Ana Sayfa : Dernek : Yönetmelikler : Dış Temsilcilikler Yönetmeliği

Dış Temsilcilikler Yönetmeliği

 

 

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

DIŞ TEMSİLCİLİKLER YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönergenin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde Dış Temsilciliklerin oluşturulmasında ve çalışmalarında gerekli olan standartların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde kurulan uluslararası derneklerle ilişkiler ile ilgili temsilciliklerin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 —

TPRECD: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

TPRECD-YK: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

EBOPRAS: European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

UEMS: European Union of Medical Specialists

IPRAS: The International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

APS-IPRAS: Asia-Pacific Section of IPRAS

ESPRAS:The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

ESPRAS-SHARE:Surgeons’ Humanitarian Aid Resource Europe of ESPRAS

IQUAM: The European and International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery

İKİNCİ KISIM

Çalışma Esasları

Temsilciliklerin Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 4 —

a) Plastik cerrahi alanında ilişkide bulunulan uluslararası kuruluşlarda derneğimizi temsil edecek kişi, ilgili görevi devredecek üyemizin önerisi de dikkate alınarak Dış İlişkilerden Sorumlu YK Üyesinin teklifi ile TPRECD Yönetim Kurulu tarafından atanır.Temsilcilikler, uluslararası kuruluşun kuralları göz önüne alınarak 1 (bir) ya da 2 (iki) TPRECD üyesinden oluşur.

b) TPRECD içinde aşağıdaki uluslararası dernek ve kuruluşların temsilcilikleri bulunmaktadır. Gerektiğinde yeni temsilcilikler kurulabilir.

1) EBOPRAS: European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

2) UEMS: European Union of Medical Specialists

3) IPRAS: The International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

4) APS-IPRAS: Asia-Pacific Section of IPRAS

5)    ESPRAS:The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

6)    ESPRAS-SHARE:Surgeons’ Humanitarian Aid Resource Europe of ESPRAS

7) IQUAM: The European and International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery

c) EBOPRAS ve UEMS gibi kuruluşların temsilcileri Türk Tabipler Birliği üzerinden UEMS’e bildirilir ve UEMS tarafından onaylanır.

d) Temsilciler gerektiğinde konu ile ilgili başka üyeleri de çalışmalara katılmak üzere davet edebilir.

Üyelerin Görev Süresi

Madde 5.

a) Temsilciler  4 (dört) yıl için seçilir. Görev süresi biten bir üye yeniden atanabilir. Temsil görevinin istikrarlı ve sağlıklı devam ettirilebilmesi amacıyla, iki üyesi olan temsilciliklerde görev süresi biten üyelerin ikisi birden aynı anda değiştirilmez.

b) İki takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve yerine aynı nitelikte yenisi seçilir. Kurul üyeliğinden çekilme veya üyeliğin düşmesi TPRECD Yönetim Kurulu onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer.

Madde 6Temsilciliklerin Çalışma Biçimi

a) Temsilcilerin görevleri:

1) Temsilcisi olunan kuruluşun toplantılarına katılmak; IPRAS, ESPRAS gibi belli aralıklarla düzenlenen kongreler sırasında yapılan ulusal delegeler toplantısına katılmak.

2) Kuruluşun sekreterinden gelen duyuruları TPRECD-YK Dış İlişkilerden Sorumlu üyesine iletmek.

3) Derneğimizin aidat ödemekte olduğu kuruluşların saymanlığından gelen ödemelerle ilgili uyarıları TPRECD-YK Dış İlişkilerden Sorumlu üyesine iletmek.

4) Derneğimizin politikasına göre duyurulması gereken istekleri delegeler toplantısında dile getirmek, delegeler toplantısında yapılan oylamalarda dernek politikasina uygun olacak sekilde söz alarak konuşmak, tekliflerde bulunmak.

5) Katılınan her toplantı sonrasında derneğe 15 gün içinde bir rapor yazarak raporu TPRECD-YK Dış İlişkilerden Sorumlu üyesine iletmek.

b) Temsilciler her takvim yılı başında o yıl yapacakları etkinliklerle ilgili planlarını ve yıl sonunda yıl içindeki faaliyetlerine ilişkin çalışma raporlarını TPRECD Yönetim Kurulunda Dış İlişkilerden sorumlu YK üyesine  iletirler. Toplantı ve yıl sonu raporları dernek genel merkezinde dosyalanarak arşivlenir.

c) Dış İlişkilerden Sorumlu YK üyesi, kuruluşlardan gelen ve temsilcilerin iletmiş olduğu duyuruları ilgili YK üyesine bildirir. Toplantı raporları konusunda da diğer YK üyelerini ve gerektiğinde Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu ve ilgili komisyonlarını bilgilendirir.

d) 17 Ekim 2008 tarihli Genel Kurul kararı gereğince, temsilcilere katıldıkları uluslararası toplantılar için, masrafları belgelendirmek şartı ile 2000 YTL’ye kadar geri ödeme yapılır.

e) Temsilciliklere ait yazışmalar TPRECD-YK üzerinden gerçekleştirilir. Temsilciliklerin etkinlikleri TPRECD-YK etkinliği içinde değerlendirilir.

Görev ve Sorumluluk

Madde 7. Temsilciler oluşma amaçları ile ilgili çalışmalardan sorumludurlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 8 – Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 – Bu yönerge hükümlerini TPRECD-YK yürütür.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38