Ana Sayfa : Dernek : Yönetmelikler : Bilimsel Etkinlik Yönetmeliği

Bilimsel Etkinlik Yönetmeliği

 

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

BİLİMSEL ETKİNLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde düzenlenen bilimsel etkinliklerin hazırlık ve uygulama aşamasında asgari standartların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu yönetmelik; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde düzenlenen bilimsel etkinliklerin tanımları, çeşitleri, düzenleme kurulları, bilimsel programları, firma seçimi, sponsorluk ilişkileri ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 —

Bilimsel etkinlikler: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından düzenlenen ve aşağıda belirtilen tüm bilimsel etkinlikleri kapsar:

 1. Ulusal kongre (kurultay): Her yıl Eylül veya Ekim ayında gerçekleştirilen, içeriğinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin tüm alanlarını kapsayan deneyim aktarım sınıfları, konferanslar, paneller, serbest bildiri oturumlarının yanısıra Uzman Araştırma Yarışması ve Asistan Bildiri Yarışması bulunan, ulusal ve uluslararası katılımlı, Türk Tabipleri Birliği tarafından Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) kredisi verilen, 4-5 gün süreli, derneğin en büyük bilimsel etkinliğidir.
 2. Kış sempozyumu: Her yıl Şubat veya Mart ayında bir kış tatili merkezinde gerçekleştirilen, içeriğinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin belirli bir alanında konferans, panel, serbest bildiri oturumları bulunan, ulusal katılımlı, sosyal içeriği zengin, TTB-STE kurulu tarafından kredilendirilen, 3-4 gün süreli, büyük ölçekli bir bilimsel etkinliktir.
 3. Bölgesel toplantı: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, aynı bölgede çalışan plastik cerrahi uzman ve uzmanlık öğrencilerini biraraya getirmeyi amaçlayan, genellikle tek bir konuyu içeren ve bölgedeki bir kurum tarafından düzenlenen, bir günlük, küçük ölçekli bir bilimsel etkinliktir.
 4. Çalıştay / kurs: Belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen, kuramsal ve uygulamalı dersler içeren, ulusal ve uluslararası eğiticiler tarafından gerçekleştirilen kısa süreli eğitim etkinliğidir.
 5. Plastik Cerrahi Asistan Okulu: Atanmış bir kurul tarafından düzenlenen, ağırlıklı olarak Türkiye’deki tüm eğitim kurumlarının uzmanlık eğitimi programında yer almayan konuları içeren, modern tıp eğitimi yöntemlerinin uygulandığı, kıdemli uzmanlık öğrencileri için planlanmış, sosyal içeriği zengin, her yıl Mayıs ayında bir otelde gerçekleştirilen ve iki sınıfta toplam 40-50 kişinin katıldığı, 1 haftalık eğitim etkinliğidir.

İKİNCİ KISIM

Çalışma Esasları

Kurulların Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 4 —

a) TPRECD tüzüğü gereğince, Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Asistan Okulu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, TPRECD tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerin birinci derecede sorumlusudur.

b) Düzenlenecek her bilimsel etkinlik için ayrı düzenleme kurulları oluşturulur. Bilimsel etkinliklerde düzenleme kurulları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur:

