Ana Sayfa : Yeterlik Kurulu : Yönergeler : Yeterlik Sınavı Alt Yönergesi

Yeterlik Sınavı Alt Yönergesi

Yeterlik sınavının amaçları; Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini, Sağlık Bakanlığı Tababet Uzmanlık Tüzüğü doğrultusunda tamamlamış Dernek üyesi tıp doktorlarının, mesleki bilgi, beceri ve tutumlarını objektif yöntemlerle değerlendirerek kendi yeterlikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim anlayışına uygun olarak bilimsel niteliklerini en üst düzeyde tutmalarını teşvik etmek ve kalite konusunda uluslar arası standardizasyonu sağlayacak kriterleri geliştirmektir. 

Madde 1: Sınava Girebilecek Adaylar:

Sınava, TPRECD üyeleri ve sınava başvuru tarihinde Türkiye’deki Eğitim Kurumlarında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi araştırma görevliliğinde ya da asistanlığında 4. yılını tamamlamış tıp doktorları katılabilir. Sınav dili Türkçe'dir. 

Madde 2: Yeterlik Sınavı Başvuruları

Madde 1’deki koşulları sağlayan adaylar Yeterlik Sınavı Başvuru Formunu, gereken belgeleri ve belirlenen sınav ücretini bankaya yatırdıklarının belgesi ile birlikte Yeterlik Yürütme Kurulu sekreterliğine ilan edilecek olan son başvuru tarihinden önce teslim ederler. Adayların başvuruları Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir ve başvuru koşullarını sağlayan adaylara sınav tarihi ve yeri bildirilir. 

Madde 3: Yeterlik Sınavı Şekli

Yeterlik sınavı, yazılı ve nesnel örgün klinik sınav (NÖKS) olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki bölümde de başarılı olan adaylar Yeterlik Belgesi almaya hak kazanırlar. 

Madde 4: Yeterlik Sınavı Yapılması

Yeterlik sınavı yılda bir kez Yürütme Kurulu ve sınav komisyonu tarafından saptanan tarihte ve yerde iki basamaklı olarak yapılır. Sınavın yapılacağı merkez sınav alt yapısına uygun şartları sağlayacak bir yer olmalıdır. Sınav tarihi o yılın Ocak ayında belirlenir ve üyelere duyurur. 

Madde 5: Kontenjan

Yürütme Kurulu tarafından sınav yerinin koşulları ve sınavı yapacak juri üye ve gözetmenlerinin sayısı göz önüne alınarak, sınav için bir kontenjan belirlenir. Bu kontenjan kapasitesine bağlı olarak aday listesinin oluşturulmasında başvuru sırası dikkate alınır. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda artan başvurular gelecek yıla aktarılır Ertesi yıl sınav kontenjanı uygulanacak ise öncelik tanınır veya duruma göre Yürütme Kurulu tarafından o yıl içinde ikinci bir sınav tarihi saptanabilir. 
 

Madde 6: Yazılı Sınav

a. Yeterlik sınavı yazılı bölümünde sorulacak konular ve sınav içerisindeki ağırlıkları Sınav Komisyonu ile Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek ortak toplantıda Plastik Cerrahi Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) uygun olarak belirlenir ve sınav tarihinden en az 6 ay önce ilan edilir.

b. Yazılı sınav ölçme değerlendirme tekniklerine uygun olarak hazırlanmış en az 100 soru ile yapılır. Sorulacak sorular Sınav Komisyonu tarafından doğru yanıt için referans gösterilebilir şekilde yıl boyunca hazırlanarak ayrı konu başlıkları altında gruplanarak bir soru bankasında toplanır. Sorular çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doldurmalı, doğru-yanlış, şekil üzerinden v.b. sorular şeklinde olabilir. Yeterlik Kurulunun bütün üyeleri yazılı sınav için soru hazırlayabilirler. Ancak soruların şekil ve ÇEP’e uyumluluk açısından bankaya alınmadan önce sınav komisyonu tarafından onaylanmış olması gerekir. Yazılı sınav soruları soru bankasından seçilir.

c. Sınav elektronik ortamda bilgisayar başında veya yazılı olarak yapılabilir.

d. Sınav süresi sınav komisyonu tarafından belirlenir.

e. Test sorularında yanıtlar alındıktan sonra her soru için geçerlik, güvenilirlik, ayırıcılık ve zorluk göstergeleri hesaplanır. Soru kalitesini belirleyen bu kriterler bir ölçme değerlendirme uzmanı tarafından incelendikten sonra gereken sorularda düzeltmeler yapılır ve sorular bankaya geri gönderilir.

f. Test sınavının değerlendirmesinde yanlış yanıtların doğru yanıtlar üzerinde bir etkisi yoktur.

g. Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için soruların en az % 60’ını doğru yanıtlanmış olmaları gerekmektedir. Sınav sonuçları adaylara doğru cevap sayısı verilerek bildirilir. Soruların yanıtları adaylara açıklanmaz ancak adayların sorulara sonuçların eline ulaşmasından itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı vardır.Yeterlik Yürütme Kurulu sekreterliğine yapılan itirazlar Sınav Komisyonu ve ölçme değerlendirme uzmanı tarafından en geç bir hafta içinde incelenip sonuca bağlanır ve Yeterlik Yürütme Kurulu sekreterliğine bildirilir.

h. Yazılı sınavdan başarılı olamayan adaylar bir sonraki yazılı sınava, ücretini yatırmak kaydı ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın istedikleri zaman yeniden başvurabilirler. Eğer başvurdukları yıl, sınav için bir kontenjan uygulanıyorsa, bu adaylara öncelik tanınır. 

