Ana Sayfa : Dernek : Yönetmelikler : Etik Kurul ve Mesleki Etik İlkeler Yönergesi

Etik Kurul ve Mesleki Etik İlkeler Yönergesi

 

 

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

ETİK KURUL ve MESLEKİ ETİK İLKELER YÖNERGESİ 

(Güncelleme Tarihi:  12.01.2020)

 

GİRİŞ:

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Tüzük uyarınca, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi tıpta uzmanlık ana dalında ve bağlı yan dalların kapsamına giren bütün konularda bilimsel gelişmelere katkı sağlamak, insanların bu alanda yüksek standartlarda sağlık hizmeti alması için çalışmalar yapmak, meslektaşlar arasında en yüksek standartlarda mesleki bilgi ve beceriyi geliştirmek, bilgi alışverişini arttırmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek ve kamuoyunu plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur.

TPRECD'ine üyelik plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlık belgesine sahip meslektaşlarımızın başvuru için gerekli evraklar ile doğrudan TPRECD Yönetim Kurulu (YK)'na başvurusu ve YK'nun salt çoğunluğunun olumlu oyu ile gerçekleşmektedir. Üyelik kabulünden sonraki süreçte her ne kadar Mesleki Yeterlik, üyelerin TPRECD Yeterlik Kurulu tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olunması ile sağlanıyor olsa da, Etik Yeterlik TPRECD Etik Kurul ve Mesleki Etik İlkeler Yönergesi'ndeki Mesleki Etik İlkelere bağlılık ve bu ilkelerin fiilen uygulanması ile geçerlilik kazanır. Her bir üye, üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren TPRECD Etik Kurul Yönergesi'ndeki Genel ve Özel Etik İlkeleri benimsemek ve uygulamakla yükümlüdür.
 

I.BÖLÜM- Genel Hu¨ku¨mler: Amaç, Dayanak, Kapsam, Tanımlar

1. Amaç:

 (A) Bu Yönerge, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Tu¨zu¨ğu¨nu¨n 13.maddesinde yer alan Dernek Etik Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını du¨zenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(B) Etik Kurul, Dernek u¨yesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarının mesleki uygulamalar, bilimsel çalışmalar ve sosyal davranışlarda etik kurallara uymalarını teşvik etmek ve uymayanlarla ilgili gereken işlemleri yapmak doğrultusunda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur.

(C) Etik Kurul, uluslararası ve ulusal planda geçerli etik ilkelerin, kanun, tu¨zu¨k, yönetmelik ve genelgelerin Dernek u¨yelerince uygulanması ve meslek onurunun korunması için her tu¨rlu¨ tedbiri alır. Dernek u¨yeleri hakkında yapılan şikayetleri mesleki ve etik kurallara göre değerlendirir ve gerekirse yaptırım uygulanmak u¨zere Dernek Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.

2. Dayanak:

(A) Bu yönerge, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Tu¨zu¨ğu¨nu¨n 13.maddesinde yazılı olan yetkiye dayanarak Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulmuştur.

3. Kapsam:

 (A) Bu Yönerge, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği u¨yeleri ile yu¨ru¨ttu¨kleri mesleki faaliyet gereğince Dernek u¨yesi olabilecek meslek elemanlarının uzmanlık alanları ile ilgili uygulama, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında uymakla yu¨ku¨mlu¨ oldukları etik ilke ve kuralları kapsamaktadır.

(B) Bu yönerge kapsamındaki meslek elemanları hakkında bağlı bulundukları kamu kurumu ya da tabip odası tarafından disiplin soruşturması açılması ya da açılmaması, bir ceza verilmesi ya da verilmemesi, bu yönergeye göre işlem yapılmasını engellemez.

(C) Bu Yönerge, Etik Kurul’un yapısı, görevleri ve çalışma biçimi ile Etik Kurul’a başvuru ve etik değerlendirme su¨reçlerine ilişkin konuları kapsamaktadır.

(D) Yargı organlarınca incelenmekte olan veya yargı tarafından karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Etik Kurula başvuru yapılamaz. Değerlendirilmekte olan başvuru konusunun yargıya götu¨ru¨ldu¨ğu¨ anlaşılırsa inceleme bulunduğu aşamada durdurulur.

 

4. Tanımlar:

Bu Yönergede geçen;

a) Dernek: Tu¨rk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’ni,

b) Yönetim Kurulu: Dernek Yönetim Kurulunu,

c) Etik Kurul: Dernek tu¨zu¨ğu¨ne göre Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Dernek Etik Kurulunu,

ç) Meslek Elemanı: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi mesleğini icra eden Dernek u¨yesi ile u¨ye olmaya aday meslek mensubu kişiyi,

d) TTB: Tu¨rk Tabipler Birliğini,

e) Kurumlar: Meslek elemanlarının çalıştıkları u¨niversite, kamu ve özel hastaneler ve özel kuruluşları

f) Etik İlke ve Kurallar: Ulusal ve uluslararası anlayış ve bildirgeler çerçevesinde yer alan etik ilke ve kuralları,

g) Etik İhlal: Meslek elemanının görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bilimsel araştırma, bilimsel yayın, eğitim-öğretim ve mesleki faaliyetleri ile toplum içindeki ilişkilerinde, etik ilke ve kurallarla bağdaşmayan kasıtlı eylemlerini ifade eder.