 1. Ulusal Kurultay
  1. Kurultay başkanı: TPRECD Başkanı, Ulusal Kurultayın başkanıdır.
  2. Yerel başkan: Önceki genel kurulda kurultayı düzenlemesi için seçilen ya da TPRECD-YK tarafından yapılan duyuru sonrasında kurultayı düzenlemek için başvuran ve TPRECD-YK tarafından görevlendirilen üye, kurultayın yerel başkanıdır. Yerel başkan, önereceği başka bir üye ile eşbaşkanlık yapabilir.
  3. Kurultay sekreteri: Yerel başkanın belirleyeceği ve kurultayın tüm düzenleme, yazışmalarından sorumlu üyeyi tanımlar.
  4. Bilimsel Kurul Başkanı: Kurultay başkanı ve yerel başkanın belirlediği, bilimsel programın oluşturulmasında bilimsel işlerden sorumlu YK üyesi ile birlikte çalışacak olan üyeyi tanımlar.
  5. Kurultay Saymanı: Yerel başkanın belirleyeceği ve kurultay hesaplarını doğrudan takip eden ve düzenli olarak TPRECD Saymanına rapor veren üyeyi tanımlar.
  6. Düzenleme kurulu üyesi: Yerel başkanın belirleyeceği ve kurultayın düzenlenmesinde birlikte çalışacağı diğer üyeleri tanımlar.
  7. Yeterlik Kurulu Temsilcisi: TPRECD Yeterlik Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilen bir temsilci, kurultay düzenleme kurulunda yer alır.
 2. Kış Sempozyumu
  1. Sempozyum başkanı: TPRECD Başkanı, Kış Sempozyumunun başkanıdır.
  2. Yerel başkan: TPRECD-YK tarafından yapılan duyuru sonrasında kış sempozyumunu düzenlemek için başvuran ve TPRECD-YK tarafından seçilen ve/veya görevlendirilen üye, sempozyumun yerel başkanıdır.
  3. Sempozyum sekreteri: Yerel başkanın belirleyeceği ve sempozyumun tüm düzenleme, yazışmalarından sorumlu üyeyi tanımlar.
  4. Bilimsel Kurul Başkanı: Kurultay başkanı ve yerel başkanın belirlediği, bilimsel programın oluşturulmasında bilimsel işlerden sorumlu YK üyesi ile birlikte çalışacak olan üyeyi tanımlar.
  5. Sempozyum Saymanı: Yerel başkanın belirleyeceği ve sempozyum hesaplarını doğrudan takip eden ve düzenli olarak TPRECD Saymanına rapor veren üyeyi tanımlar.
  6. Düzenleme kurulu üyesi: Yerel başkanın belirleyeceği ve sempozyumun düzenlenmesinde birlikte çalışacağı diğer üyeleri tanımlar.
  7. Yeterlik Kurulu Temsilcisi: TPRECD Yeterlik Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilen bir temsilci, sempozyum düzenleme kurulunda yer alır.
 3. Bölgesel toplantı, kurs ve çalıştaylar
  1. Başkan: Bölgesel toplantı, kurs ya da çalıştay düzenlemek için TPRECD-YK’ya başvuran, veya TPRECD-YK tarafından görevlendirilen üye toplantının başkanıdır.
  2. Sekreter: Toplantı başkanının belirleyeceği ve toplantının tüm düzenleme, yazışmalarından sorumlu üyeyi tanımlar.
  3. Sayman: Toplantı başkanının belirleyeceği ve toplantı hesaplarını doğrudan takip eden ve düzenli olarak TPRECD Saymanına rapor veren üyeyi tanımlar.
  4. Düzenleme kurulu üyesi: Toplantı başkanının belirleyeceği ve sempozyumun düzenlenmesinde birlikte çalışacağı diğer üyeleri tanımlar.
 4. Plastik Cerrahi Asistan Okulu (PLASTOK)
  1. TPRECD, ulusal çekirdek eğitim programını hazırladıktan sonra, bu programın ülke çapında uygulanmasını desteklemek ve standardizasyonu sağlamak amacıyla ve uzmanlık eğitimi veren kliniklerimizi çekirdek eğitim programımızda yer alan eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için, yılda bir kez “Plastik Cerrahi Asistan Okulu” düzenler.

b. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, TPRECD-YK tarafından belirlenen bir kurul tarafından düzenlenir ve yönetilir. TPRECD-YK’nın bilimsel işlerden sorumlu üyesi PLASTOK’un birinci derecede sorumlusudur.

c.  Plastik Cerrahi Okulu Yönetim Kurulu, TPRECD-YK’nın bilimsel işlerden sorumlu üyesi ve Dernek Yönetim kurulu tarafından atanan üç üye tarafından oluşturulur. Bu kurulun üyeleri Yönetim Kurulu içinden veya dışından seçilebilirler. Bu yöneticilerin görev süreleri 2 yıldır. Yönetim Kurulu isterse aynı yöneticiler görevlerine sadece bir dönem daha devam edebilirler. Okul yönetimindeki üyelerde Eğiticinin Eğitimi belgesi olma koşulu aranır.

d. PLASTOK yönetiminin bir üyesinin görev süresi bitiminde, TPRECD-YK resmi yayın organı, resmi veb sitesi ve haberleşme listesi üzerinden boşalan üyelik için duyuru yapar. Görev almak isteyen üyeler, resmi ve yazılı olarak TPRECD-YK’na başvurur. YK, başvurular arasında seçim yaparak yeni üyeyi belirler. İstifa vb nedenler ile boşalan üyelikler için TPRECD YK aynı kurallar çerçevesinde üye seçimi yapar.

e. PLASTOK yönetimi, gerektiğinde profesyonel acenta ile çalışarak sekreterlik hizmeti alabilir.

f.  PLASTOK yönetiminin görevleri:

i. Her yıl okul tarihini belirlemek ve 4 ay öncesinden TPRECD-YK resmi yayın organı, resmi veb sitesi ve haberleşme listesi üzerinden duyurmak.

 ii. Okul programını oluşturmak.

iii. Eğitmen olarak görev yapacak isimleri belirlemek, iletişim kurmak.

