Ana Sayfa : Dernek : Yönetmelikler : Yayın Kurulu Yönergesi

Yayın Kurulu Yönergesi

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Yayın Kurulu Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç:

Madde 1: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) bilimsel yayın organı olan Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi’nin mevcut ve gelecekteki bilimsel standartlarının korunması ve yükseltilmesi, derginin ulusal ve uluslararası tıbbi dizinlere girmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır.

Kapsam:

Madde 2: Bu yönerge Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi’nin içeriğini, işleyiş prensiplerini, kurullarının görev ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu yönerge ile editörler kurulu, danışmanlar kurulu, yayın hazırlama ekibinin oluşturulması görevlendirilmesi, görevleri tanımları ve bu konudaki etik kuralları tanımlanmıştır. Tüm Kurullar TPRECD’nin tüzüğünde gösterilen prensiplere göre çalışır.

Dayanak:

Madde 3: Bu yönergenin hazırlanmasında temel dayanak Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tüzüğünün 15. maddesidir.

İKİNCİ BÖLÜM: Yapılanma ve Görev Tanımları

Derneğin yayın organı

Madde 4: TPRECD’nin yayın organı Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi’dir. Derginin sahibi, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, adına derneğin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Derginin yayımlanmasından TPRECD İnternet ve Bülten / e-Dergi Sorumlusu sorumludur.

Yayın Sorumlusu

Madde 5: TPRECD Yönetim Kurulu adına, TPRECD İnternet ve Bülten / e-Dergi Sorumlu üyesinin görevleri, yayın politikalarının oluşturulması, yayınların tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda biçim ve içerik olarak yüksek nitelikte çıkarılmasının sağlanması, üyelerin gereksinimlerine uygunluğunun dikkate alınması ve yayınların düzenli olarak çıkarılmalarının izlenmesidir. Yayın sorumlusu, yayın organlarını yılda en az bir kez toplar ve TPRECD Yönetim Kurulu’na sunmak üzere bir rapor hazırlar. Yayın sorumlusunun görev süresi Yönetim Kurulu ile ilişkili olarak 2 yıldır.

Editörler Kurulu

Madde 6: Editörler Kurulu, akademik liyakatleri uluslararası standartlarda kabul görmüş toplam en az 5 kişiden oluşur.

Dergi editörleri

6.1. Dergi editörleri Yönetim Kurulu tarafından madde 6.2.2’deki kriterlere göre belirlenir. Editörlerin temel amacı, derginin belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması ve düzenli olarak çıkarılması ve derginin ulusal ve uluslararası tıbbi dizinlere girmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmaktır. Editörlerin görev süreleri TPRECD Yönetim Kurulu ile ilişkili olarak 2 yıldır. Tekrar atanabilirler.

Editörler Kurulu'nun yapısı ve görevlendirilme koşulları

6.2. Editörler Kurulu'nun yapısı ve görevlendirilme koşulları:

6.2.1.   Editörler Kurulu üyeleri TPRECD'nin kesintisiz son üç yıldır üyesi olmak zorundadır. Editörler Kurulu’nun doğal üyesi olan TPRECD İnternet ve Bülten / e-Dergi Sorumlusu dışındaki diğer en az 4 üye dernek Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Seçimlerde, en az iki yıllık danışmanlık deneyimi olan üyeler arasından seçilerek yapılır. Editörler Kurulu, Yönetim Kurulu ile yaptıkları ilk toplantıda aralarından görev dağılımı yaparlar ve kendi aralarından birini baş editör seçerler. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyen veya zamanında yapmayan editörler, önceden uyarılmak koşulu ile yönetim kurulunu tarafından editörlüğü sonlandırılır ve yerine aşağıdaki koşulları sağlayan yeni bir editör seçilir.

6.2.2.   Yönetim Kurulu, Editörler Kurulu'nda görevlendirilecek kişilerde aşağıda sıralanan 5 koşulun 4’ünü sağlamasını gözetir.