 

II. BÖLÜM- Etik İlkeler

5. Genel Etik İlkeler:

 (A) Dernek ve üyeleri, evrensel etik ilkeleri benimser. İnsana saygı, insan hak ve özgu¨rlu¨klerine saygı temel prensip kabul edilir. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi du¨şu¨nce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri özellikleri nedeniyle kişiler arasında ayırım yapılamaz. Farklılıklara hoşgöru¨ ile yaklaşılır. Du¨ru¨stlu¨k, doğruluk ve açıklık esastır. Görev ve sorumluluklar sevgi, saygı, nezaket ve dayanışma içinde yerine getirilir. Alınan kararlarda ve yapılan işlerde insanlık yararı göz önu¨nde tutulur. Çevreye, topluma, doğaya ve canlı haklarına karşı duyarlılık gösterilir. Tu¨m bunlar etik ilkelerin temelini oluşturur.

(B) Tıp mesleğinin bir u¨yesi olarak, Dernek u¨yesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları etik ilke ve kuralları tanımalı ve saygı göstermelidir.

(C) Akademik, idari, teknik ve hizmet alanlarında görev yapmakta olan Dernek u¨yelerinin hastalarına, icra ettiği mesleğine ve meslektaşlarına, bunların yanı sıra topluma ve tu¨m du¨nyaya karşı etik sorumlulukları vardır. Üyelerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerinde yasal du¨zenlemelerin yanı sıra ortak bir anlayışla ortaya konulan etik ilkelere de uymaları beklenmektedir.

(D) Dernek Etik İlkeleri, hem organizasyonda hem de sağlık hizmeti sunumunda ve mesleki faaliyetlerde Dernek u¨yeleri için rehber kabul edilir.

(E) Dernek olanakları idari görevi olan ve olmayan üyeler tarafından kişisel çıkarlar için kullanılamaz.

(F) Bilimsel araştırmalarda bilimsel disipline bağlılık, yansızlık, geçerlilik, yaşama saygı, zarar vermeme, olası zarar ve riskler konusunda tu¨m ilgilileri bilgilendirme, araştırmalara özgu¨r irade ile katılma, akademik özgu¨rlu¨k, insana ve topluma karşı sorumluluk gibi etik ilkelere uyum esastır.

(G) Yayınlarda; aşırmacılık, uydurmacılık, çarpıtma, yayın tekrarı, dilimleme, hayali yazarlık ve bilimsel ihmal gibi etik ihlallere yol açılmaması, yayına temel oluşturan araştırmanın tasarım, planlama, yu¨ru¨tu¨lme aşamalarında katkıda bulunanların adlarına yer verilmesi, eksiksiz ve doğru kaynak gösterilmesi, gereken biçim ve doğrulukta atıflarda bulunulması, araştırmayı destekleyenlerin belirtilmesi emeğe saygı ve  etik olgunluğun gereğidir.

 

6. Özel Etik İlkeler:

(A) Üyelerin Hastalarla İlişkilerinde Uymakla Yu¨ku¨mlu¨ Oldukları Etik İlkeler;

a) Üyelerin, hasta ile olan ilişkilerinde, uluslararası bildirgeler, Hasta Hakları Yönetmeliği, u¨lkemizde geçerli hasta hakları bildirgeleri doğrultusunda hasta yararına, hasta mahremiyeti ve özerkliğine saygılı olunması hususlarına ve adalet ilkelerine uygun davranmaları teşvik edilmelidir.

b) Üyeler, sağlık konusunda bilinçli seçimler yapmalarına olanak vermek için hastalara (vekillerine/kanuni temsilcilerine) mevcut uygun tıbbi bilgiyi vermelidir. Hastaların kendi sağlık bakımı hakkında nihai kararlar verebilmeleri için, hasta haklarına ve hastanın kararlarına saygı duyulmalıdır.  Hasta-Hekim İlişkisini ortak karar verme olarak nitelendirmelidir. Aydınlatılmış onam, hekimler ve hastaların tanıklar önünde birlikte karar alma sürecidir. Girişimsel tanı ve tedavi uygulamalarında hastadan sözlu¨ ve yazılı aydınlatılmış onam alınmalıdır.

c) Hastalara uygulanacak olan araştırma protokolleri yazılı olarak hazırlanmalı, buna titizlikle uyulmalı ve hastanın bilgi edinme hakkına saygı gösterilmelidir.

