Ana Sayfa : Yeterlik Kurulu : Yönergeler : Yeterlik Kurulu Ana Yönergesi

Yeterlik Kurulu Ana Yönergesi

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

YETERLİLİK KURULU YÖNERGESİ

(17.09.2005 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.)

KISALTMALAR

PREC : Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

TPRECD : Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

TPRECYK : Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu

GK : Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu Genel Kurulu

YK : Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Yürütme Kurulu

DDK : Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu Denetleme ve

Danışma Kurulu

DEK : Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu - Eğitim

Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (DEK)

SK : Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu - Sınav

Komisyonu

AB : Avrupa Birliği

UEMS : Avrupa Tıp Uzmanları Birliği

EBOPRAS : Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi BOARD’u

TTB : Türk Tabipler Birliği

UDKK : Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu

KYB : Kurum Yeterlilik Belgesi

UYB : Uzman Yeterlilik Belgesi

STE : Sürekli Tıp Eğitimi

YS : TPRECYK Yeterlilik Sınavı

 1. TANIMI

 1.1. TPRECYK, TPRECD’nin bir yan kuruluşudur.

1.2. TPRECYK çalışmalarında kendi yönergesi içinde bağımsızdır. Ancak çalışma alanı ile ilgili konularda TPRECD ile eş güdüm içinde çalışır ve kendi imkanları ile çözemediği sorunların çözümü için TPRECD Yönetim Kurulu ile iş birliği yapar.

1.3. Çalışma alanı; Türkiye’de eğitim kurumlarında verilen PREC uzmanlık eğitiminin standardizasyonu, kalitesinin yükseltilmesi ve korunması ile PREC uzmanlarının eğitimlerinin güncelliğinin sağlanması konularıdır.

1.4. TPRECYK, uluslararası açıdan yazışmalarda ve faaliyetlerinde TPRECD’ni öncelikli muhatap kabul eden AB’nin konu ile ilgili organları olan UEMS, EBOPRAS vb. kuruluşlar ile ilişkilidir.

1.5. TPRECYK’nun uluslararası yazışma dili İngilizce’dir.

1.6. TPRECYK’nun çalışma ilkeleri tababet uzmanlık tüzüğü ve TTB-UDKK’nun kural ve ilkeleri ile uyumludur.

1.7. TPRECYK’nun adresi: Billur sk. No: 35/3, Kavaklıdere, 06700/ANKARA’dır.

 2. AMAÇLARI

 2.1. PREC uzmanlık eğitimi standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek

2.2. PREC uzmanlık eğitimi veren kurumların eğitimlerinin kalite ve yeterliliğinin denetimini sağlamak. Kalite denetiminden başarı ile geçen kurumlara “Kurum Yeterlilik Belgesi” (KYB) vermek. Bu belgenin geçerlilik süresini ve süre bitiminde yeniden KYB verilmesi işleminin gerekli şart ve koşullarını belirlemek, gereğini yerine getiren kurumlara yeniden KYB’lerini vermek.

2.3. Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde PREC uzmanlarının eğitim düzeylerinin güncelliğini sağlamak için standart sınav yapmak ve bu sınavların şart ve koşullarını oluşturmak. Standart sınavı geçen uzmanlara “Uzman Yeterlilik Belgesi” (UYB) vermek. Bu belgenin geçerlilik süresini ve süre bitimi sonrası yeniden UYB verilmesi işleminin gerekli şart ve koşullarını belirlemek, gereğini yerine getiren uzmanlara yeni UYB’lerini vermek.

2.4. Sürekli tıp eğitimi (STE) etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek.

2.5. KYB (Kurum Yeterlilik Belgesi) ve UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) verilmesi ile ilgili kurul ve komisyonların oluşum kurallarını ve görevlerini belirlemek, gerekirse düzenlemek ve bu kurul ve komisyonların görevlerini yapmalarını denetlemek.

2.6. TPRECYK’nun yeterlilik değerlendirme ve belgelerinin, öncelikle UEMS ve EBOPRAS’ınkilerle nitelik olarak paralellik göstermesini sağlamak ve sonuçta da TPRECYK’nun verdiği belgelerin uluslararası muadilleri ile eşdeğer işlem görebilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmek.

