Ana Sayfa : Yeterlik Kurulu : Yönergeler : Ulusal Yeterlilik Kurulu Yönergesi

Ulusal Yeterlilik Kurulu Yönergesi

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi

A. Tanımlama

Madde 1 - Bu yönerge, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kuruluna (TTB-UDEK) bağlı olarak oluşturulan Ulusal Yeterlik Kurulunun (UYEK) kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektedir. Bu yönerge, TTB, UDEK ve UYEK örgütlenmesinde yer alan kişi ve kuruluşları kapsar.

Bu yönetmelikte geçen:

TTB: Türk Tabipleri Birliği'ni

ATUB: Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'ni

Tıp Uzmanlık Dernekleri: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan, eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları ile uzmanlık dalları ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi) sağlanmasını hedefleyen kuruluşlardır.

TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği bünyesinde yer alan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünden sorumludur. Ek olarak ATUB ile uzmanlık derneklerinin ilişkilerini düzenler.

Yeterlik Kurulları: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan ve bu ana/yan dallardaki uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini sağlayarak, topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirmeyi amaçlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşların temel işlevleri;

a. İlgili alanda tıpta uzmanlık eğitiminin standartlarının yükselmesini sağlayarak ve uzmanlık eğitimi veren kuruluşların eğitici, eğitim programı ve teknik ve eğitsel alt yapısının yeterliğini belirleyerek uzmanlık eğitiminin kalitesinin iyileşmesine yardımcı olur,

b. Gönüllü olarak belgelendirilmek isteyen uzman hekimlerin, belirlenen asgari eğitim standartlarında uzmanlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadığını değerlendirir. Bu özelliklere uyanları yeterlik sınavlarına alır ve başarılı olanlara yeterlik belgesi verir. Yeterlik belgesini verdiği hekimlerin yeterliklerini belirli aralarla değerlendirir (yeniden belgelendirme).

Madde 2 - UYEK, TTB-UDEK'e bağlı olarak çalışan, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan Yeterlik Kurullarının üst kuruluşudur.

B. Amaçlar

Madde 3 - Yeterlik Kurullarının etkinliklerini izlemeyi, eşgüdümünü sağlamayı ve yönlendirmeyi,

Madde 4 - Yeterlik Kurullarının mesleki ve eğitsel standartları geliştirme ve uygulama çalışmaları ile uzman hekimleri değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarına yardım ederek, sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirmeyi ve sürdürmeyi,

Madde 5 - Yeterlik Kurullarınca belgelendirilen bir uzman hekimin, standart bir eğitim programını tamamladığı ve uzmanlık alanında yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olup olmadığını değerlendiren sınav ve/veya sınavları başarıyla tamamladığı konusunda topluma güvence vermeyi,

Madde 6 - Tıpta uzmanlaşma ve belgelendirme konularında kamuoyuna, hükümete, uzmanlık derneklerine, yeterlik kurullarına ve hekimlere bilgi sağlamayı amaçlar.

C. Görevleri

Madde 7 - Yeterlik Kurullarının temsil ettiği tıpta uzmanlık ana ve yan dallarında, uzmanlık eğitiminin standartları ve en az gereksinimlerinin belirlenmesi ve yerleştirilmesi çalışmalarına katılmak ve bu kurulların etkinliklerinin eşgüdümünü sağlamak, izlemek ve yönlendirmek.

Madde 8 - Yeterlik Kurullarının belgelendirme sınavlarının yönteminde asgari standartları oluşturmaları ve sürdürmelerini sağlamak ve izlemek.

Madde 9 - Bir uzmanlık ana ve/veya yan dalında oluşturulan yeni Yeterlik Kurulunun üyelik talebini, oluşturulacak asgari standartlar çerçevesinde değerlendirmek ve kabul etmek.

Madde 10 - Yeterlik Kurullarınca belgelendirilmiş uzman hekimler için merkezi bir kayıt sistemi oluşturmak ve kamuoyunun bu konudaki bilgi talebini karşılamak.

Madde 11 - Tıpta uzmanlık eğitimi ve hekim yeterliğinin değerlendirilmesi ile ilgili konuları yakından izlemek, bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Yeterlik Kurullarına uzmanlık eğitimi ve hekim yeterliğinin değerlendirilmesi konularında bilgi sağlamak, gelişmeleri aktarmak ve Yeterlik Kurullarına danışmanlık hizmeti vermek.

Madde 12 - Yeterlik Kurullarının kurum ziyaretleri ile ilgili etkinliklerinde yol göstermek, izlemek ve bilgi ve belge sağlamak.