ç) Hukuki kısıtlamalar içinde hastanın kişisel verilerinin gizliliğine özen gösterilmelidir. Bu bilgiler sadece hasta (vekili/kanuni temsilcisi) yazılı onayı ile kamuoyuna sunulabilmelidir.

d) Üyeler, eğitimleri, deneyimleri ve uzmanlık alanları kapsamında hekimlik yapmalı, kendi yetkileri ötesinde olan sorunlar için konsültasyon istemeli, uygun danışmanlık almalıdır. Mesleki bilgi ve beceri yetersizliğinden ötu¨ru¨ veya eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya zarar verilmemelidir.

e) Üyeler beklenen faydaları artıran ve potansiyel zararları en aza indiren hasta bakımını sağlayarak ve tavsiye ederek hastaları zararlardan korumak için ellerinden gelen çabayı göstermelidir.

f) Üyeler cinsiyet, ırk, renk, milliyet, cinsel yönelim temelinde ya da tıbben haksız ayrımcılık teşkil eden başka bir nedenle ayrımcılık yapmamalıdır.

g) Üyelerin hasta bakımı ve refahından ödu¨n vermeden sağlık kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanması gerekir.

ğ) Üyeler halka yöneltilen reklam ve diğer yayınlarda, yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı beyanlardan ya da doğruluğu şu¨pheli diğer ifadelerden kaçınmalıdır. Üyeler, u¨lke çapında meslekleri veya yaptıkları iş gereği kamuoyuna mal olmuş kişilerin kendi hastası olduğunu, hastaların kimliklerini doğrudan veya dolaylı olarak medya aracılığı ile açıklayarak, haksız rekabet ortamı yaratmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.

 

(B) Üyelerin Diğer Meslektaşları İle İlişkilerinde Etik İlkeler;

a) Üyeler meslek standartlarını yu¨ksek tutmalı ve tu¨m mesleki etkileşimlerde du¨ru¨st olmalıdır.

b) Üyeler yardımcı personel ve diğer sağlık çalışanlarına karşı tu¨m ilişkilerinde adil, samimi, du¨ru¨st ve saygılı davranmalıdır.

c) Madde bağımlılığı veya fiziksel ya da duygusal/psikolojik bozukluğu olan u¨yeler, uygun yardım talep etmeli ve bu rahatsızlıklarının hastaların sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için kendi uygulamalarını sınırlamalıdır.

ç) Üyeler, kendileri ya da diğer u¨yeler hakkında iddia edilen yetersizlik veya mesleğe uygun olmayan davranış ile ilgili bir iddiayla karşılaşırlarsa, olarak hukuki, du¨zenleyici veya hakemli su¨reçlerle işbirliği yapmalıdır.

 

(C) Üyelerin Dernek ile İlişkilerinde Etik İlkeler;

a) Dernek organlarında görev yapan ve dernek adına görevlendirilen u¨yeler, bu kapsamdaki göru¨ş ve kararlarını hem yayınlanmış bilimsel veriler hem de kişisel deneyimleri temelinde objektif tespitlere dayandırmalı ve dayanaksız, önyargılı tespitlerden, kararlardan kaçınmalıdırlar.

b) Üyeler, meslek örgu¨tlerindeki hizmetlerinde mali, hukuki ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmelidir.

c) Üyeler, derneğin var oluş amacı ve faaliyetleri doğrultusunda çalışmalıdır.

 

(D) Üyelerin Toplum ve Devletle İlişkilerinde Etik İlkeler;

a) Üyeler, yasalara ve tıp pratiğini du¨zenleyen yönetmeliklere uymak zorundadır, ancak haksız veya hastalara ya da mesleğe zararlı olduğu kanısı oluşmuş yasa ve yönetmelikleri değiştirmek için çalışmalıdır.

b) Üyeler, hasta istismarı, ihmali veya tacizini yetkili mercilere bildirmelidir.

c) Üyeler toplumda görev almalı, hastalar ve sağlık yararına olan politikalar ve değişiklikleri desteklemelidir.

 

(E) Hayat Boyu Öğrenme Sorumluluğu;

a) Üyeler, becerilerinin, eğitim ve uzmanlık alanlarının gelişmesini sağlamak için su¨rekli tıp eğitimi faaliyetlerine aktif olarak katılmalıdır.

b) Üyelerin kanıta dayalı bilimsel uygulamalar temelinde tutarlı bir şekilde mesleki niteliklerini su¨rdu¨rmesi gerekir.

 

(F) Dernek Üyelerinin Bilim İnsanı Olarak Sorumlulukları;

a) Araştırma yaparken her zaman kabul edilmiş olan bilimsel yöntemlerin uygulanması, du¨ru¨stlu¨k ve doğrulukla en yu¨ksek standartların koruması gerekir.

b) Bilimsel bir araştırmanın yu¨ru¨tu¨lmesinde yer alan u¨yeler, Nuremberg Kriterleri ve Helsinki Bildirgesi gereği etik uygulamalara bağlı kalmanın yanı sıra, araştırmaya ilişkin tu¨m kurumsal ve yasal du¨zenlemelere uymak zorundadır.

c) Özellikle ilaç araştırmalarında; bu araştırmaların u¨niversitelerde akademik kurullar, eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer hastanelerde eşdeğer ilgili u¨st kurulların onayı ile yapılması, katılacak araştırmacıların konu hakkında deneyimli hekimler olması ve onaylanması, araştırma bu¨tçelerinin şeffaf ve izlenebilir olması, yerel etik kurullardan izin alınması önerilir.