2.7. Türkiye’de PREC uzmanlık eğitimi veren kurumların bu eğitimi mümkün olan en üst düzeyde verebilmeleri ve eğitimde standardizasyonu sağlayabilmeleri için önerilerde bulunmak, kurumlar isterlerse ortak çalışmalar yürütmek.

2.8. Ulusal ve uluslararası düzeyde Türk “PREC Uzmanı” ünvanını ve bu ünvana sahip kişilerin profesyonel statüsünü savunmak ve güçlendirmek üzere çalışmalarda bulunmak.

2.9. Günün değişen koşullarının ortaya koyduğu yeni zorunluluklar doğrultusunda TPRECYK’nun amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilmek için yeni hedefler, yeni çalışma alanları ve yeni alt kurulların oluşumunu sağlamak.

2.10. Türkiye genelinde istatistik çalışmalar ve amaçlarını geliştirmek için planlamalar yapmak ve tüm bilgileri üyeleri ve TPRECD Yönetim Kurulu ile paylaşmak.

2.11. TPRECYK’nun amacı, hiçbir şekilde PREC uzmanı olan kişilerin ve PREC uzmanlık eğitimi veren kurumların profesyonel aktivitelerini kısıtlamak değildir. TPRECYK

yeterlilik sınavları (YS) na girmek veya kurumsal denetimden geçmek için başvuruda bulunmak ve sonuç olarak KYB (Kurum Yeterlilik Belgesi) veya UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) ’ne sahip olmak bugün için tamamen gönüllü bir çabadır. Ancak gelecekte değişecek yasal mevzuata ve bu mevzuatın zorunlu kılacağı durumlara uyum sağlanacaktır.

3. ORGANLARI

TPRECYK aşağıdaki organlardan oluşur.

3.1. Genel Kurul (GK)

3.2. Yürütme Kurulu (YK)

3.3. Denetleme ve Danışma Kurulu (DDK)

3.4. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (DEK)

3.5. Sınav Komisyonu (SK)

3.1. Genel Kurul (GK):

a. Oluşumu: TPRECYK-GK, PREC-UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) sahibi kişilerin oluşturduğu bir organdır. TPRECYK–UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) sahibi herkes genel kurulun üyesidir.

b. Toplantı Usulü:

b.1. İlk genel kurul: İlk genel kurulun oluşumu ve toplantı usulü geçici maddelerde belirtilmiştir.

b.2. Olağan genel kurul: Olağan genel kurullar YK (Yürütme Kurulu) tarafından toplantıya çağrılır ve organize edilir. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz. 2004 yılında yapılan ilk genel kurulu takiben, olağan genel kurullar, TPRECD’nin tekli yıllarda yapılan ulusal kongreleri sırasında ve 2 yılda bir toplanır. 2005 yılında yapılacak olan 2. genel kurul bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıl sonra, seçimsiz olarak toplanır, alt yönergeleri görüşür, oylar ve onaylar.

b.3. Olağanüstü Genel Kurul: Gerekli görülen hallerde YK (Yürütme Kurulu) bizzat, yada DDK (Denetleme ve Danışma Kurulu)’nun talebi üzerine veya GK (Genel Kurulu) üye tam sayısının 1/5’i kadar üyenin yazılı ve imzalı isteği üzerine YK (Yürütme Kurulu) tarafından olağanüstü genel kurul toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü genel kurulda da çoğunluk şartı aranmaz.

b.4. Genel kurul toplantılarını yürütme kurulu başkanı açar, üyeler

arasından 1 divan başkanı ve 2 başkan yardımcısının seçimini sağlar.

b.5. Tüm seçimler gizli oy, açık tasnif yöntemi ile yapılır. Tüm

kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

b.6. Seçimlerde aday belirleme, kişilerin kendi istekleri veya GK (Genel Kurulu) üyelerinin teklifleri ile yapılır. Adaylarda yönergede belirtilen seçilme koşullarına sahip olma şartları aranır. Aday gösterilmek veya aday olmak için toplantıda bulunmak gerekir.

b.7. Adaylar ve divan heyeti üyeleri de oy kullanabilirler, vekaletle veya posta ile oy kullanılamaz.

 c. Genel Kurulun Görevleri: Ana karar organıdır.

c.1. YK (Yürütme Kurulu), DDK (Denetleme ve Danışma Kurulu), DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) ve SK (Sınav Komisyonu) üyelerini seçmek, ibra etmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak.

c.2. YK (Yürütme Kurulu) raporlarını tartışmak ve gerekli

önerilerde bulunmak.

c.3. TPRECYK yönergesinde düzeltme, değişiklik yapmak, madde

eklemek veya çıkarmak.

c.4. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) ve SK (Sınav Komisyonu) tarafından hazırlanarak YK (Yürütme Kurulu) tarafından kabul edilen alt yönergeleri görüşüp oylamak. GK (Genel Kurulu) bu yetkisini, yani alt yönergeleri onaylama yetkisini alacağı kararlarla YK (Yürütme Kurulu) ’na devredebilir.