Madde 13 - Yeterlik Kurullarınca belgelendirilmiş uzman hekimlerin yeniden belgelendirme çalışmalarında yol göstermek, bilgi, belge sağlamak ve izlemek.

Madde 14 - Yeterlik Kurullarının kendi içlerinde veya kendi aralarında çıkabilecek sorunlarda son karar organı görevini üstlenmek.

Madde 15 - Amaçlarına ulaşmak için gerekli gördüğü komisyonları kurmak.

D. Yapılanma ve Görevler

Madde 16 - UYEK Genel Kurulu; Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana ve yan dallarında kurulan ve UYEK tarafından belirlenen ilke ve asgari standartlara uygunluğu onaylanan Yeterlik Kurullarının başkanları ve Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilmiş temsilcilerinden, TTB-UDEK Yürütme Kurulunca belirlenen üç TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyesinden ve ATUB temsilcisinden oluşur. UYEK Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan ve o tarihte aktif konumda olan komisyonların başkanları UYEK Genel Kuruluna bilgi sunma amaçlı davet edilir.

UYEK Genel Kurulu toplantılarında açık oylama ile Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmandan oluşan 3 kişilik bir divan oluşturulur. Karar almak için katılanların oy çokluğu yeterlidir.

Sonu çift rakamla biten yıllardaki ilkbahar Genel Kurulu'nda, Genel Kurul üyeleri arasından 5 kişilik Yürütme Kurulu gizli oylama ile seçilir. UYEK Yürütme Kurulu Sekreteri ve yedek üyesi TTB-UDEK temsilcileri arasından seçilir. Diğer adayların oylamada aldıkları oy sırasına göre ilk 4 aday asil, sonraki 4 aday yedek üye olarak TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Madde 17 - UYEK Yürütme Kurulu; UYEK'in ve oluşturduğu komisyonların çalışmalarını düzenlemek ve yazışmalarını sağlamak amacıyla bir Başkan, bir II. Başkan, bir Sekreter ve iki üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur. UYEK Yürütme Kurulu, UYEK genel kurul üyeleri tarafından iki yılda bir seçimle belirlenir. UYEK Yürütme Kuruluna seçilenlerin görev süresi 2 yıldır. UYEK Yürütme Kurulu üyeliği üst üste 3 (üç) dönemden, Yürütme Kurulu Başkanlığı üst üste 2 (iki) dönemden fazla yapılamaz. UYEK Yürütme Kurulu Başkanı ve II. Başkanı UYEK Yürütme Kurulu üyelerinin ilk yürütme kurulu toplantısında gizli oylama usulü ile belirlenir. UYEK Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a. Uzmanlık eğitimi ve belgelendirme konularında, Yeterlik Kurulları ile ilişkilerini yürütmek.

b. TTB-UDEK Yürütme Kuruluna her yıl faaliyet raporu vermek.

c. Uzmanlık eğitimi ve belgelendirme konularındaki gelişmeleri izlemek ve Yeterlik Kurullarını bilgilendirmek.

d. Yeterlik Kurulları arasında eşgüdümü sağlamak.

e. UYEK kararlarını uygulamak.

E. Yönetim ve İşleyiş

Madde 18 -UYEK Genel Kurul üyeleri, Yeterlik Kurullarının Yürütme Kurulları tarafından belirlenir ve görevden alınırlar.

Madde 19 - UYEK Genel Kurulu, TTB-UDEK ve UYEK Başkanının ortak çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi UYEK sekreteri tarafından tüm üyelere en az iki hafta önce bildirilir. UYEK Genel Kurulu üyeleri, toplantıya katılamayacakları durumda, kendilerini atayan kurumlara başvurarak yerlerine yedek üyelerin katılımını ve oy kullanmasını sağlarlar. Görüşülen konularla ilgili kişiler veya kurum temsilcileri UYEK Genel Kuruluna davet edilebilirler.

F. Yürürlük

Madde 20 - Bu yönerge UDEK Yürütme Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

G. Yürütme

Madde 21 - Bu yönergeyi UDEK Yürütme Kurulu yürütür.

H. Geçici Madde

Madde 22 - Bu yönerge çıktığında tıpta uzmanlık ana ve yan dallarında kurulmuş olan Yeterlik Kurulları UYEK üyesi olarak kabul edilirler. UYEK'te temsil edilen Yeterlik Kurulları, belirlenen asgari standartlara uygunluk yönünden değerlendirilir ve kendilerinden eksikliklerini iki yıl içinde gidermeleri istenir. Bu standartlara uymayan Yeterlik Kurullarının üyelikleri tekrar gözden geçirilir.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38