Madde 7: Nesnel Örgün Klinik Sınav:  


a. Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar NÖKS sınavına girme hakkı kazanırlar. Yazılı sınavdan başarılı aday daha sonraki herhangi bir NÖKS sınavına girebilir ancak yazılı sınav ve NÖKS arasında geçen süre 5 yıldan az olmalıdır.

b. NÖKS; ÇEP’e uygun beceri ve tutumları ölçecek şekilde 7 istasyondan az olmamak koşulu ile oluşan uygulamalı bir sınavdır.

c. İstasyonlardan toplanacak puanlar 100 üzerinden skorlanacak şekilde hesaplanır ve toplam 60 puan alan aday sınavı geçer. Herbir istasyonun puan değeri, o istasyonda ölçülen tutum veya becerinin ağırlığına göre NÖKS Soru Hazırlama Komisyonunun önerileri doğrultusunda Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

d. Tasarım özelliklerine göre sınavdaki bazı istasyonlardan negatif puan alınabilir; özel bir istasyon doğru yanıtlanmaması halinde adayın sınavı o noktada terk etmesine yol açacak ‘kesme’ istasyonu olarak belirlenebilir.

e. Sınav öncesinde sınava girecek adaylara sınav yöntemi ile ilgili toplu bir tanıtım yapılır.

f. NÖKS sınavın değerlendirilmesi, her istasyondaki sınav gözetmeninin objektif  değerlendirmesi ile yapılır. Değerlendirmenin objektifliğinin sağlanması için gözetmenler sınava aktif olarak katılmazlar ve sadece önceden yazılı olarak belirlenen kriterlerin ne kadarının yerine getirildiğini saptayarak işaretlerler. Eğer sınav yapılan merkezde olanak varsa, duraklarda adayların sınavlarının video kaydı alınır.

g. Sınav gözetmenleri Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Gözetmenlik için aday olacakların “Eğitim Becerileri Kursu” ya da benzeri bir kursa katıldığını belgeleyen sertifikası olması gereklidir. Gözetmen sayısı gereksinime ve durak sayısına göre belirlenir. Bütün gözetmenler sınavdan önce sınav hakkında bilgilendirilir.

h. NÖKS sınavından başarısız olan adaylar bir sonraki sınava tekrar başvurabilirler. NÖKS sınavına başvuru sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak her başvuruda tekrar sınav ücretinin yatırılması gerekir. Ancak beşinci yılın sonunda sınav başarılamamışsa adayların yazılı sınavı tekrar almaları gerekir. 

Madde 8: Yeterlik Belgesi:

Sınav bölümlerini yukarıdaki kriterlere göre başarılı olarak tamamlayan adaylara, yeterlik belgesi verilir. 

Madde 9:Yeterlik Sınavı Ücretlendirmesi:

Yeterlik sınavının yazılı ve NÖKS bölümleri ayrı ayrı ücretlendirilir. Ücretler Sınav Komisyonunu önerisi ile Yürütme Kurulu tarafından o yılın Ocak ayında belirlenir.  

Madde 11: Yeterlik Sınavı Kursu

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarının Yeterlik sınavındaki başarısını arttırmak ve eğitim desteği sağlamak amacı ile gerekli görüldüğü hallerde kurslar düzenlenebilir.

a. Bu kurs Yürütme Kurulunun atayacağı bir komisyon tarafından düzenlenir

b. Kurs sınavdan hemen önceki üç günde, sınavın yapılacağı merkezde düzenlenir. Kursun yeri ve zamanı Yürütme Kurulu tarafından Ocak ayında duyurulur.

c. Bütün uzmanlık dönemini içeren yazılı konuların gözden geçirileceği kursun programının ana hatları Kurs Düzenleme Komisyonu ve Sınav Komisyonunun ortak toplantısında belirlenir. Bu toplantı kurs tarihinden en az 6 ay önce yapılır. Bu toplantıya TPRECD’nin EBOPRAS temsilcileri de katılarak kurs içeriğinin EBOPRAS sınavını da kapsayacak şekilde düzenlenmesine yardımcı olurlar.

d. Kurs Düzenleme Komisyonu kursta eğitmen olarak kendi üyelerini kullanabilir veya Yeterlik Genel Kurulu üyelerine çağrı/davet yapabilir. Ancak kursta görev alacak bütün eğitmenlerde ‘Eğitim Becerileri Sertifikası’ ya da  benzeri bir kursa katıldığını belgeleyen sertifika sahibi olma şartı aranır.

e. Kurs sınava girecek ve girmeyecek bütün plastik cerrahi uzmanlarına ve sınava başvuru tarihinde Türkiye’deki Eğitim Kurumlarında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi araştırma görevliliğinde ya da asistanlığında 4. yılını tamamlamış tıp doktorlarına açıktır.

f. Kurs ücreti Kurs Düzenleme Komisyonun önerisi ile Yürütme Kurulu tarafından saptanır. Kursta eğitmenlere ücret ödenmez. Elde edilen gelir Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’ne gelir kaydedilir ve gerekli durumlarda NÖKS sınavlarının geliştirilmesi için maket/model/cihaz v.b. alımlarında kullanılması için TPRECD Yönetim Kurulundan istekte bulunulabilinir... 

Madde 12:Yeterlik Belgesi Geçerlilik Süresi:

Yeterlik belgesi 10 yıl süre için geçerlidir. 

Madde 13: Belge Yenilenmesi:

10 yılın bitiminde belgelerini yenilemek isteyen üyelerin, bu 10 yıllık süre içerisinde, TTB-STE/SMG Kurulu tarafından kredilendirilmiş PREC etkinliklerinden, en az son 3 ulusal kongrenin toplamı kadar TTB-STE kredisi toplaması halinde yeniden belgelendirme (Resertifikasyon) sağlanır.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38