Ana Sayfa : Dernek : Yönetmelikler : Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği

Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği

 

 

TÜRK PLASTİK-REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

TPRECD UZMAN ARAŞTIRMA (KLİNİK VE DENEYSEL) YARIŞMASI YÖNERGESİ  

Madde 1: Bu yarışma, yılda bir kez, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) asil üyelerinin veya üyeliğe müracaat etmiş olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarının yapmış oldukları ve birinci isim olarak yer aldıkları araştırmalar arasında düzenlenir.

Madde 2: Yarışmayı , TPRECD Yönetim Kurulu’nun kendi içinden seçtiği bir üyesi ile her yarışma dönemi için yönetim kurulunun seçeceği 2 TPRECD üyesinden oluşan “TPRECD Araştırma Yarışma Kurulu - (TPRECD-AYK)” organize eder. Üyeler eğer tekrar seçilirlerse sene kısıtlaması olmaksızın görev yapabilirler.

Madde 3: AYK, kongre düzenleme kurulları ve TPRECD yönetim kurulu ile koordinasyon içinde çalışır.

Madde 4: AYK, gerekli durumlarda bu yönergede değişiklik yapmaya ve TPRECD Yönetim Kurulu’nun onayını aldıktan sonra uygulamaya yetkilidir.

Madde 5: Yarışmaya, etik kurul izni Türkiye’de alınmış, deneysel çalışmalarda hayvan deneyleri veya hücre kültürü çalışmaları, klinik çalışmalarda cerrahi girişimlerin tamamı Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalar kabul edilir.

Madde 6: Araştırmalar son bir yıl içinde bilimsel toplantılarda sunulmuş veya bilimsel dergilerde yayınlanmış olabilir. Ancak daha önce Derneğimiz Asistan Bildiri Yarışmasına girmiş çalışmalar ile daha önce Uzman Araştırma Yarışmasına katılmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmez.

Madde 7: Araştırmalar “deneysel” ve “klinik” olmak üzere iki kategoride değerlendirilir. Herhangi bir kategoride yarışmanın açılabilmesi için en az üç başvuru olması gereklidir.

Madde 8: Yarışma duyuru TPREC’nin resmi İnternet sayfası, resmi yayın organları, kongre duyuruları veya tüm üyelerine göndereceği sirkülerler aracılığı ile Kongre tarihinden en az 5 ay önce yapılır ve aralıklarla tekrarlanır. Başvurular gizli tutulur. Araştırıcılar, isterlerse, araştırmayı ulusal kongrenin “serbest bildiriler” bölümüne de ayrıca gönderebilirler veya dereceye girmezse AYK tarafından gönderilmesini isteyebilirler

Madde 9: Yayınlanmış veya yayınlanmamış tüm araştırmaların tam metni, TPRECD Dergisi başvuru kurallarına uygun şekilde online olarak Dernek internet sitesindenki portalden AYK Başkanlığı’na ulaştırılır. (http://www.tpcd.org.tr/dergi/index.php/uzman).

Son başvuru tarihi AYK tarafından Kongre Başkanı ile koordinasyon içinde, juri üyelerine değerlendirme için en az 3 hafta zaman bırakacak şekilde belirlenir.Madde 9: Her iki kategoride de jürinin belirlediği en başarılı araştırmalara “birincilik” ve “ikincilik” ödülleri verilir. Eğer aynı puanı alan iki çalışma varsa iki adet birincilik veya ikincilik ödülü verilir.

Madde 10: Yarışmacılar, her iki kategoride, ancak bir araştırma ile yarışmaya katılabilir ve deneysel ve klinik dallarda ayrı ayrı birer ödül alabilirler.

Madde 11: AYK gönderilen araştırmaları yönergeye uygunluk açısından denetler ve açıdan ön eleme yapar. Yarışmaya uygun bulunan araştırmalar, araştırıcılar ve çalıştıkları kurum gizlenerek, değerlendirme için hazırlanmış form ile birlikte, ilgili olan dalda (klinik ve deneysel araştırma jürisi ) en az 6 jüri üyesine gönderilir.