3.2. Yürütme Kurulu (YK)

a. Oluşumu:

a.1. Yürütme Kurulu: GK (Genel Kurul) tarafından ve kendi

üyeleri arasından seçilen 6 üye ve TPRECD yönetim kurulunun belirleyeceği bir üyesi (tercihan bilimsel işlerden sorumlu üye) olmak üzere toplam 7 kişilik bir kuruldur.

a.2. GK (Genel Kurul) ’da YK (Yürütme Kurulu) için 6 asil ve 6 yedek üye seçimi yapılır. YK (Yürütme Kurulu)’na seçilen 7 kişi kendi içlerinden 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter ve 1 muhasip üye seçer.

a.3. Bu kurul da görev alacak kişiler de en az 5 yıllık dernek asil üyesi olma, en az 70 yeterlilik puanına sahip olma şartları aranır. TPRECD Yönetim Kurulu temsilcisi için bu şartlar aranmaz. Herhangi bir nedenle YK (Yürütme Kurulu) üyeliği sona eren üyelerin yerine yedek üyeler göreve çağrılır. TPRECD Yönetim Kurulu temsilcisinin YK (Yürütme Kurulu) üyeliği Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi ile sınırlıdır. Herhangi bir nedenle TPRECD Yönetim Kurulu temsilcisinin YK (Yürütme Kurulu) üyeliği sonlanınca TPRECD Yönetim Kurulu yeni temsilciyi görevlendirir.

a.4. YK (Yürütme Kurulu) üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler. Seçimler 2 yılda bir yapılır. Her seçimde YK (Yürütme Kurulu)’nu oluşturan üyelerin yarısı yani 3 kişi (3 asil, 3 yedek) yeniden seçilir. Böylece her 2 yılda bir üyelerin sadece yarısının değişimi sağlanarak TPRECYK çalışmalarının sürekliliği sağlanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Ancak bir kişi en fazla üst üste 2 dönem seçilebilir.

a.5. YK (Yürütme Kurulu), TPRECYK – GK (Genel Kurulu) ‘na ve DDK (Denetleme ve Danışma Kurulu) ‘na karşı sorumludur. TPRECD Yönetim Kuruluna karşı ise özellikle mali açıdan sorumludur.

b. YK (Yürütme Kurulu) ’nun Görevleri

b.1. TPRECYK – GK (Genel Kurulu) toplantılarını organize etmek, GK (Genel Kurul)‘a yıllık çalışma raporu hazırlamak ve sunmak, GK (Genel Kurul)’un önerilerini almak ve değerlendirmek.

b.2. GK (Genel Kurul) toplantılarında TPRECYK organlarının seçim işlerini organize etmek.

b.3. TPRECYK’nun kurul komisyon veya komitelerinin çalışmalarını sağlamak ve izlemek.

b.4. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) ve SK (Sınav Komisyonu) raporlarını ve taleplerini değerledirmek ve gereğini yapmak.

b.5. KYB (Kurum Yeterlilik Belgesi) ve UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) almak üzere başvuran kurum ve kişilerin durumlarını değerlendirmek ve uygun olanların dahil edildiği kurum denetleme ve sınav listelerini onaylamak.

b.6. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) tarafından bildirilen kurum denetleme sonuçlarını ve SK (Sınav Komisyonu) tarafından bildirilen sınav sonuçlarını ilgili kişilere ve kurumlara duyurmak.

b.7. Sınavların tarihlerini ve sınav giriş aidatlarını belirlemek ve her yıl başında ilan etmek.

b.8. Yeterlilik belgelerini (KYB ve UYB) (Kurum Yeterlilik Belgesi ve Uzman Yeterlilik Belgesi) hazırlamak ve onaylamak.

b.9. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) ve SK (Sınav Komisyonu) tarafından hazırlanacak alt yönergeleri tartışmak ve son şeklini vererek kabul ettikten sonra GK (Genel Kurul)’un onayına sunmak.

b.10. YK (Yürütme Kurulu) toplantıları en az 4 üyenin katılımı ile gerçekleşir. Kararlarda katılanların oy çokluğu aranır.

