Ana Sayfa : Kurullar : Çalışma Kurulları : Çalışma Kurulları Yönergesi

Çalışma Kurulları Yönergesi

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
ÇALIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Bu yönergenin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde çalışma kurullarının oluşturulmasında ve çalışmalarında gerekli olan standartların belirlenmesidir. TPRECD Tüzüğünün 16. Maddesi uyarınca, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, yönetim kurulu tarafından çalışma kurulları kurulur. Çalışma kurulları ve özel kurulların oluşumuna ve işleyişine ilişkin kurallar, bu yönerge ile düzenlenir.

Madde 2 - Kapsam
Bu yönerge; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde kurulan çalışma kurullarının kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Madde 3 - Tanımlar
TPRECD: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
TPRECD-YK: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

İKİNCİ KISIM
Çalışma Esasları

Madde 4 - Çalışma Kurullarının Oluşumu

 1. Çalışma Kurulları, TPRECD tüzüğünde belirtilen, bilimsel ve idari konularda daha organize ve geniş kapsamlı etkinlikler gerçekleştirmek üzere dernek Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Yeni Yönetim kurulu, seçimli genel kuruldan sonra en geç iki ay içinde yeni çalışma kurullarını seçmeli ya da devamlılığı için eski çalışma kurullarına haber vermelidir.
 2. Çalışma Kurullarının üyeleri TPRECD-YK tarafından aşağıda yer alan kriterlere göre seçilir:
  1. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğine üye olması,
  2. Geçmiş dönemlerde aynı konu ile ilgili çalışma grubunda/kurulunda yer alıyor olması,
  3. Kongre ve sempozyumlarda konu ile ilgili konuşmacı olarak yer almış olması,
  4. Konu ile ilgili halen ya da geçmişte yürüttüğü bilimsel çalışmalarının olması,
  5. Konu ile ilgili derneklere üye olması, bu derneklerde yönetim kurullarında çalışıyor olması (Örn: Dudak-Damak Yarıkları Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, vb),
  6. Önceden herhangi bir nedenle, olumsuz etik kurul kararı ya da cezası olmaması.

Madde 5 - Çalışma Kurullarının Yapılanması ve Görev Süresi

 1. Tüm çalışma kurullarının yönetsel olarak bağlı olduğu TPRECD-YK Üyesi, Genel Sekreterdir.
 2. Çalışma Kurulları isim ve görev tanımı olarak süreklilik arz eden kurullardır. Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sonlandırılana kadar çalışmalarına devam ederler.
 3. Her kurul, en fazla 5 kişiden oluşur. Önceki çalışma gruplarının birleştirilmesiyle oluşan “Birleşik Çalışma Kurulları” ise en fazla 10 kişiden oluşabilir.
 4. Kurullarda Başkan ve Sekreter bulunmaz. Kurullar doğrudan TPRECD-YK’ya bağlı olarak çalışır.
 5. Yönetim Kurulu üyeleri, istisnai durumlar dışında çalışma kurulunda yer alamazlar.
 6. Çalışma Kurullarının görev süresi iki yıldır.
 7. Bir üye sadece bir çalışma kurulunda yer alabilir.
 8. TPRECD bünyesinde kurulmuş olan çalışma kurulları aşağıda sıralanmıştır:
  1. Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Çalışma Kurulu
  2. Deri Kanserleri Çalışma Kurulu
  3. Dudak Damak Yarıkları Çalışma Kurulu
  4. Estetik Cerrahi Çalışma Kurulu
  5. Ameliyatsız Estetik ve Anti-Ageing İşlemler Çalışma Kurulu
  6. Meme Rekonstrüksiyonu Çalışma Kurulu
  7. Alt ve Üst Ekstremite Cerrahisi Çalışma Kurulu (Birleşik Çalışma Kurulu)
  8. Yanık, Yara Bakımı ve Yara Malzemeleri Çalışma Kurulu
  9. Obezite Cerrahisi Çalışma Kurulu
  10. Kök Hücre ve Hücre Tedavileri Çalışma Kurulu
  11. Saç Ekimi Çalışma Kurulu
  12. Hukuki Sorunlar Çalışma Kurulu
  13. Plastik Cerrahi Gönüllüleri ve Doğal Afet Müdahale Kurulu (PCG-DAMK)
  14. Medya ve Halkla İlişkiler Çalışma Kurulu
  15. Yayın Kurulu (Türk Plastik Cerrahi Dergisi ve benzeri bilimsel yayınlar)
  16. TPRECD - Devletle İlişkiler Danışma Kurulu
  17. Sağlık Turizmi ve Tanıtımı Çalışma Kurulu

Madde 6 -  Kurulların Çalışma Biçimi, Görev ve Sorumlulukları

 1. Çalışma Kurullarının görev ve sorumlulukları:
  1. Kurula özgü olarak oluşturulmuş amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar, bilimsel ve idari konularda daha organize ve geniş kapsamlı etkinliklerde bulunur.
  2. Ulusal kurultay ve sempozyumlarda kendilerine ayrılan zaman dilimi içinde yer alacak konu, ulusal ve uluslararası konuşmacı, serbest bildiri düzenlemelerini yapar.
  3. Her bir kurul, kendi konusu ile ilgili Bilgilendirme formlarının ve Aydınlatılmış Onam formlarının düzenlenmesi ve yenilenmesinden, klinik rehberler oluşturulmasından (guideline) sorumludur.
  4. Yönetim Kurulu, çalışma kurullarından güncel bilimsel gelişmelerle ile ilgili belirli zamanlarda bilimsel değerlendirme raporları isteyebilir. Çalışma kurulu üyeleri, verilen süre içinde, bilimsel değerlendirme raporlarını Yönetim kuruluna sunar.
  5. Her bir çalışma kurulu, kongre, sempozyum ve bölge toplantılarının düzenlenmesi esnasında, kendi konusu ile ilgili olarak TPRECD-YK Bilimsel İşler Sorumlusu ile doğrudan çalışır.
  6. Bilimsel Çalışma Kurulları, her yıl kendi konularına odaklı bölge toplantıları yaparak TPRECD üyelerinin yaptıkları işleri sunabilecekleri bir ortam hazırlanmasına katkıda bulunur.
  7. Çalışma kurulları, yıllık faaliyet raporlarını her yıl ulusal kurultaydan bir ay önce Dernek Genel Sekreterine iletir. Toplantı ve yıl sonu raporları dernek genel merkezinde dosyalanarak arşivlenir.
 2. Her yıl yapılan ulusal kurultay sırasında, bilimsel programın dışında iki saatlik bir oturum Çalışma Kurulları Genel Kurulu olarak düzenlenir. Bu toplantıda kurullar yıllık etkinlik raporlarını, belirtilen süre içinde bütün diğer kurullara sunar. Bu genel kurulun organizasyonunu TPRECD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri yürütür.
 3. Kurullara ait yazışmalar TPRECD-YK üzerinden gerçekleştirilir. Kurulların etkinlikleri TPRECD-YK etkinliği içinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yürürlük ve Yürütme

Madde 7 - Yürürlük
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 - Yürütme
Bu yönetmelik hükümlerini TPRECD-YK yürütür.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2022

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560