Madde 12: Jüri aşağıdaki üyelerden, tanımlanan şekilde oluşturulur.

a. TPRECD Yönetim Kurulu’ nun yarışmadan sorumlu olarak seçilen üyesi jürinin doğal üyesi ve başkanıdır. O yoksa kongre bilimsel kurulu başkanı, o da yoksa kongre başkanı bu görevi yapar.

b. Jüri aday üyelerinin:

• En az 10 yıllık plastik cerrahi uzmanı olmaları,

Bu süre içinde ve halen aktif olarak plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile ilgili çalışıyor olmaları,

• 65 yaşını aşmış olmamaları

• TPRECD asil üyesi olmaları,

• Deneysel ve/veya klinik araştırmalarından en az bir tanesinin TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programının a veya b türü bir yayın organında birinci isim olarak yayınlanmış olması,

istenmektedir.

AYK, yukarıdaki özelliklere sahip üyelerine jüri üyesi olmak isteyip istemediklerini yarışmayı duyurduğu kanallardan duyurur. Yeterli başvuru olmaması halinde yazılı olarak da TPRECD üyelerini juri üyesi olmaya davet edebilir.. Belirli bir süre sonunda gelen cevaplar arasından, deneysel ve/veya klinik araştırma yarışmasında jüri olmak isteklerine uygun olarak aday üyeleri sınıflandırır. Bu üyeler arasından kura ile “deneysel” ve “klinik” araştırma dallarında ayrı ayrı altışar asil, ikişer yedek jüri üyesini belirler. TPRECD’nin yarışmadan sorumlu yönetim kurulu üyesi her iki jüride de 7. kişidir ve başkan olarak görev alır. 

c. Aynı kişi 2 yıl üst üste jüri üyesi olamaz. Bir önceki yıl bir dalda (klinik veya deneysel) juri üyesi olan kişiler, ertesi yıl farklı bir dalda juri adayı olabilirler.

d. Her ne surette olursa olsun, aynı klinikten birden fazla kişi jüriye katılamaz (kurada ilk çıkan kişi, jüri üyesi olarak kalır, aynı klinikten başka bir kişi jüri üyesi olarak sonradan kuradan çıkarsa elenir, jüri tam sayısına ulaşılıncaya değin kura devam eder). Bu maddenin uygulanmasında AYK başkanı, çalıştığı eğitim merkezinin mensubu olarak addedilir (yani AYK başkanının kliniğinden bir aday da eğer kurada çıkar ise, jüri üyesi olamaz).

e. Jüri asil ve yedek üyeleri ulusal kongre kitapçığında duyurulur.

f. Juri yedek üyeleri de asil üyeler gibi bütün çalışmaları değerlendirirler. Asil üyelerden birinin sonuçları belirlenen tarihte AYK’ya ulaşmadığı takdirde listede belirlenen ilk yedek jurinin puanları kullanılır. Asil juri listesinde başka bir puanlama eksikliği olduğunda listedeki ikinci yedek jurinin puanları geçerli olur.

g. Asil veya yedek juri üyeleri kendi kliniklerinden gönderilen veya kendi kliniklerinden kişilerin katıldığı çalışmalara puan veremezler.

h. AYK başkanı juri olarak değerlendirmesini AYK’nın diğer adaylarına danışarak verir.

Madde 13: Araştırmalar aşağıda tarif edildiği şekilde değerlendirilir.

Her jüri üyesi ,her projeyi kendi başına değerlendirir. Bu değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde tutularak 100 tam puan üzerinden puan verilir.