3.3. Denetleme ve Danışma Kurulu (DDK)

a. Oluşumu:

a.1. TPRECYK – GK (Genel Kurul) tarafından ve kendi üyeleri arasından 3 asil ve 3 yedek üye seçilir. Görev süreleri 4 yıldır.

a.2. Bu kurulda görev alacak kişilerde en az 5 yıllık dernek asil üyesi olma, en az 70 yeterlilik puanına sahip olma şartları aranır.

a.3. Herhangi bir nedenle görevi sonlanan üyelerin yerine yedek üyeler göreve çağrılır.

a.4. DDK (Denetleme ve Danışma Kurulu) üyelerinin seçimi YK (Yürütme Kurulu) seçimleri ile birlikte ve 4 yılda bir yapılır. Bir dönem görev yapan üye yeniden seçilebilir. Bu üyeler en çok üst üste 2 dönem görev yapabilirler.

b. DDK’nun Görevleri:

b.1. Yılda en az 2 kez yürütme kurulu çalışmalarını ve kararlarını denetler.

b.2. Gerektiğinde yürütme kurulunun öngördüğü tartışmalı konularda rapor verir.

b.3. İkinci yıl sonunda ilk 2 yıl için bir “ara rapor”, 4. yıl sonunda ise “dönem kesin raporu” nu hazırlar. Hazırlanan rapor GK (Genel Kurul)’a sunulur.

b.4. Verilen yeterlilik belgelerinin iptali ile ilgili bu yönergede veya bağlı alt yönergelerinde söz edilen araştırma, soruşturma vb. görevleri yapar.

3.4. Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu

(DEK)

a. Oluşumu

a.1. GK (Genel Kurul) tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçimler YK (Yürütme Kurulu) seçimleri ile birlikte yapılır. Bu üyelerin görev süreleri 4 yıldır. Bir dönem (4 yıl) görev yapan üye yeniden seçilebilir. Ancak en fazla üst üste 2 dönem için (2x4 yıl) seçilebilir. Seçilen üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler.

a.2. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu)’nda görev alacak kişilerde en az 5 yıllık dernek asil üyesi olma, en az 70 yeterlilik puanına sahip olma şartları aranır.

a.3. Herhangi bir nedenle görevi sonlanan üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır.

b. DEK’nun Görevleri

b.1. İsteyen TPREC uzmanlık eğitimi veren kurumları ve bu kurumların eğitim programlarını 4 yılda bir denetler ve hazırladıkları raporu yürütme kuruluna sunar.

b.2. Kurum ve programların denetleme kriterlerini ve esaslarını belirler ve günceller. Oluşturduğu görüşleri YK (Yürütme Kurulu) aracılığı ile GK (Genel Kurul)’a sunar.

b.3. Eğitim kurumları asgari standardını belirler, YK (Yürütme Kurulu) ve GK (Genel Kurul)’a önerilerde bulunur.

b.4. Eğitim müfredatını belirler, YK (Yürütme Kurulu) ve GK (Genel Kurul)’a önerilerde bulunur.

b.5. Asistan uygulama defteri (Log book) ni hazırlar ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur.

b.6. Bu görevleri sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için “Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme-Alt Yönergesi” ni hazırlar ve YK (Yürütme Kurulu)’na sunar. Bu görev ilk seçilen DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu)’nun ilk 10 ay içinde gerçekleştirmesi gereken zorunlu ilk görevidir. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyon)‘ları bu alt yönergede lüzum gördüğü değişiklik önerilerini uygulamada lüzum hasıl oldukça hazırlar ve YK (Yürütme Kurulu)’na sunar.

b.7. Alt yönerge en geç 2005 olağan genel kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmelidir.

b.8. YK (Yürütme Kurulu)’nun kabul ettiği alt yönerge veya değişiklikleri GK (Genel Kurul)’un onayı ile yürürlüğe girer. GK (Genel Kurul) isterse bu konuda YK (Yürütme Kurulu)’nu yetkili kılabilir.

