19 Nisan 2016

Tıbbi̇ Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Düzenleme

Değerli Üyeler, Asistan Arkadaşlarım,

Hazine Müsteşarlığının, "Tıbbi̇ Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Si̇gortasında Kurum Katkısına ilişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tebli̇ğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Dr. Derya Özçelik
Genel Sekreter
TPRECD YK Adına  

Hekim sigortalarına ilişkin düzenleme yayımlandı

Tıbbi̇ kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası ödenen durumlarda, sigortacı dava sonucuna göre yargılama giderlerini ve avukatlık ücretlerini genel hükümler çerçevesinde ödemekle yükümlü tutulacak.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ, doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlarla ilgili kurum ve kuruluşları kapsıyor.

Tebliğe göre, söz konusu sigorta, sigortalının savunmasını üstlenen avukata ilişkin harcamaları sigortalıya yardım maddesi kapsamında temin edecek.

Dava açılması halinde, sigortalının ihbarıyla sigortacı takip ve idare etmek üzere davaya her aşamada dahil olabilecek. Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi verecek. Sigortacı dava sonucuna göre yargılama giderlerini ve avukatlık ücretlerini genel hükümler çerçevesinde ödemekle yükümlü tutulacak. Hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödeyecek.

Sigortalı aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izniyle sigortacı da savunmaya iştirak edecek. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini ödeyecek.

Sigortalının, sigortacının onayını almadan yaptığı sulh sözleşmesi, bildirimden itibaren 15 gün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı geçersiz sayılacak. Sigortacı, haklı olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamayacak, sulhe bağlı usulüne uygun yapılmış giderleri ödemekle yükümlü olacak.

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. Sigortanın Konusu başlıklı bölümüne ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Bu sigorta, sigortalının savunmasını üstlenen avukata ilişkin harcamaları Genel Şartların Sigortalıya Yardım başlıklı B.3.4 maddesi kapsamında temin eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.3.4. Sigortalıya Yardım başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dava açılması halinde (idari davalar dahil), sigortalının ihbarı ile sigortacı takip ve idare etmek üzere davaya her aşamada dahil olur. Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava sonucuna göre yargılama giderlerini ve avukatlık ücretlerini genel hükümler çerçevesinde ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.
Sigortalı aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.

Sigortalının sigortacının onayını almadan yaptığı sulh sözleşmesi, bildirimden itibaren onbeş gün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamaz. Sigortacı, sulhe bağlı usulüne uygun yapılmış giderleri ödemekle yükümlüdür.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38