  Aldığı puan Maks. Puan
Türkçe özet (bölümleme, veri aktarımı, nedensellik, vb)   5
Yazının dili, Türkçenin kullanımı ve yazım tekniği   15
Makalenin orjinal katkısı   15
Kullanılan yöntemlerin amaca uygunluğu   15
Sonuçların objektif değerlendirilmesi   15
Tartışmada sonuçların irdelenmesi   15
Kaynakların seçimi, sayısı ve kullanımı   10
Şekiller ve resimlerin kalite ve sayısı   10
TOPLAM PUAN    

 En yüksek ve en düşük puanlar çıkarıldıktan sonra, verilen puanlar toplanır, çıkan toplam sayı o kişinin puanlamasına dahil olan jüri üye sayısına bölünerek çıkan ortalama değer sonuç puanı olarak belirlenir. (Not: en yüksek ya da en düşük puanlar birden çok ise bunlardan sadece birisi çıkartılır. Örneğin en düşük olarak 2 adet veya daha fazla adet 25 puan almış ise sadece 1 adet 25 puan değerlendirme dışı bırakılır. Aynı kural en yüksek puan içinde geçerlidir).

Bu ortalama puan 100 üzerinden 70’in altında ise araştırma, sıralamaya giremez ve ödül alamaz. Yetmiş ve daha fazla puan alan bildiri yoksa, o dalda ödüle layık çalışma bulunmadığı sonucuna varılır. Sonuçlar, yarışmayı kazananlara bir yazı ile bildirilir ve çalışmasını özel bir oturumda sunacağı belirtilir. Yarışmada derece alamayan diğer yarışmacıların isimleri kesinlikle gizli tutulur.

Madde 14: Ödüller

Ödüle layık görülen araştırmaların araştırıcılarının her birine TPRECD tarafından hazırlanan başarı sertifikası ve Doğsan Bilim Ödülü sunulur. Doğsan Bilim Ödülü olarak birincilere 6.000 TL, ikincilere 4.000 TL para ödülü Doğsan Firması tarafından verilir. Çeşitli ticari firmalar da TPRECD yönetim kurulu aracılığı ile birinci ve ikincilere hediye ve ödüller verebilir. Kongre düzenleme kurulu bu kişileri ve kurumları ödül için teşvik eder.

Madde 15 : Ödül sunum protokolü

Kongre programında 60 dakikalık bir bölüm, araştırma projelerinin sunulması için ayrılır. Kongre üyelerinin tümünün katılabileceği şekilde (tek salon) planlanan bu oturumda ödüle layık bulunan araştırmalar ve araştırıcıların adları ve kazandıkları ödüller, AYK başkanı, yoksa kongre bilimsel komite başkanı, o da yoksa kongre başkanı tarafından açıklanır ve araştırma sahibi araştırmasını dinleyicilere sunar (bu sunu 10 dakika ile sınırlıdır).

Sertifikalar dernek başkanı, bir önceki dönemin dernek başkanı, kongre başkanı, kongre bilimsel kurul başkanı ve o toplantıda bulunan en kıdemli üye gibi dernek ileri gelenlerince sahiplerine özel bir törenle verilir. Doğsan Bilim Ödülü, aynı törende Doğsan Firmasının saptayacağı temsilci(ler) tarafından takdim edilir. Törenin ne zaman yapılacağı kongre düzenleme kurulu tarafından belirlenir ve kongre kitapçığında ilan edilir.

Ödül kazananların isimleri, çalıştıkları kuruma TPRECD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Sonuçlar derneğin resmi yayın organlarında yayımlanarak ilan edilir.

Madde 16: Uygulamada doğabilecek herhangi bir aksaklık veya anlaşmazlık durumunda sorunu çözmeye AYK yetkilidir. AYK sorunu çözemez ise son karar TPRECD Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Madde 17 Her iki kategoride dereceye giren ilk 3 er araştırma, yazarlar onay verdikleri takdirde (başka dergilerde yayınlamak isteyebilirler) Türk Plastik Cerrahi Dergisinde yayınlanacaktır.

Madde 18: Bu yönergeyi, TPRECD Yönetim Kurulu adına AYK yürütür.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38