b.9. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) alt yönergesinde; kurumsal değerlendirme, KYB (Kurum Yeterlilik Belgesi) alınması veya iptali ile ilgili tüm kural ve esaslara ve DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu)’nun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin tüm ayrıntılara yer verilir.

b.10. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) yılda en az 2 defa yada YK (Yürütme Kurulu)’nun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu yürütme kuruluna sunar.

b.11. Bugün için isteğe bağlı olan kurum ve programları değerlendirme işlemleri ile ilgili olarak ileride ortaya çıkabilecek mevzuat değişikliklerine paralel uyarlamalar YK (Yürütme Kurulu)’nun ve GK (Genel Kurul)’un görevi içerisindedir.

b.12. DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) toplantıları en az 3 kişinin katılımı ile gerçekleşir. Üç kişinin katılımı ile gerçekleşen toplantılarda alınacak kararlarda oy birliği aranır.

3.5. Sınav Komisyonu (SK)

a. Oluşumu:

a.1. GK (Genel Kurul)tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. SK (Sınav Komisyonu) seçimleri YK (Yürütme Kurulu) seçimleri ile birlikte yapılır. Bu üyeler 4 yılda bir ve en çok üst üste 2 dönem için seçilirler. Komisyon üyeleri kendi aralarından 1 başkan ve 1 sekreter seçerler.

a.2. SK (Sınav Komisyonu)‘nda görev alacak kişiler de en az 5 yıllık dernek asil üyesi olma, en az 70 yeterlilik puanına sahip olma şartları aranır.

a.3. Herhangi bir nedenle görevi sonlanan üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır.

 b. Görevleri

b.1. İlk seçilen SK (Sınav Komisyonu)’nun zorunlu ilk görevi ilk 10 ay içerisinde “Sınav Alt Yönergesi” ni hazırlamak ve YK (Yürütme Kurulu)’na sunmaktır.

b.2. SK (Sınav Komisyonu), “Sınav Alt Yönergesi” nde lüzum gördüğü değişiklik önerilerini uygulamada lüzum hasıl oldukça hazırlar ve YK (Yürütme Kurulu)’na sunar.

b.3. YK (Yürütme Kurulu)’nun kabul ettiği alt yönerge veya değişiklikleri GK (Genel Kurul)’un onayı ile yürürlüğe girer. GK (Genel Kurul) isterse bu konuda YK’nu yetkili kılabilir.

b.4. Alt yönerge en geç 2005 olağan genel kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmelidir.

b.5. “Sınav Alt Yönergesi” nde; eğtimin belgelendirilmesi ile ilgili kural ve esaslar, jüri oluşumu, jüri üyesi olabilme şartları ve kriterleri, jürinin görevleri ve çalışma esasları, yeterlilik sınavına başvurma koşulları, sınav hazırlıkları, sınava alınma şartları, sınavın hangi aşamalarda ve nasıl yapılacağı, sınavların bilimsel denetimi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, eğitim içi sınavları, sınav sonuçlarının ilanı, yeterlilik belgesinin tanzimi ve verilmesi vb. sınavla ilgili tüm hususlar açıklıkla yer almalıdır.

b.6. SK (Sınav Komisyonu) toplantıları en az 3 kişinin katılımı ile gerçekleşir. Üç kişinin katılımı ile gerçekleşen toplantılarda alınacak kararlarda oy birliği aranır.