iv. Okulun gerçekleştirileceği mekanı seçmek, ziyaret ederek etkinliğe uygun olup olmadığını tespit etmek.

 v. Ülkede aktif olarak eğitim gören plastik cerrahi uzmanlık öğrencilerinin kaydını çıkarmak

vi. Plastik Cerrahi Okulunun her yıl nerede ve ne zaman yapılacağını, katılımcı  sayısını ve maliyet analizini Yönetim kuruluna sunmak

  vii. Yıllık eğitim programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak

 viii. Eğitim programında yer alan derslerin amaç ve hedeflerini çıkarmak

  ix. Bu amaç ve hedeflere uygun ders verebilecek, eğitim becerileri kursu almış eğitmenler saptamak ve kursa davet etmek

x. Kurs süresince uzmanlık öğrencilerinin tanışmalarını sağlayacak sosyal programları düzenlemek

  xi. Kurs sırasında bizzat kurs yerinde bulunmak

 xii. Gerekli hallerde kurslarda ders vermek

xiii. Kursta verilen derslerin sunum kalitesini değerlendirmek ve geliştirmek için dışarıdan bağımsız Tıp Eğitimcileri ile anlaşarak bütün oturumların denetlenmesini sağlamak

xiv. Eğiticilerin sunumlarına ilişkin raporlar çerçevesinde eğitmenlere geri bildirimde bulunmak

 xv. Okulun eğitim programına katılan uzmanlık öğrencilerine kurs öncesinde ve kurs sonrasında bilgi düzeyini ölçen testler uygulayarak kursun etkinliğini değerlendirmek

xvi. Eğitim programı sonunda uzmanlık öğrencilerinden sözlü geri bildirim ve anket yoluyla değerlendirme almak ve bu verilerin ışığında eğitim programı, sosyal program veya fiziki şartlarda gerekli düzeltmeleri yapmak

 xvii. Plastik Cerrahi okulu ile ilgili  duyuruları en az 4 ay öncesinden bütün üyelere ve uzmanlık öğrencilerine yapmak

xviii. Her programın sonunda Yönetim Kuruluna ayrıntılı rapor vermek

xix. Okula katılan öğrencilerin kaydını tutarak aynı kişilerin mükerrer katılımını önlemek

 xx. Eğitim sırasında bilimsellik, iletişim, eğitmenlik vb konularda gelecek vaadeden uzmanlık öğrencilerinin saptanması ve Yönetim Kuruluna bildirilmesi

xxi. Okuldaki eğitimde kullanılan tüm eğitim materyallerinin dernek web sitesinden yayınlanmasının sağlanması

g. Eğitmenlerde aranacak koşullar:

i. Eğitici eğitimi kursu sertifikası sahibi olmak

 ii. Belirtilen programa göre hangi konuda ders vermek istiyorlarsa bir sunum planı ile başvurmak

iii. O konuda en az 5 adet doğru/yanlış ve  5 adet çoktan seçmeli test sorusunu eklemek

iv. Verecekleri dersin yazılı metnini kurstan 1 ay önce teslim etmeyi taahhüt etmek

 v. Eğitim sırasında bağımsız bir tıp eğitimcisinin (önceden bütün eğitmenlere ileilecek bir değerlendirme formu üzerinden) kendilerini değerlendirmesine izin vermek.

Kurulların Çalışma Biçimi

Madde 5 -

a) Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Asistan Okulundan sorumlu YK üyesinin görevleri, TPRECD-YK çalışma yönergesinde tanımlanmıştır:

1. Derneğin her yıl düzenlediği Ulusal Kongre ve Kış Sempozyumunun yapılacağı yer ve Bilimsel kurullarının seçimi için gerekli duyuruları yapmak, bunlarla ilgili başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu ile görevlendirilen kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bu faaliyetleri her aşamada Yönetim Kurulu adına denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda hazırlanan Bilimsel Toplantı Yönetmeliğini düzenler ve günceller.

2. Gerektiğinde Derneğin ulusal toplantılarında Bilimsel Kurul Başkanlığı yapar.

3. Ulusal toplantıların bilimsel anlamdaki sonuçlarının değerlendirilmesi (STE/SMG) konusunda yöntem geliştirir ve bunun Yeterlik belgesinin yenilenmesi ile eşgüdümlü olmasını sağlar.

4. Ulusal Toplantıların bilimsel kurullarında ve programlarında Bilimsel Çalışma Gruplarının yer almasını sağlar ve denetler.

5. Ulusal kongrelerde gerçekleştirilen uzman bildiri yarışma kurulunun doğal başkanıdır. Bu görevi kendi önerdiği ve YK’nın atadığı iki yardımcı ile yürütür.