ç) Dernek yayın organlarında yayınlanacak, bilimsel toplantılarında sunulacak klinik araştırmalarda ve deneysel hayvan araştırmalarında yukarıdaki ilkelerin uygulanması, yerel etik kurul onayı alınması ve varsa sponsorun adının belirtilmesi sağlanmalıdır.

d) Bir klinik araştırma yu¨ru¨tu¨lu¨rken insan deneklerin gu¨venlik ve konfor du¨zeyinin, araştırma dışı hastalarla aynı olması sağlanmalıdır.

e) Üyeler bilimsel dolandırıcılık ve mesleki kötu¨ davranışın diğer tu¨rlerini, farkına vardıkları an Dernek’e bildirmelidir.

f) Dernek tarafından desteklenecek olan araştırma projelerinin Etik Kurul onayı alması şartı gözetilmelidir.

g) Tu¨m sunum ve yayınlarda alıntıların kaynağı yazar adıyla beraber belirtilmelidir.

 

(G) Bilirkişilik-Tanıklık;

a) Bilirkişilik-tanıklık bir tıp uygulaması olarak kabul edilir ve akran meslektaşlar tarafından yapılır. Tanıklığı yanlış, aldatıcı, yanıltıcı veya tıbbi temelsiz olan, etik ilkeleri ihlal eden u¨yelere dernek tarafından disiplin cezası uygulanır.

 

(H) Çıkar Çatışmaları;

a) Üyeler, kendi mesleki uygulamalarında ve Dernek hizmetlerinde olası ve gerçek çıkar çatışmalarını tanımlamak ve çözmek için çaba sarf etmelidir. Bir çatışma yeterince çözu¨lemiyorsa, o zaman u¨yenin ilişkiden çekilmesi gerekir.

b) Üyeler, Dernek ile ilişkilerinde ve tu¨m diğer profesyonel ilişkilerinde kurumsal çıkar çatışmalarının farkında olmalıdır.

c) Üyeler, hasta için kullanılacak olan ilaçlar, cihazlar veya tedavileri u¨reten veya temin eden şirketlerle olan mali ilişkilerinden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması hakkında hastayı mutlaka bilgilendirmelidirler. Böyle bir çıkar çatışması hastanın yararına çözu¨lmelidir.

 

ç) Bireysel sponsorlukla bilimsel aktivitelere katılacak u¨yeler, bu sponsorlukların kabulu¨ aşamasında şeffaflık ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde davranmalıdır.

d) İlaç, malzeme ve cihaz firmalarının u¨lkemizde yapacağı tanıtım faaliyetlerinde, amacı aşan aktivitelerden uzak durması sağlanmalıdır.

e) Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması, gereksiz tetkik ve tedavi harcamalarından kaçınılması amacıyla tu¨m birimlerde tanı ve tedavi uygulamalarında ulusal ve uluslararası mesleki örgu¨tlerce belirlenen tanı ve tedavi ilkelerine veya kanıta dayalı tıp verilerine uyumun gözetilmesi teşvik edilmelidir.

 

 (I) Reklam ve Tanıtım;

a) Bu konuda ilgili tüm hukuki düzenlemelere (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, TTB ilkeleri,ulusal ve uluslararası bildirgeler) ) uyulur.

b) Halkın reklam amacıyla yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçilmelidir.

c) Bu kapsamda aşağıda belirtilen veya benzeri eylemler ispatlanmış ise kesin olarak “Kurallara Uymayan Eylem” olarak değerlendirilmelidir:

1. Hak etmediği u¨nvan ve sıfatları kullanmak ve kullandırılmasına izin vermek,

2. Yetkisi olmadığı halde 1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek-1 ve Ek-2 sayılı çizelgelerinde gösterilen tıpta ana dal ya da tıpta yan dal uzmanlık ünvanlarını kullanmak, ya da bu alanlarda tıbbi uygulamada bulunmak,

3. Hasta ve yakınlarını veya diğer meslektaşlarını medyada yaptığı görsel, işitsel ve yazılı beyan veya ilanla ku¨çu¨k du¨şu¨ren davranışlarda bulunmak,

4. Medyada yukarıdaki kapsamdaki yayınları yasal yollarla tekzip etmemiş bulunmak,

5. Kamuoyunu yanıltıcı, abartılı, bağlayıcı, haksız rekabet koşullarını doğuran reklam veya ilan vermek,

6. Tıbbi bir başarıyı suistimal ederek, abartarak yayınlamak.

7. Üyeler mesleki tanıtımını yapmaları veya tavsiye etmeleri karşılığında ya da bu beklentiyle basın, radyo, TV ve diğer iletişim medyası temsilcilerine ücret ödemek, herhangibir yolla ödüllendirmek veya maddi değeri olan bir katkıda bulunmak.

7. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği:

 (A) Her çeşit bilimsel araştırma ve yayında uyulacak etik ilkeler şunlardır:

a) Araştırmanın tasarımı ve yu¨ru¨tu¨lmesinde yeterliliğe sahip olmak, araştırmanın yapılışı ve bulguların analizi sırasında öz eleştiri, du¨ru¨stlu¨k ve şeffaflığı korumak, aynı konuda araştırma yapmış veya yapmakta olanların çalışmalarına saygılı olmak,

b) Araştırmanın konusuna du¨ru¨st ve tarafsız yaklaşmak, araştırma sonuçlarını raporlarken açık ve du¨ru¨st davranmak, araştırmaya katılan herkesin katkısını göru¨nu¨r kılmak,

c) Bilimsel bir çalışmanın, araştırma yöntemine ve araştırma etiğine uygun olması için araştırmaya başlarken, araştırma su¨recindeki görevler ve yayınlarda oluşan tu¨m hakların dağılımını belirlemek,

ç) Veri toplanması ve analizi için kullanılan bu¨tu¨n kaynak (elektronik olanlar dahil) ve metotları çalışmada sunmak ve Vancouver sistemi kriterlerine uygunluk,

d) Bilimsel yayınlarda, yayının içindeki bilgilerin doğru ve tam olmasının, yayının kasıtlı olarak eksik bilgi içermemesinin temel kural olduğunu kabul etmek; bilgilerin u¨retimi ve geliştirilmesi aşamalarında ‘‘bilimsel etiğe’’ uygun davranmak, sadece bilimsel sistematik içinde geliştirilen ve derlenen bilgileri ve verileri yayımlamak,

e) Yayının içeriğinin yansız olması için özen göstermek; kişisel çıkarlar, ticari kaygılar, politik göru¨şlerin empoze edilmesi amacıyla veya benzeri nedenlerle araştırma sonuçlarını değiştirerek yayın yapmamak,

f) Yayında yararlanılan bu¨tu¨n kaynakları atıf yaparak belirtmek, yayındaki bilginin u¨retilmesinde, derlenmesinde, ölçu¨lmesinde ve yayına hazırlanmasında payı olanları katkılarına göre yazar olarak ya da teşekku¨r ederek belirtmek,

g) Araştırmada ve yayında görev ve sorumluluk alma anlamına gelen yazarlık hakkını tu¨m bilimsel çalışmalarda gözetmek; araştırmaya verilen katkı oranında isim sıralaması belirlemek,

ğ) En ağır etik ihlali uygulamaları olarak bilinen, ‘‘başkasına ait yazılı, basılı ve elektronik ortamdaki bir eseri olduğu gibi alarak kendi adına sunmak veya bir bölu¨mu¨nu¨ bilimsel yayın kurallarına uygun bir biçimde atıfta bulunmadan kendi eseri gibi sunmak; bulguları, bunların alıntı olduğunu açıkça gösterecek şekilde (yazı tipini değiştirerek, italik yazarak, tırnak içinde göstererek, metin içinde işaretleyerek, dipnot ya da kaynakça belirterek) belirginleştirmeden sunmak; farklı kelimeler kullanarak veya cu¨mleler kurarak değiştirip sunmak; bilgi ve du¨şu¨nceleri, uygulamaları kendi fikri gibi sunmak’’ eylemlerinden kesinlikle kaçınmak,

h) Atıfta bulunurken eksik bilgi vermemek, alıntı kaynağına ait uygun bilgi vermek, kaynağı unutulan verileri kendi fikri gibi kullanmamak.

 

8. Bilimsel Değerlendirme Etiği:

 (A) Her çeşit bilimsel değerlendirmede uyulacak etik ilkeler şunlardır:

a) Bilimsel değerlendirme ve ju¨ri u¨yeliği, editörlu¨k, bilirkişilik, hakemlik ve benzeri görevlerde bağımsız, du¨ru¨st, önyargısız ve tarafsız davranmak,

b) Gizlilik ilkesine riayet etmek,

c) Bilimsel değerlendirmelerde açık ve şeffaf olmak ve gerekçelendirmek,

ç) Değerlendirme plan ve su¨resine riayet etmek; değerlendirme yaparken yapıcı geri bildirim ve önerilerde bulunmak, eser sahibini rencide edici ifadelerden kaçınmak,

d) Hakemlik yaptığı bilimsel çalışma u¨zerinden fikir hırsızlığı yapmak suretiyle görevini kötu¨ye kullanmamak,

e) Hakem belirlemelerinde bilimsel ölçu¨tlerin dışına çıkmamak,

f) Aralarında ‘çıkar ilişkisi’’ veya ‘‘çıkar çatışması’’ bulunan kişilerle ilgili bilimsel yayınların değerlendirme ju¨risinde hakem olarak görev almamak.