4. UZMANLIK ALANI ve EĞİTİMİ

4.1. TPREC uzmanlık alanı: EBOPRAS’ın sınav yönetmeliğinde belirtilen ana konuları kapsar.

1.      Plastik Cerrahi tarihçesi

2.      Yara iyileşmesi

3.      Deri greftleri

4.      Flep cerrahisi

5.      Mikrovasküler cerrahi

6.      Doku genişletilmesi

7.      Alloplastik implantlar

8.      Yanıklar

9. Deri ve yumuşak doku tümörleri

10.    Yüz yaralanmaları

11.  Göz kapağı rekonstrüksiyonu

12.  Rhinoplasty

13.  Kulak rekonstrüksiyonu

14.  Fasial paralizi

15.  Blefaroplasty

16.  Baş-boyun embriyolojisi

17.  Dudak-damak yarığı

18.  Kraniofasial cerrahi, oral ve maksillofasial cerrahi

19.   Baş-boyun tümörleri

20.   Derinin vasküler anomalileri

21.  Toraks deformiteleri

22.  Bası yaraları

23.  Estetik meme cerrahisi

24.   Meme rekonstrüksiyonu

25.  Abdominoplasty

26.   Vücut şekillendirilmesi

27.  Alt ekstremite rekonstrüktif cerrahisi

28.   Genital rekonstrüktif cerrahi

29.  El anatomisi ve muayenesi

30.   El cerrahisinin temel prensipleri, el ve üst ekstremite cerrahisi

31.  Fleksör tendon onarımları

32.  Ekstansör tendon onarımları

33.  Periferik sinir cerrahisi

34.   Brakial pleksus cerrahisi

35.   Sinir sıkışması sendromları

36.  Replantasyonlar

37.  Parmak rekonstrüksiyonu

38.  Üst ekstremitede serbest flepler

39.   Dupuytren

40.  Elin konjenital anomalileri

41.   Alt ekstremitede serbest flepler

42.  Plastik cerrahide lazer

43.  Kimyasal mekanik ve lazer peeling

44.  Plastik cerrahide görüntüleme ve bilgisayar

45.  Yüzün ve vücudun her türlü cerrahi ve cerrahi dışı estetik girişimleri

 4.2. Uzmanlık Eğitimi: Eğitim süresi ve rotasyonlar ile bu rotasyonların süreleri tababet uzmanlık tüzüğünde belirlenir.

5. KURUMSAL YETERLİLİĞİN BELGELENDİRİLMESİ

Bu yönerge ve bağlı alt yönergesine göre yapılacak denetlemelerde başarılı olan kurumlara kurumsal yeterlilik belgesi (KYB) verilir. Bu belge YK (Yürütme Kurulu) tarafından tanzim edilir. YK (Yürütme Kurulu) başkanı, DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) başkanı ve TPRECD başkanı tarafından imzalanır. Bu belgenin geçerlilik süresi 4 yıldır.

6. EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ

Sınav alt yönergesinde belirlenecek kurallara göre gerçekleşir.

7. YETERLİLİK SINAVI

7.1. PREC uzmanı ve TPRECD asil üyesi olan kişilerin başvurabileceği bir sınavdır. Ayrıca, PREC asistanlık eğitiminin 5 yılını tamamlamış olanlar, durumlarını belgelendirerek Yeterlik sınavına başvurabilir, sınava girebilir, başarılı olmaları durumunda da uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan ve TPRECD üyesi olduktan sonra Yeterlik Belgesini alabilirler.


7.2. Her türlü kural ve ayrıntılar “Sınav Alt Yönergesi” nde belirtilir. 
7.3.Gerek ilgili geçici maddelere göre ve gerekse bu yeterlilik sınavı sonunda hak edilen UYB (uzman yeterlilik belgeleri) nin geçerlilik süresi 5 yıldır.

8. RE-SERTİFİKASYON (Yeniden Belgelendirme)

8.1. Kurumsal Re-Sertifikasyon (KYB-Kurum Yeterlilik Belgesi) Kuralları ve Yöntemi “Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme - Alt Yönergesi”nde belirlenir.
8.2. Kişisel Re-Sertifikasyon:

a. Alınan UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) ’nin 5 yıllık geçerlilik süresinin bitiminde UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) sahibi üyenin,bu 5 yıllık süre içerisinde TTB-STE Kurulu tarafından kredilendirilmiş PREC etkinliklerinden en az son 3 ulusal kongrenin toplamı kadar TTB-STE kredisi toplaması halinde yeniden belgelendirme (Re-Sertifikasyon) sağlanır.
b. Kişisel Re-Sertifikasyon (UYB-Uzman Yeterlilik Belgesi) Kuralları ve Yöntemine ilişkin diğer tüm hususlar “Sınav Alt Yönergesi”nde belirlenir.

9. YETERLİLİK BELGESİNİN İPTALİ

UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) sahibi bulunan kişilerin profesyonel yaşantıları süresince TPRECD’ne aktif olarak üye olmaları ve yıllık aidatlarını düzenli olarak ödemeleri gerekir.

9.1. TPRECD üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin,

9.2. Meslekten men cezası almış olan UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) sahibi üyelerin

UYB (Uzman Yeterlilik Belge)’leri YK (Yürütme Kurulu) tarafından iptal edilir ve geri alınır.