6. Uzmanlık eğitimi veren kuruluşların Dernek Çekirdek Eğitim Programını takip etmelerini kolaylaştırmak ve standardizasyonu sağlamak için her yıl bir haftalık asistan kursları düzenler.

7. Eğitim faaliyetlerini desteklemek için talep doğrultusunda Eğitici Eğitimi ve diğer sertifikasyon kurslarını açar.

8. Hastaların plastik cerrahi ile ilgili konularda doğru bilgilenmesini sağlamak için (gerekirse şubelerle işbirliği yaparak) toplantılar ve kurslar düzenler.

9. Uzmanlık sonrası eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapar.

10.  Yurt dışından gelen eğitim taleplerini karşılamak için ulusal kliniklerle koordinasyonu sağlar.

b) Düzenleme Kurullarının görevleri:

1) Bilimsel etkinlik öncesinde ilgili çalışma gruplarının temsilcileri ile birlikte bilimsel programı oluşturur, ulusal ve uluslararası konuşmacıları belirler.

2) Profesyonel acenta ile birlikte etkinliği düzenler, yazışmaları yapar.

3) Etkinliğin gerçekleştirileceği mekanı seçer, ziyaret ederek etkinliğe uygun olup olmadığını tespit eder.

4) Katılımcıların konaklayacağı otel, konukevi, vb seçeneklerini belirler.

5) Sosyal programı hazırlar.

6) Etkinliğe maddi destek sağlayabilecek firmaları saptar, ilişki kurar, sponsor toplantısı düzenler.

7) Mali gelir ve giderleri denetler ve dernek saymanına düzenli olarak rapor eder.

8) Yukarıda belirtilen gelişmeleri düzenli olarak TPRECD-YK Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Asistan Okulundan Sorumlu üyesine iletir.

9) Her etkinlik sonrasında 15 gün içinde bir rapor yazarak, TPRECD-YK Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Asistan Okulundan sorumlu üyesine iletir.

c) Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Asistan Okulundan Sorumlu YK üyesi, kurullardan gelen ve üyelerin iletmiş olduğu duyuruları diğer YK üyelerine ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulu ve ilgili kurullara iletir.

e) Kurullara ait yazışmalar TPRECD-YK üzerinden gerçekleştirilir. Kurulların etkinlikleri TPRECD-YK etkinliği içinde değerlendirilir.

Bilimsel etkinliklerin biçemi

Madde 6- Ulusal Kurultay

a) Ulusal kurultayların YK tarafından onaylanmış sabit bir biçemi vardır.

b) Ulusal Kurultay, istisnai durumlar dışında her yıl Ekim ayının 2. haftası düzenlenir.

c)  Kurultaylar, kurultay öncesi yönetsel ve bilimsel toplantıların yapıldığı Salı günü başlar, gala yemeğinin yapıldığı Cumartesi günü sona erer.

d) Açılış töreni ve kokteyli Salı akşamı, Gala yemeği Cumartesi akşamı gerçekleştirilir. Çarşamba, Perşembe ve Cuma akşamlarına Düzenleme Kurulunun arzusuna bağlı olarak sosyal program konabilir.

e) Uzman Araştırma ve Asistan Bildiri Yarışmaları, gala yemeğinin yapılacağı Cumartesi günü gerçekleştirilir.

f)  Sabah oturumları tek salonda, öğleden sonra oturumları en fazla iki salonda gerçekleştirilir. Gerektiğinde uydu sempozyumları eklenebilir.

Madde 7- Kış Sempozyumu

a) Kış Sempozyumlarının YK tarafından onaylanmış sabit bir biçemi vardır.

b) Kış Sempozyumu, istisnai durumlar dışında her yıl Mart ayının 2. haftası düzenlenir.

c)  Sempozyumlar, ... günü başlar, gala yemeğinin yapıldığı ... günü sona erer.

d) Her yıl ayrı bir konuya odaklanır.

e) Gündüz saatlerinde kış sporlarına olanak sağlayacak şekilde zaman ayrılır. Bilimsel oturumlar öğleden sonra ve akşam saatlerinde gerçekleştirilir.

Madde 8- Diğer bilimsel etkinlikler

a) Kurs, çalıştay, bölgesel toplantı, vb, bilimsel etkinliklerin programı düzenleme kurulunun uygun gördüğü şekilde yapılır.

b) Plastik Cerrahi Asistan Okulu’nun bilimsel ve sosyal programı ayrı br yönetmelik ile belirlenmiştir.

Görev ve Sorumluluk

Madde 8 -  Kurul üyeleri oluşma amaçları ile ilgili çalışmalardan sorumludurlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 9 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 – Bu yönetmelik hükümlerini TPRECD-YK yürütür.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38