Ana Sayfa : Kurullar : Çalışma Kurulları : Çalışma Kurulları Yönergesi

Çalışma Kurulları Yönergesi

 

 

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

ÇALIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Madde 1 — Amaç

Bu yönergenin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde çalışma kurullarının oluşturulmasında ve çalışmalarında gerekli olan standartların belirlenmesidir. TPRECD Tüzüğünün 16. Maddesi uyarınca, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, yönetim kurulu tarafından çalışma kurulları kurulur. Çalışma kurulları ve özel kurulların oluşumuna ve işleyişine ilişkin kurallar, bu yönerge ile düzenlenir.

Madde 2 — Kapsam

Bu yönerge; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde kurulan çalışma kurullarının kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Madde 3 — Tanımlar

TPRECD: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

TPRECD-YK: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

 

İKİNCİ KISIM

Çalışma Esasları

Madde 4 — Çalışma Kurullarının Oluşumu

 1. Çalışma Kurulları, TPRECD tüzüğünde belirtilen, bilimsel ve idari konularda daha organize ve geniş kapsamlı etkinlikler gerçekleştirmek üzere dernek Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Yeni Yönetim kurulu, seçimli genel kuruldan sonra en geç iki ay içinde yeni çalışma kurullarını seçmeli ya da devamlılığı için eski çalışma kurullarına haber vermelidir.
 2. Çalışma Kurullarının üyeleri TPRECD-YK tarafından aşağıda yer alan kriterlere göre seçilir:
  1. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğine üye olması,
  2. Geçmiş dönemlerde aynı konu ile ilgili çalışma grubunda/kurulunda yer almış olması,
  3. Kongre ve sempozyumlarda konu ile ilgili konuşmacı olarak yer almış olması,
  4. Konu ile ilgili halen ya da geçmişte yürüttüğü bilimsel çalışmalarının olması,
  5. Konu ile ilgili derneklere üye olması, bu derneklerde yönetim kurullarında çalışıyor olması (Örn: Dudak-Damak Yarıkları Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği, vb),
  6. Önceden herhangi bir nedenle, olumsuz etik kurul kararı ya da cezası olmaması.
  7. Üst üste 2 dönem (4 yıl) çalışma kurulu üyeliği yapmış olan üyeler yeniden çalışma kuruluna seçilemezler.  En az bir dönem ara verdikten sonra, yeniden çalışma kurulunda görev alabilirler.

Madde 5 - Çalışma Kurullarının Yapılanması ve Görev Süresi

 1. Tüm çalışma kurullarının yönetsel olarak bağlı olduğu TPRECD-YK Üyesi, Genel Sekreterdir.
 2. Çalışma Kurulları isim ve görev tanımı olarak süreklilik arz eden kurullardır. Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sonlandırılana kadar çalışmalarına devam ederler.
 3. Her kurul, en az 3, en fazla 7 kişiden oluşur.
 4. Kurullarda Başkan ve Başkan Yardımcısı bulunur. Kurullar TPRECD-YK’ya bağlı olarak çalışır.
 5. Yönetim Kurulu üyeleri, istisnai durumlar dışında çalışma kurulunda yer alamazlar.
 6. Çalışma Kurullarının görev süresi iki yıldır.
 7. Bir üye sadece bir çalışma kurulunda yer alabilir.
 8. TPRECD bünyesinde kurulmuş olan çalışma kurulları aşağıda sıralanmıştır:
 1. Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Çalışma Kurulu
 2. Deri Kanserleri Çalışma Kurulu
 3. Dudak Damak Yarıkları Çalışma Kurulu
 4. Estetik Cerrahi Çalışma Kurulu
 5. Ameliyatsız Estetik ve Anti-Aging İşlemler Çalışma Kurulu
 6. Meme Hastalıkları ve Cerrahisi Çalışma Kurulu
 7. Alt ve Üst Ekstremite Cerrahisi Çalışma Kurulu (Birleşik Çalışma Kurulu)
 8. Yanık, Yara Bakımı ve Yara Malzemeleri Çalışma Kurulu
 9. Obezite Cerrahisi Çalışma Kurulu
 10. Kök Hücre ve Hücre Tedavileri Çalışma Kurul
 11. Saç Ekimi Çalışma Kurulu
 12. Lipödem Lenfödem Çalışma Kurulu
 13. Yüz Felci Çalışma Kurulu
 14.  Hukuki Sorunlar ve Eser Sözleşmesi Danışma Kurulu
 15. Yayın Kurulu (Türk Plastik Cerrahi Dergisi ve benzeri bilimsel yayınlar)
 16. Sağlık Turizmi ve Tanıtımı Çalışma Kurulu
 17. Özel Hekimlik Danışma Kurulu
 18. Kamu ve Üniversite Eğitim Kurumları Danışma Kurulu
 19. Genç Plastik Cerrahlar Danışma Kurulu 

 

Madde 6 -  Kurulların Çalışma Biçimi, Görev ve Sorumlulukları

 1. Çalışma Kurullarının görev ve sorumlulukları:
  1. Kurula özgü olarak oluşturulmuş amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar, bilimsel ve idari konularda daha organize ve geniş kapsamlı etkinliklerde bulunur.
  2. Ulusal kurultay ve sempozyumlarda kendilerine ayrılan zaman dilimi içinde yer alacak konu, ulusal ve uluslararası konuşmacı, serbest bildiri düzenlemelerini yapar.
  3. Her bir kurul, kendi konusu ile ilgili Bilgilendirme formlarının ve Aydınlatılmış Onam formlarının düzenlenmesi ve yenilenmesinden, klinik rehberler oluşturulmasından (guideline) sorumludur.
  4. Yönetim Kurulu, çalışma kurullarından güncel bilimsel gelişmelerle ile ilgili belirli zamanlarda bilimsel değerlendirme raporları isteyebilir. Çalışma kurulu üyeleri, verilen süre içinde, bilimsel değerlendirme raporlarını Yönetim kuruluna sunar.
  5. Her bir çalışma kurulu, kongre, sempozyum ve bölge toplantılarının düzenlenmesi esnasında, kendi konusu ile ilgili olarak TPRECD-YK Bilimsel İşler Sorumlusu ile doğrudan çalışır.
  6. Bilimsel Çalışma Kurulları, her yıl kendi konularına odaklı bölge toplantıları yaparak TPRECD üyelerinin yaptıkları işleri sunabilecekleri bir ortam hazırlanmasına katkıda bulunur.
  7. Çalışma kurulları, yıllık faaliyet raporlarını her yıl ulusal kurultaydan bir ay önce Dernek Genel Sekreterine iletir. Toplantı ve yıl sonu raporları dernek genel merkezinde dosyalanarak arşivlenir.
 2. Her yıl yapılan ulusal kurultay sırasında, bilimsel programın dışında iki saatlik bir oturum Çalışma Kurulları Genel Kurulu olarak düzenlenir. Bu toplantıda kurullar yıllık etkinlik raporlarını, belirtilen süre içinde bütün diğer kurullara sunar. Bu genel kurulun organizasyonunu TPRECD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri yürütür.
 3. Kurullara ait yazışmalar TPRECD-YK üzerinden gerçekleştirilir. Kurulların etkinlikleri TPRECD-YK etkinliği içinde değerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 7 – Yürürlük

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 – Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini TPRECD-YK yürütür.

 

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38