 

9. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler:

 (A) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak, yabancı dildeki kitap, makale vb. kaynaktaki yazılı ya da görsel unsurları tercu¨me ederek kendisine aitmiş gibi basmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler u¨retmek, bunları rapor etmek veya yayınlamak; yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek; sunulan veya yayınlanan belgeyi gerçeğe aykırı olarak du¨zenlemek veya değiştirmek veya gerçeğe aykırı belgeyi bilerek kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayın: Kişinin daha önce yayınlanmış bir eserini önceki ve sonraki telif sahiplerinin bilgi ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen değiştirerek yeniden yayınlaması,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bu¨tu¨nlu¨ğu¨nu¨ bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yapmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayın sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nu¨fuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Destekleyenleri belirtmemek: Destek alınarak yu¨ru¨tu¨len araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşların isimlerini ve onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek,

g) Diğer Etik İhlalleri: İnsan ve hayvanlar u¨zerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek u¨zere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlal suçlamasında bulunmak.

 

III. BÖLÜM-Etik Kurul, Etik Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

10. Etik Kurul:

 (A) Etik Kurul, Dernek Tu¨zu¨ğu¨ne uygun olarak Genel Kurulu’nca seçilen 5

(beş) asil ve 5 (beş) yedek u¨yeden oluşur. Meslekte ve Dernek u¨yeliğinde en az 10 (on) yılını doldurmuş ve  herhangi bir etik ihlal cezası almamış Dernek u¨yeleri, Etik Kurul u¨yesi olarak seçilebilirler. Etik Kurul u¨yeliği sırasında etik ihlal cezası alan u¨yenin Yönetim Kurulu kararı ile Etik Kurul u¨yeliği du¨şer ve yerine yedek listeden en yüksek oyu almış olan bir u¨ye atanır.

(B) Etik Kurul, Yönetim Kurulu tarafından seçilerek oluşturulduktan sonra 30 (otuz) gu¨n içinde ilk toplantısını yaparak bir başkan ve bir sekreter seçer. Başkanın katılamadığı toplantılarda sekreter başkanlık yapar.

(C) Etik Kurul, yılda en az 1 (bir) kez olağan toplantı yapar. Bu toplantılar Dernek merkezinde ya da ulusal kongreler esnasında olabilir.

(D) Etik Kurul, olağan toplantıların dışında, şikayet başvuru yoğunluğu ya da acil bir iş nedeniyle Yönetim Kurulu veya Etik Kurul başkanı tarafından olağanu¨stu¨ toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu çağrısını Genel Sekreter aracılığıyla Etik Kurul Başkanına iletir. Kurul toplantıya çağrıldığı tarihi takip eden en geç 30 (otuz) gu¨n içinde toplanmak zorundadır.

(E) Etik Kurul, karar yeter sayısı olan en az 3 (u¨ç) u¨yenin hazır bulunması ile toplanır. Bu durumda kararın oybirliği ile verilmesi gerekir. 5 (beş) u¨yenin toplantıda bulunduğu durumlarda kararlar salt çoğunluk olan en az 3 (u¨ç) u¨yeye dayanan oy çokluğu ile alınır. 4(dört) üyenin toplantıda hazır olduğu durumlarda eşitlik durumunda Etik Kurulu başkanının (başkan yoksa sekreterin) oyuna u¨stu¨nlu¨k tanınır. Çoğunluğun karar ve göru¨şlerine katılmayan u¨yelerin du¨şu¨nceleri gerekçeleriyle birlikte kararda ayrıca belirtilir.

(F) Yönetim Kuruluna Etik Kurul ile ilgili bir şikayet başvurusu geldiğinde, konu göru¨şu¨lu¨r ve gerek göru¨lu¨rse Etik Kurula havale edilir ve Etik Kurul başkanı su¨reci başlatır. Etik Kurula gelen konu bir soruşturma ise başkan kendi u¨stlenebilir veya u¨yelerden birini görevlendirebilir. Soruşturma ve kovuşturmada kullanılacak yöntem ve izlenecek su¨reçler ile ilgili olarak TTB disiplin soruşturma ve kovuşturması yöntemi örnek alınır. Soruşturmanın sonunda oluşturulan rapor, Etik Kurul u¨yelerinin göru¨şu¨ne açılarak bir karara varılır. Karar bir disiplin cezası uygulanmasını gerektiriyor ise Yönetim Kuruluna iletilir.

(G) Etik Kurulu’nun görev su¨resi 2 (iki) yıldır. Görev su¨resi sona eren bir u¨ye Genel Kurul tarafından yeniden görevlendirilebilir. Etik Kurul u¨yeliği şu durumlarda sona erer:

a) Etik Kurul u¨yesinin görev su¨resinin tamamlanması,

b) Etik Kurul u¨yesinin yazılı istifa beyanı,

c) Etik Kurul u¨yesinin Dernek u¨yeliğinden ayrılması,

ç) Etik Kurul u¨yesinin yasal bir nedenle 6 (altı) aydan fazla Etik Kurul toplantılarına

katılmaması (altı ay ve daha fazla yurt dışında bulunması, raporlu olması),

d) Etik Kurul u¨yesinin bir takvim yılı içinde izinsiz veya mazeretsiz olarak u¨st u¨ste 3 (u¨ç) toplantıya katılmaması.

e) Etik ihlal cezası alması nedeniyle Yönetim Kurulu kararı ile Etik Kurul u¨yeliğinin düşürülmesi.