9.3. UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) sahibi bir üyenin ilk genel kurul üyeliği başvurusunda ya da daha sonra yapılacak sınavlar öncesi sonucu değiştirecek şekilde yanlış beyanda bulunduğunun ve sahte ya da uygunsuz belge düzenlediğinin saptanması halinde,

9.4. Tıbbi ya da sosyal açıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma bozukluklarının saptanması, TPRECD etik kurul yönergesine göre etik açıdan hatalı davranışların olması durumunda da UYB (Uzman Yeterlilik Belge)’leri iptal edilir ve geri alınır.

9.5. TPRECD üyeliğinin sonlanması (9.1.) nedeni ile UYB (Uzman Yeterlilik Belge)’si iptal edilenler yeniden TPRECD üyesi olurlarsa UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi almak için yeniden sınava başvurabilirler.

9.6. Meslekten men cezası almış alanlar (9.2.) cezanın bitimi tarihinden itibaren 5 yıl süre ile UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) almak için sınava başvuramazlar.

9.7. Yukarıdaki (9.3. ve 9.4.) durumlarda DDK (Denetleme ve Danışma Kurulu) gerekli kanıtları elde ettikten sonra ilgili hekimin savunmasını alır. Oluşturduğu görüşlerini ve olayı belgeleri ile birlikte GK (Genel Kurul)’a sunar. GK (Genel Kurul) o üyenin UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi)’nin iptal edilip edilmemesi konusunda tamamen bağımsız hareket eder ve karar verir. İptal sonrası, ilgili belgenin TPRECYK’na geri verilmesi sağlanır.

10. YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA YÖNTEMİ

TPRECYK yönergesinde yapılacak değişiklik önerileri YK (Yürütme Kurulu)’nun veya GK (Genel Kurul) toplam üye sayısının %10’unun yazılı, imzalı önerisi üzerine genel kurulda tartışılarak oylanır ve katılanların oy çokluğu ile değişiklik gerçekleşir.

11. KURUL ÇALIŞMALARININ BÜTÇE VE FİNANSMANI

11.1. TPRECYK’nun çalışmalarının finansmanı TPRECD tarafından sağlanır.

11.2. Muhasebe işlemlerinin mali yönden sorumluluğu TPRECD’ne aittir.

11.3. Yeterlilik kurulu’nun TPRECD’ne sağladığı gelir ve dernek bütçesinden yaptığı

harcamaların gelir ve gider kayıtları ve resmi muhasebe işlemleri TPRECD muhasebe birimince yürütülür.

11.4. Sınava giriş, Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi gibi kalemlere ilişkin ödemeler,

TPRECD makbuzları kullanılarak tahsil edilir. Bu ücretler her yıl için, YK (Yürütme Kurulu) tarafından ayrı ayrı belirlenir.

11.5. Ödeme yapan bir aday sınava girmekten vazgeçerse ödemesi iade edilmez.

12. GEÇİCİ MADDELER

12.1. TPRECD yönetim kurulu TPRECYK yönerge taslağını hazırlar, TPRECD genel kuruluna sunar, tartışılmasını ve oylanmasını sağlar.

12.2. TPRECD genel kurulunda katılanların oy çokluğu ile kabul edilen taslak yürürlüğe girer. Oylamada kabul ve red oylarının eşit olması halinde oylama tekrarlanır.

12.3. Yönerge yürürlüğe girdikten sonra TPRECD yönetim kurulu yönergenin geçici 12. maddesindeki puanlama sistemine göre hazırlanmış formları PREC uzmanı TPRECD asil üyelerine gönderir. Bu formları alan üyeler, formları doldurup belirtilen tarihten önce dernek merkezine ulaştırırlar.

12.4. Bu puanlama sistemine göre 30 puan ve üzerinde puanı olanlar TPRECD yönetim kurulu tarafından ilk TPRECYK-GK (Genel Kurulu)’na davet edilirler. Bu davette ilk GK (Genel Kurul) toplantısının gündemi, tarihi ve yeri belirtilir ve en az toplantı tarihinden 1 ay önce gönderilir.

12.5. TPRECYK ilk GK (Genel Kurul)’u yönergenin kabulünü takip eden ilk ulusal kongre sırasında toplanır. Toplantıyı, sadece bu ilk genel kurula mahsus olmak üzere TPRECD yönetim kurulu başkanı açar ve yönetir. Kendisine yardımcı olmak üzere 2 yardımcı üye seçilmesini sağlar.