· Science Citation Index®'e giren tıp dergilerinde yayımlanmış en az 12 adet yayını olması,

· Bu yayınların en az 3'ünün araştırma yazısı olması,

· Bu yayınların en az toplam 40 adet atıf almış olması,

· Atıflara ait H-indeksin en az 3 olması

· Birinci isim yayın sayısının en az 3 olması

6.2.3.   Editörler, çalışma alanlarına ve dergiye gelen yazıların sayısal dağılımı da göz önüne alınarak bölüm editörü olarak görevlendirilirler. Genel Plastik Cerrahi, Rekonstrüktif Cerrahi, Estetik Cerrahi ve Araştırma alanlarında 6.2.2'deki koşullara uyan kişiler arasından bölüm editörü olarak en az 4 kişi kurulda görevlendirilir. Bölüm editörlüğünde esas, belirtilen koşullar çerçevesinde, bu dallar üzerinde çalışan ve bu konuda uluslararası ve ulusal kabul görmüş uzmanlar arasından seçim yapılmasıdır.

6.2.4.   Editörler Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Editörler, tekrar seçilebirler.

6.2.5.   Editörler Kurulu’na yeni üye alımı için bilimsel danışmanlar kurulunda en az iki yıl görev yapmış ve 6.2.2 maddesinde belirtilen koşullara uygun en az 2 kişi, Editörler Kurulu'nca belirlenerek Yönetim Kurulu'na teklif edilir. Dernek Yönetim Kurulu önerilen kişilerden birini, görev süresi dolan veya ayrılan üye yerine seçerek görevlendirir.

6.2.6.   Sağlık, uzun süreli yurtdışı çalışma gibi zorunlu nedenlerle olan ayrılmalarda, istifalarda ve görevlerini yerine getiremeyen üyelerin çıkartılması durumunda aynı ilkeler gözetilerek yeni görevlendirme yapılır.

Editörler Kurulu'nun görev ve yükümlülükleri

6.3. Editörler Kurulu'nun görev ve yükümlülükleri:

6.3.1.   Derginin en üstün bilimsel niteliklerde ve zamanında yayımlanmasını sağlamak,

6.3.2.   Halen yürütülen çalışmaların devamlılığı ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak,

6.3.3.   Derginin ulusal ve uluslararası tıp dizinlerine kabul edilmesi için çalışmalar yürütmek,

6.3.4.   Yurtiçi ve Yurtdışı Danışmanlar Kurullarını oluşturmak. Her bölüm editörü kendi alanında, deneyimleri, yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları da göz önüne alınarak Editörler Kurulu’nun da fikri ve onayı doğrultusunda en az 5 danışman belirler ve yönetim kuruluna bildirir.

6.3.5.   Dergide yayımlanacak akademik olmayan metinlerin (haber, duyuru, toplantı, çağrı, reklam vb) düzenlemesini yapmak.

6.3.6.   Bu işlemler sırasında yazı sahiplerine karşı öğretici ve eğitici amaçlar gözetmek,

6.3.7.   Bu işlemlerin her bir aşamasının kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlamak,

6.3.8.   Yayın Hazırlama Ekibinin görevlendirilmesini sağlamak ve çalışmalarını takip etmek,

6.3.9.   Yapılan çalışmalar hakkında yıllık faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek ve yılda en az bir defa Yönetim Kurulu ile toplantı yapmak,

6.3.10. Editörler Kurulu, bilimsel düzeyin korunması ve artırılması için, etik kuralların gözetilmesi amacı ile gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu'na rapor verebilir ve TPRECD Etik Kurulu’nu göreve çağırmak üzere Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Bu durumda araştırmacının çalıştığı kurumun bilgilendirilmesi

6.3.11. Editörler Kurulu üyelerinin de içinde yer aldığı yazılar ile ilgili süreçlerde kararlara söz konusu editör katılamaz. Buna benzer durumlarda ilgili kararlar diğer editörler tarafından verilir.

Başeditörün görev ve yükümlülükleri

6.4. Başeditörüngörev ve yükümlülükleri:

6.4.1.   Editörlük uygulamalarının TPRECD Tüzüğüne uygunluğunu gözetmek ve dergiye gönderilen yazıların yayımlanıncaya kadarki tüm süreçlerini denetlemek,

6.4.2.   Dergide yayımlanmış yayınların yayın haklarının ve etik kuralların korunması için gerekli önlemleri almak ve yasal süreç gerektiren durumlarda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek,

6.4.3.   Tanımlanmış görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'ndan gerekli maddi destek ve sekreter görevlendirilmesini istemek ve bu kişilerin çalışmalarını denetlemek

6.4.4.   Yayın etik kuralları ile ilgili olarak araştırmacıların ve danışmanların eğitimi için dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği ve çalışmalar yapmak

6.4.5.   Dergiye gelen tüm makalelerin ön teknik denetlemesini yapmak, ilgili bölüm editörlerine dağıtımını yapmak ve editöriyal süreçleri izlemek, gerektiğinde müdahale etmek.