(H) Etik Kurul u¨yeliğinden çekilme veya u¨yeliğin du¨şmesi Yönetim Kurulu’nun ilgiliye tebliği ile yu¨ru¨rlu¨ğe girer.

(I) Etik Kurul başkanı yazışmaları bizzat kendisi yapabileceği gibi, Etik Kurul Sekreteri'nden de sekreterya görevlerini yapmasını isteyebilir.

(J) Etik Kurula ait dosyalar (yazışma, toplantı tutanakları ve karar) ayrı bir yerde tutulur ve Etik Kurul u¨yeleri dışında hiç kimseye verilmez.

(K) Etik Kurul ile ilgili giderler Dernek tarafından karşılanır.

 

11.Etik Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Etik Kurul’un görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Etik Kurul, genel geçerliliği olan aşağıda belirtilen Uluslararası ve Ulusal İlke, Yasa,

Yönetmelik, Tu¨zu¨k ve Genelgeler çerçevesinde çalışır (Bu döku¨manlar yenilendikçe son şekilleri kullanılacaktır):

(1) Du¨nya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi

(2) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

(3) Tıbbi Deontoloji Tu¨zu¨ğu¨

(4) TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

(5) TTB Disiplin Yönetmeliği

(6) TTB Uzmanlık Dernekleri İçin Etik Kılavuzlar

(7) Ilaç Ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştirmalari Hakkinda Yönetmelik

(8) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanatım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Yönetmeliği

(9) Hasta Hakları Yönetmeliği

(10) Dernek Su¨rekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde Etik İlkeler ve Kurallar

(11) Yu¨ksek Öğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

(12) Bilimsel yayınlarda Vancouver Sistemi

b) Etik Kurul, u¨yelerin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanı ile ilgili faaliyetlerinde, bilimsel araştırma ve yayınlarında, eğitim ve hizmet alanlarında, toplumla ilişkilerinde ortaya çıkan etik sorunlarda, Etik İlke ve Kurallar doğrultusunda yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı değerlendirme yapar ve göru¨ş bildirir. Etik Kurul, etiğe aykırılık anlamında bir değerlendirme ve göru¨ş verebilmek için etik ihlalin kasıt ve ağır ihmal sonucunda ya da etiğe aykırı davranışın özensizlik ve dikkatsizlik sonucunda gerçekleşmiş olmasını esas alır.

c) Etik Kurul, Yönetim Kuruluna yapılan şikayet başvurusu u¨zerine Yönetim Kurulu kararıyla Etik Kurula sevk edilen etik ihlal dosyasını Kanunlar, Dernek Tu¨zu¨ğu¨, Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirir. İhlalin su¨buta ermesi yani kesinleştirilmesi durumunda yönergede tanımlanan yaptırımlardan birine karar verir. Yönetim Kurulu bu kararı uygulamaktan ve sonuçlarını takip etmekten sorumludur.

ç) Etik Kurul, gerek gördu¨ğu¨ durumlarda incelemekte olduğu soruşturma dosyası ile ilgili olarak şikayetçiyi, şikayet edilen kişiyi ya da konu ile ilgili uzmanları toplantılara davet ederek göru¨ş alabilir. Gerekirse, masrafları Dernek tarafından karşılanmak kaydıyla dosyayı değerlendirmek u¨zere önceden bilirkişilere de gönderebilir.

d) Etik Kurul yaptığı çalışmalar sonucunda, etiğe aykırı fiiller dışında mevzuatlara göre suç teşkil eden hususlar saptarsa, bu durumu söz konusu suçları soruşturmakla yetkili mercilere ivedi olarak yazılı bildirir.

e) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığı uygulamaları ile ilgili yasal sorunlarda Dernekten istenen bilirkişilik görevlerine destek olur.

 

12. Etik Kurulun Çalışma Esasları:

Etik Kurul aşağıdaki çalışma esaslarına göre hareket eder;

a) Etik Kurula ulaşan etik ihlali ile ilgili her dosya Etik Kurul başkanı tarafından en yakın tarihte yapılacak toplantının gu¨ndemine alınır. Etik Kurula gelen konu bir soruşturma ise başkan kendi u¨stlenebilir veya u¨yelerden birini görevlendirebilir. Soruşturmadan sorumlu u¨ye isterse kurul dışından bir raportör u¨ye atayabilir.

b) Hangi dosyanın hangi u¨yenin raportörlu¨ğu¨nde olduğuna ilişkin bilgiler Etik Kurul sekreteryası tarafından arşivlenir.

c) Etik Kurulda göru¨şu¨len tu¨m konularda gizlilik esastır. Etik Kurula sunulan dosyalardaki bilgi ve belgelerin gizliliğinin ve gu¨venliğinin korunmasından Etik Kurul ve sekretaryası sorumludur. Etik Kurul u¨yeleri başvuru ve her tu¨rlu¨ çalışmaya ilişkin bilgilerin gizliliğine özen göstermekle yu¨ku¨mlu¨du¨rler.

