektir.

Üye ajanslar, telefon veya karşılıklı iletişim yöntemleri ile hastaların sistemik sözel ikna yöntemlerini kullanmaktan kaçınmalıdır.

Üye; mental, fizik veya duygusal durumu plastik cerrahi hakkında geçerli, objektif ve doğru bir karar vermesine müsaade etmeyen hastalar ile kontak kurmamalıdır.

Üye, hasta bireye, iknaya yönelik olmayan ve kişinin tedavi almasının şart olduğunu belirten önerilerde bulunabilir.Ancak;

1. Bu öneriler yanıltıcı, yanlış, eksik Kısım I-F’de belirtildiği tarzda bilgiler içermemelidir.

2. Bu öneriler, taciz unsurları, aşırı ikna telkinleri, garanti edilemeyen yarar vaadleri ve hemen cevap verilmesi için baskı unsurları içermemelidir.

3. Hasta olmayan birey iletişim istemediğini bildirdiği takdirde üye bundan vazgeçmelidir.

IV. Bilirkişi görüşü

Tıbbi niteliği olan bilirkişinin görüşü tarafsız, objektif ve hızla ulaşılabilir olmalıdır.Uygun oldukları takdirde üyelerin bilirkişi olarak incelemeye katılma zorunlulukları vardır.Bununla birlikte kredi ve özellikleri açısından bilirkişi çalışması yapılırken bilirkişinin yanlış, yanlış yönlendirici ve yanıltıcı ifadeler içeren raporu, kendisini üyelikten çıkarılmaya kadar götürebilecek cezalandırmaya maruz bırakır.Yanlış ifadeyi engelleyebilmek için bilirkişi olarak hizmet edecek üyeler;

İnceleme yaptıkları alanda yeni bilgi ve kanıtlanmış tecrübeye sahip olmalıdır.

Tıbbi gerçekleri detaylı olarak inceleyip adaletli, dürüst ve tarafsız olmalıdırlar.

Olayın olduğu sırada geçerli uygulamaların standartlarına aşina olmalıdır.

Genel olarak kabul edilen uygulama standartları için suçlanmış olmamalı veya bu standartlar dışına düşen uygulamaları onaylamış veya göz yummuş olmamalıdır.

 V. Çıkar Çatışmaları

Doktorun klinik yaklaşımı, teşhisi ve değerlendirmesi ekonomik olaylardan etkilenmemelidir.Şayet doktorun kararında etkili olabilecek herhangi bir ekonomik durum mevcutsa veya ticari bir ilişki varsa bu hastaya bildirilmelidir.Eğer hekimin çıkarları ile hastanın çıkarları arasında büyük bir uyumsuzluk söz konusu ise bu takdirde doktor hastanın bakım ve tedavisini üstlenecek başka ayarlamalara gitmelidir.

Ticari bir olayın sahibi durumundaki üye bu durumunu hastalarına ve meslektaşlarına bildirmek zorundadırlar.Hasta, üyenin sunduğu tedavi alternatiflerinden istediğini almaya yada başka servislere başvurma özgürlüğüne sahiptir.

 VI. Yazarlık Hakkı

Bilimsel bir yazı için yazar olarak seçilmiş her kişinin, yazarlığı hak etmiş olması gereklidir.Yazarların sıralaması, tüm yazarların ortak kararı ile olmalıdır.Her yazar çalışmaya, içerik açısından topluma karşı sorumluluk alabilecek kadar yeterli oranda katılmış olmalıdır.

Yazarlık hakkı, sadece aşağıdaki aşamalara, gerçekten katkıda bulunanlara aittir:

Fikir ve planlama, verilerinin analizi veya yorumlanması

Makalenin taslağının kaleme alınması veya içeriğinin tekrar gözden geçirilip düzeltilmesi

Makalenin son şeklinin yayına hazır olduğunun onaylanması

 Yazar olabilmek için, kişinin, bu aşamanın hepsinde önemli katkısı olmalıdır.Sadece para kaynağı bulmaya veya verilerin toplanmasına katkıda bulunmak, araştırma grubuna genel olarak önerilerde bulunmak ve onları denetlemek yazar olmaya hak kazandırmaz.Makalenin her bölümü en az, bir yazarın sorumluluğunda olmalıdır.Kollektif bir çalışmanın ürünü olan yazılarda, makalenin birinci derecede sorumlu kişiler belirtilmeli; çalışmaya katkıda bulunan kişiler ayrıca tanıtılmalıdır.Editörler, yazarların yazarlık hakkında sahip oldukları doğrulamaya gerek duyabilirler.

Makalenin uygun bir yerinde, bir veya birkaç cümle ile;

Yazarlık hakkı doğurmayan, ancak teşekkür gerektiren katkılar ( örn; departman başkanının desteği)

Teknik konularda yardım edenler,

Finans materyal açısından destek olanlar,

Finans ilişkileri belirtilmeli ve her birinden izin alınarak, işlev ve katkılar belirtilmelidir.

Bu konuda gerektiğinde rehber olarak “ İnternational Committee of Medical Journal Editors” un yayınladığı “ Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals “ isimli rapor kullanılmalıdır.

VII. Yaptırımlar

Yukarıda bahsedilen herhangi bir etik kurala uymayan üye disiplin değerlendirmesine tabi tutularak Derneğin kurallarında belirtildiği üzere askıya alınmadan atılmaya kadar giden cezalandırmalara maruz kalabilir.

 
ÜYE GİRİŞİ
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: tprecd@gmail.com

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2019

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560