12.6. Toplantıya davet edilen bu 30 puan ve üzerinde puanı olan üyeler davet edildikleri bu ilk TPRECYK-GK (Genel Kurulu)’na katılmaları halinde sınavsız ve 1 defaya mahsus olmak üzere TPRECYK-UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) sahibi olmaya hak kazanırlar. Sınavsız UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) sahibi olmak için ilk GK (Genel Kurul)’a katılmak şarttır. Bu nedenle bu ilk GK (Genel Kurul)’da sadece çoğunluk değil, tam katılım sağlanmış olacaktır. Yani çoğunluğun sağlanamaması gibi bir sorun yaşanmayacaktır.

12.7. Otuz puan ve üzerinde puanı olduğu halde ilk YK (Yürütme Kurulu)’na belgelendirilmek şartıyla mazereti nedeniyle katılamayan üyelerden ilk olağan genel kuruldan sonraki 1 yıl içinde başvuranlara da UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) verilir. Bu kişilerin ve ilk GK (Genel Kurul)’a katılarak sınavsız UYB (Uzman Yeterlilik Belgesi) almaya hak kazanan üyelerin UYB (Uzman Yeterlilik Belge)’leri YK (Yürütme Kurulu) tarafından düzenlenir ve verilir. Bu UYB (Uzman Yeterlilik Belge)’lerinde YK (Yürütme Kurulu) başkanı ve TPRECD yönetim kurulu başkanının imzaları bulunur. Daha sonra UYB’leri sadece bu yönerge ve bağlı alt yönergelerinde tanımlanan sınavla verilir.

12.8. 2004 yılında gerçekleşecek ilk GK (Genel Kurul)’da seçilen 6 YK (Yürütme Kurulu) üyesinden aldıkları oy sayısına göre 1., 2. ve 3. üyeler; 2.genel kurulun 2005’de, 3. genel kurulun 2007, 4. genel kurulun ise 2009 yılında yapılması zorunluluğu nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl için seçilirler. Aldıkları oy sayısına göre 4., 5. ve 6. olan üyeler ise, gene bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıl için seçilirler ve görev süreleri 2007 yılında sona erer. Daha sonraki seçimlerde yönergeye uygunluk esastır.

12.9. 2004 yılında gerçekleşecek ilk GK (Genel Kurul)’da seçilen DDK (Denetleme ve Danışma Kurulu) üyelerinin görev süreleri 1 defaya mahsus olmak üzere 3 yıldır ve 2007 yılında sona erer. Bundan sonra yönerge kuralları uygulanır.

12.10. 2004 yılında gerçekleşecek ilk GK (Genel Kurul)’da seçilen DEK (Eğitim Kurumları ve Programlarını Denetleme Komisyonu) ve SK (Sınav Komisyonu) üyelerinin görev süreleri 1 defaya mahsus olmak üzere 3 yıldır ve 2007 yılında sona erer. Bundan sonra yönerge kuralları uygulanır.

12.11. İlk yeterlilik sınavı ve kurumsal denetimler bu yönergenin kabulünden sonra oluşturulacak alt yönergelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde yapılır.

12.12. Yeterlilik Puanlama Sistemi ektedir.

12.13. Bu yönerge 16 Mayıs 2004 tarihli TPRECD Olağanüstü Genel Kurulu’nda tartışılarak onaylandıktan sonra yönerge bünyesinde doğabilecek çelişkili durumları Genel Kurul’da kabul edilen özüne ters düşmeyecek şekilde uyumlu maddeler haline dönüştürme, madde sıralamalarında zorunlu olabilecek değişiklikleri yapma, imla ve yazım hatalarını düzeltme gibi konularda ilk TPRECYK – GK (Genel Kurul) tarihine kadar TPRECD yönetim kurulu yetkilidir.

13. YÜRÜTME Bu yönergeyi TPRECYK – YK (Yürütme Kurulu) başkanı yürütür.

EK MADDE: (17.09.2005 tarihinde yapılan yeterlilik genel kurulunda kabul edilmiştir.)

17.09.2005 tarihinde 65 yaşını doldurmuş bulunan en az 10 yıllık dernek üyelerimiz yeterlilik kurulunun doğal üyesidir.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38