6.4.6.   Bölüm editörleri ve Yayın Hazırlama Ekibi’nin tüm faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek

6.4.7.  Dergi içerisindeki diziliş sıralamasını Editörler Kurulu’na danışarak belirlemek ve yeni sayı çıkarmak.

6.4.8.   Dergide yayımlanmış yazılarda yayın sürecindeki veya yazarlardan kaynaklanan hataların dergide en kısa sürede düzeltmelerinin yayınlanması için gerekli önlemleri almak

6.4.9.   Dergide yayımlanmış yazıların içeriklerine bilimsel yönden okuyucular tarafından yapılacak eleştirileri değerlendirmek.

6.4.10. Yazar, editör ve hakemlere gönderilen otomatik e-posta  içeriklerini düzenlemek.

6.4.11. Sistemin tamamını kontrol altında tutmak.Gerekli durumlarda editöryal süreçlere  doğrudan müdehale etme yetkisine sahiptir.

Bölüm Editörlerinin görev ve yükümlülükleri

6.5. Bölüm Editörlerinin görev ve yükümlülükleri:

6.5.1. Kendisine gelen yazıları değerlendirdikten sonra, gerekli gizlilik önlemlerini alıp danışmanlar için değerlendirme kopyalarını oluşturmak.

6.5.2.   Danışman değerlendirme kopyalarını, içeriğine göre konu ile ilgili akademik yetkinliği uluslararası standartlarda kabul görmüş 7. Madde’de nasıl belirlenecekleri açıklanan danışmanlara (en az iki) göndermek,

6.5.3.   Dergiye gelen yazıların danışmanlara gönderilmesi ve değerlendirilmesi sırasında gizlilik ve tarafsızlık esaslarına göre çalışmak

6.5.4.   Danışmanlardan gelen eleştirileri, gereğinde yazara göndererek yazının düzeltilmesi ve niteliğinin yükseltilmesini sağlamak, yazıları dilbilgisi, yazım, mantıksal bütünlük ve anlaşılabilirlik açısından değerlendirmek ve bu doğrultuda yazarla işbirliği yapmak.

6.5.5.   Yayın Hazırlama Ekibi ile koordine çalışmak.

6.5.6.   Yayımlanacak sayıda yer alacak yazıların dizgi sonrası ilk ve son baskılarını kontrol etmek.

6.5.7.   Gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda yazıyı kabul veya reddetmek veya kategorisini değiştirmek.

Danışmanlar Kurulu

Madde 7.Danışmanlar Kurulu:

Danışmanların özellikleri

7.1. Danışmanların özellikleri:

7.1.1.   Derginin bilimsel danışmanlar kurulu şimdiye kadar belirtilen bu yönergenin amacı doğrultusunda belirlenir.

7.1.2.   Danışmanlar, ilgili bölüm editörü tarafından araştırma konuları ve alanları ile ilgili deneyimleri, yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları da göz önüne alınarak Editörler Kurulu’nun da fikri ve onayı doğrultusunda en az 25 kişi olarak belirlenir. Danışmanların inceleyecekleri yazı mutlaka ilgi alanlarında olmalıdır.

7.1.3.   Her yazının danışman sayısına ve gerekirse ek danışman veya danışmanlar tarafından incelenmesine Editörler Kurulu karar verir. Her yazı en az iki danışman tarafından incelenmelidir. Danışmanlar Plastik Cerrahi branşı dışından olabilir. İki veya daha fazla danışmanın belirleneceği yazılarda danışmanlardan en az birinin plastik cerrahi uzmanlık dalından olması gereklidir.

7.1.4.   Danışmanlar arasına yenilerinin eklenmesi ve gerekli durumlarda danışmanların çıkarılmasına Editörler Kurulu karar verir. Yazılar ile ilgili en uygun danışman(lar)ın seçilmesi ve genç danışmanların da özendirilmesi Editörler Kurulu’nun görevidir.

7.1.5.   Danışmanların yazıya verdikleri yanıt süresi, eleştirinin bilimsel düzeyi, yazarlara ve derginin bilimsel düzeyine katkısı bir danışmana tekrar yazı gönderilmesinde göz önüne alınacak temel ölçütlerdir. Danışmanlara gönderilen yazıları, yanıt sürelerini, sayılarını bilgisayar ortamında takip etmek Editörler Kurulu’nun görevidir.

