Ana Sayfa : Dernek : Yönetmelikler : Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi

Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Yönetim Kurulu Çalışma Yönergesi

Madde 1: AMAÇ

Bu yönergenin amacı, yönetim kuruluna seçilen adayların görevlerini ayrıntılı olarak tanımlayarak, Yönetim Kurulu faaliyetlerindeki görev paylaşımının net olarak belirlenmesi, herkesin etkin katılımının sağlanması ve görev alanlarındaki olası örtüşmelerin giderilmesidir.

Madde 2: KAPSAM

Bu yönerge, Yönetim Kurulu yapısında yer alan yedi yönetim kurulu üyeliği ile onlara bağlı faaliyet gösteren çalışma kurullarının ilişkilerini kapsamaktadır.

Madde 3: DAYANAK

Bu yönerge Dernek Tüzüğünün 11-A maddesindeki görev tanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Madde 4: YÖNETİM KURULU YAPISI

Dernek Tüzüğü’nde yer alan tanımlamaya göre Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur:

 1. Başkan
 2. Başkan Yardımcısı
 3. Genel Sekreter
 4. Sayman
 5. İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu
 6. Bilimsel İşler Sorumlusu
 7. TTB, Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu

Madde 5: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

1. Başkan:

 1. Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder.
 2. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar.
 3. Alınan kararları uygular ve uygulatır.
 4. Başkan, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir.
 5. Yönetim Kurulunun onayı ile istediği özel komiteleri kurabilir.

2. Başkan Yardımcısı:

 1. Başkan Yardımcısı olarak, Başkanın bulunmadığı veya görevi kendisine devrettiği durumlarda başkanlık yetkilerini kullanır.
 2. Derneğin EBOPRAS, IPRAS, ESPRAS, UEMS, BAPRAS, IQUAM, ICOPLAST, INTERPLAST ve benzer temsilciliklerinin seçimi için aday tespitinden, bu temsilcilerin denetlenmesinden, raporlarının onaylanmasından sorumludur.
 3. Dış ilişkilerin fırsatlar ve sorunlar açısından koordinasyonu ve geliştirilmesi için önerilerde bulunur.
 4. Yurt dışı toplantı ve kongrelerin üyelere duyurulmasından, ulusal toplantıların yurt dışında tanıtımı ve promosyonundan sorumludur.
 5. Yazılı ve görsel basın organlarında branşımız, üyelerimiz ve derneğimiz ile ilgili çıkan haberleri taramak, diğer üyelere iletmek, gereken durumlarda cevap hakkının kullanmak için bir basın takip sistemi ile çalışır.
 6. Yazılı ve görsel basın organlarına Dernek adına bilimsel konularda açıklamalar yapmak ve Derneğin hedefleri doğrultusunda kamuoyu görüşüne yönelik çalışmalar yapmak için bir halkla ilişkiler ajansı ile çalışır ve bu firmayı denetler.
 7. Plastik cerrahinin doğru tanıtımı ve hasta sayısının arttırılması hedefine yönelik medya çalışmaları için çalışma grupları ile işbirliği yapar.
 8. Anlık cevap hakkı doğuran durumlarda doğrudan medya organına bağlanarak Dernek adına açıklama yapmak yetkisi vardır.

3. Genel Sekreter:

 1. Dernekle ve Yönetim Kurulu çalışmaları ile ilgili gereken koordinasyonu sağlar.
 2. Yönetim Kurulu toplantıları için gündemi hazırlar.
 3. Yönetim Kurulu kararlarını kaydeder.
 4. Dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesini sağlar ve kontrol eder.
 5. Yönetim Kurulu çalışmaları ile ilgili duyuruları ve Dernek adına yapılacak genel açıklamaları ve yazışmaları yapar.
 6. Diğer derneklerle olan ilişkileri takip eder ve olası işbirliği ve çatışma konularında bilgi toplar, araştırma yapar ve öneriler geliştirir. Bu konuda komiteler kurulmasını önerebilir.
 7. Çalışma kurullarını oluşturur ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamaları amacıyla Bilimsel işlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile doğrudan çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.
 8. Bir sonraki seçilen Yönetim Kuruluna elindeki bütün bilgi ve belgeleri aktarır.

4. Sayman:

 1. Derneğin gelir gider hesaplarını muhasebeci ile birlikte kontrol eder ve derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defterini tutar.
 2. Bir sonraki mali yıl için tahmini bir bütçe hazırlar.
 3. Derneğin demirbaş ve ayniyat işerine bakar, demirbaş defterini kontrol eder.
 4. Dernek harcamaları için Yönetim Kurulunun seçeceği diğer üyeler ile beraber para çekme yetkisi vardır.
 5. Derneğin parasal varlıklarını en karlı şekilde değerlendirmek için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur ve kabul edilen önerileri uygular.

5. İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu:

 1. Dernek internet sayfasının, gerekirse profesyonel bir aracı kurum vasıtası ile düzenlenmesinden, yenilenmesinden, geliştirilmesinden, interaktif uygulamalar için kullanılmasından (anket, forum, tartışma grupları, bloglar, vb) sorumludur.
 2. Dernek resmi e-posta grubunun işletilmesini ve kontrolünü yapar.
 3. Türk Plastik Cerrahi Dergisinin Editörü veya Yardımcı Editörü olarak çalışır.
 4. Ulusal Kurultay ve Derneğin sürekli yaptığı toplantıların veb sitelerinin koordinasyonunu yapar ve ajanslar tarafından da hazırlanabilen bu sitelerinin arşivlenmesini sağlar.
 5. Çıkarılan elektronik haber bülteninin veb yapısını sağlar.
 6. Uzman Araştırma Yarışması ve Kurultay İhale Portallerini işletir.
 7. Üyelerin veb siteleri ile ilgili kuralları denetleyen çalışma grubunun sorumlusudur.

6. Bilimsel İşler Sorumlusu:

 1. Derneğin her yıl düzenlediği Ulusal Kurultay ve Kış Sempozyumunun yapılacağı yer ve Bilimsel komitelerinin seçimi için gerekli duyuruları yapmak, bunlarla ilgili başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu ile görevlendirilen kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bu faaliyetleri her aşamada Yönetim Kurulu adına denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda hazırlanan Ulusal Toplantılar Yönergesini düzenler ve günceller.
 2. Derneğin ulusal toplantılarında Bilimsel Kurul Başkanlığı yapar.
 3. Ulusal toplantıların bilimsel anlamdaki sonuçlarının değerlendirilmesi (STE/SMG) konusunda yöntem geliştirir ve bunun Yeterlik Kurulu resertifikasyonu ile koordine olmasını sağlar .
 4. Ulusal Toplantıların bilimsel kurullarında ve programlarında Bilimsel Çalışma Gruplarının yer almasını sağlar ve denetler.
 5. Ulusal Kurultaylarda gerçekleştirilen Uzman Araştırma Yarışması kurulunun doğal başkanıdır. Bu görevi kendi önerdiği ve YK’nın atadığı iki yardımcı ile yürütür.
 6. Uzmanlık eğitimi veren kuruluşların Dernek Çekirdek Eğitim Programını takip etmelerini kolaylaştırmak ve standardizasyonu sağlamak için her yıl, farklı kıdemdeki uzmanlık öğrencileri için yılda iki kez olmak üzere, Plastik Cerrahi Asistan Okulu’nu (PLASTOK) düzenler.
 7. Eğitim faaliyetlerini desteklemek için talep doğrultusunda Eğitici Eğitimi ve diğer sertifikasyon kurslarını açar.
 8. Hastaların plastik cerrahi ile ilgili konularda doğru bilgilenmesini sağlamak için gerekirse temsilciliklerle işbirliği yaparak toplantılar ve kurslar düzenler.
 9. Uzmanlık sonrası eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapar.
 10. Yurt dışından gelen eğitim taleplerini karşılamak için yurt genelinde kliniklerle koordinasyonu sağlar.

7. TTB-Tarihçe-Üyelik Sorumlusu:

 1. TTB-UDEK ile ilgili yazışma ve görevlendirmeleri yapar.
 2. TTB-UDEK’teki çalışma gruplarına seçilen üyelerin devamlılığını sağlar ve onlardan gelen raporları Yönetim Kuruluna iletir.
 3. Dernek tüzük ve kurullarını TTB-UDEK önerileri doğrultusunda geliştirmek için çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kuruluna sunar.
 4. Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu, İstatistik ve İşgücü Planlama Grubu, Etik Çalışma Grubu ve diğer TTB eşgüdümlü çalışma gruplarının koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
 5. Dernek üyelerinin kayıtlarını tutar ve üye kataloglarını günceller.
 6. Fahri ve Onursal üyelerin kaydını tutar.
 7. Dernek ve Yönetim Kurulu çalışmaları konusunda üyelere bilgi vermek amacı ile elektronik bir haber bülteni çıkarır.
 8. Yeni üye başvurularını kabul edip değerlendirir ve 30 gün içinde sonuca bağlanmasını sağlar.
 9. Yeni üye kaydını arttıracak fikirler ve projeler üretir.
 10. Üyelerden gelen şikayetleri değerlendirip ilgili kurullara iletir.
 11. Burs Yönergesini takip eder ve uygular.
 12. Ayrıca Yeterlik Yürütme Kurulunda Yönetim Kurulunu temsilen bulunur.

Madde 6: TOPLANTILARA DEVAMLILIK
Altı ay içinde peşpeşe 3 toplantıya katılmayan üyeler uyarılır, Yönetim Kuruluna 6 aydan fazla devamsızlık durumunda o üyenin Kurul Üyeliği düşer.

Madde 7: YÜRÜRLÜK
Bu Yönerge Dernek Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38