7.1.6.   Danışmanlar, incelenmek üzere gönderilen yazılara danışmanlık yapmayı kabul edip etmediklerini en geç 7 gün içinde bildirmek, kabul ettikleri takdirde de 3 hafta içinde hazırladıkları raporları bölüm editörlerine iletmek zorundadırlar.

Uluslararası Hakemler (Danışmanlar) Kurulu

7.2.   Uluslararası Hakemler (Danışmanlar) Kurulu:

Dergide yer alacak yazıların İngilizce yayımlanması aşamasında yararlanılmak ve derginin güvenirliğini arttırmak üzere yurtdışından konusunda uzman kişilerden oluşur. Bu kurulun belirlenmesinde editörler kurulu yetkilidir.

Yayına Hazırlama Ekibi

Madde 8. Yayına Hazırlama Ekibi,Sayfa Düzenleyici ve Ön Baskı Okuyucu’dan oluşur.

8.1.   Yayına Hazırlama Ekibi, yayın yapma, bilgisayar ve diğer iletişim araçlarını kullanma konusundaki bilgi, yetenek ve deneyimleri göz önüne alınarak görevlendirilir.

8.2.   Yayına Hazırlama Ekibi, Editörler Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’nun da onayı alınarak, adayların özgeçmişleri ve yayın yapma ilgileri, basılı yayın ve elektronik ortamda yayın yapma bilgileri göz önüne alınarak iki yıllığına, en az dört kişi olacak şekilde belirlenir. Yönetim kurulu gerektiğinde sekreterya  hizmeti satın alabilir.

Yayına Hazırlama Ekibinin Görevleri

Madde 9.       

9.1.   Sayfa Düzenleyici, dergiye gönderilen yazıların, yazarlara açıklama bilgileri ışığında biçimsel uygunluğu, dergiye gönderilen yazıların sayfa düzeni, istenilen formatlara (pdf, ps, html) dönüştürülmesi, yayına kabul edilmiş yazıların resimlerinin kadraj çalışmalarını yapılması, dergiye gönderilen yazılardan yayına kabul edilmiş olanların dizgi hazırlıklarının yapılması, dizgi sonrası ilk ve ikinci baskılarını kontrol edilmesinden sorumludur.

9.2.   Ön Baskı Okuyucu, yazıların son hallerini okuyup kontrol ederek bölüm editörlerine göndermekten sorumludur.

Madde 10. Derginin elektronik formatta hazırlanması

10.1. Editörler Kurulu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin internet sitesinde derginin yayımlanmış sayılarındaki yazıların yer alması için gerekli çalışmaları yapar.

10.2. Bu konu ile ilgili olarak Baş Editör doğrudan sorumludur.

Derginin editoriyal süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi

Madde 11. Derginin editoriyal süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi:

11.1.  Derginin editoriyal süreçlerinin elektronik ortamda internet aracılığıyla gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yapar.

11.2.  Yazarların çalışmalarını internet üzerinden sunulmasını, editoriyal ve yayına hazırlama süreçlerini kolaylıkla izlemesini ve bilgilendirilmesini sağlar.

11.3.  Bölüm Editörleri, Danışmanlar, Yayına Hazırlama Ekibi ve yazarlar tüm faaliyetlerini internet üzerinden yürütürler.

11.4.  Dergi güncel sayısı ve gelecekte çıkacak sayıları öncelikle dergi veb sayfasında yayınlanır. Gerektiği durumlarda önceden veb sayfasında hazırlanmış sayılar basılı olarak da yayınlanabilir. 

11.5.  Dergi veb sayfası üzerinde güncel ve geçmiş sayılarla ilgili her türlü konu ve yazar sorgulaması yapılabilmelidir.

11.6.  Güncel ve geçmiş sayılara ait yazışma ve dokümanların güvenle depolanacağı bir arşiv oluşturulmalı ve düzenli olarak yedekleri saklanmalıdır.

11.7.  Yeni sayı çıktığında tüm okuyucular e-posta göndererek haberdar edilmelidir.

Yürürlük

Madde 12- Yürürlük: Bu yönerge TPRECD Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13-Yürütme: Bu yönergeyi TPRECD Yönetim Kurulu yürütür.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi Akış Şeması

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38