Ayrıca, başvuru ile ilgili bilgisi olan herkesin gizliliğe gereken özen ve dikkati göstermesi esastır. Tu¨m yazışmalar “GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL” kaydı ile yapılır.

ç) Raportör dosyaya ilişkin bilgi almak amacıyla, Etik Kurul sekretaryası aracılığıyla meslek elemanı kişilerden doğrudan yazılı bilgi alabilir. Bu belgeler Etik Kurul değerlendirme dosyasında yer alır.

d) Raportör gerek gördu¨ğu¨ durumlarda kişilere/kurumlara danışılması için Etik Kurul’a başvurabilir. Etik Kurul konuyla ilgili danışmanı yazılı olarak belirler. Danışılan konunun niteliği ve kapsamı da yazılı olarak danışmana iletilir. Danışmanın yanıtının bir kopyasının ilgili incelemenin Etik Kurul değerlendirme dosyasında saklanmak u¨zere Etik Kurul sekretaryasına iletilmesi gerekir. Danışmanın kimliği saklı tutulur.

e) Etik Kurul, gerektiğinde, konu ile ilgili başka uzmanları da, göru¨şlerine başvurmak u¨zere toplantılarına davet edebilir ya da uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturabilir. Bu uzmanlar ya da uzman etik kurullar, Etik Kurul tarafından kendilerine havale edilen dosya u¨zerindeki çalışmalarını belirlenen su¨re içinde tamamlayarak hazırladıkları göru¨şu¨ Etik Kurul’da göru¨şu¨lmek u¨zere başkanlığa sunarlar. Toplantıya davet ve komisyon oluşturma yetkisi Etik Kurul’a aittir.

f) Raportör, etik ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişi hakkında soruşturma dosyasını en geç 60 (altmış) gu¨n içinde teslim eder. Etik kurul ivedilikle göru¨şu¨lmesini gerektiren durumlarda bu su¨reyi kısaltabilir.

g) Soruşturmadan sorumlu olarak görevlendirilen Etik Kurul u¨yesi, raportöru¨n hazırladığı dosyayı teslim aldıktan sonra incelemesini en geç 30 (otuz) gu¨n içerisinde tamamlayarak göru¨şlerini Etik Kurul’a sunar. Bu sunumda incelenen olayın taraflarıyla ilgili bilgi, belge ve kanıtlar ile konunun özu¨ anlatılır; yorum ve değerlendirme dayanakları ile belirtilir.

ğ) Şikayet başvuru dosyası hakkındaki raportör göru¨şu¨ ve/veya diğer uzman ya da alt kurul raporları Etik Kurul toplantısında tartışmaya açılır. Tartışma sonucunda yönergede belirtilen oylamayla Etik Kurul göru¨şu¨ne esas olacak karar alınır. Etik Kurul u¨yeleri çekimser oy kullanamazlar. Oy eşitliği halinde Etik Kurul başkanının veya sekreterin oyu yönu¨nde karar verilir. Alınan karar etik yargıların gerekçeleri ile birlikte, nihai rapor halinde du¨zenlenerek, toplantıya katılan u¨yelerin tamamı tarafından imzalanır. Karara karşı oy kullanan u¨yeler gerekçeli kararlarını nihai rapora eklerler. Toplantı notları yazılı olarak kayıt altına alınarak, arşivlenmek u¨zere Dernek yönetimine verilir.

h) Etik Kurul’da kendisi ile ilgili dosya göru¨şu¨lmesi durumunda, ilgili u¨ye oturum salonunda bulunmaz, oylamaya katılmaz.

ı) Belirli bir dosyanın etik açıdan incelenmesiyle görevli raportör gerekçelerini yazılı olarak Etik Kurula bildirmek suretiyle bu görevden çekilebilir. Çekilen üyenin yerine yedek üye çağrılır.

i) Etik Kurula ulaşan dosyalar ulaştığı tarih itibariyle ilk 15 (on beş) gu¨n içinde işleme alınır. Etik Kurul, Yönetim Kuruluna şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurulardan kendisine iletilenler u¨zerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç 3 (u¨ç) ay içinde karara bağlar. Üç ay içinde kararın verilememesi durumunda Etik Kurul, bir kez ve en fazla bir aylık su¨re uzatma talebinde bulunabilir. Alınan karar 15 (on beş) gu¨n içinde gereği yapılmak u¨zere Yönetim Kuruluna gönderilir.

j) Etik Kurul; yapılan çalışmalar sonucunda etik ilke ve değerlere aykırı hareket ettiği saptananlar hakkında durum tespiti yapar. Etiğe aykırılık suç unsuru taşıyorsa ilgili mercilere gerekli bildirim yapılır. Ayrıca hakkında karar verilen kişiye de tebligat Dernek Genel Sekreterliği tarafından yapılır.

k) Etik Kurul değerlendirmelerini dosya u¨zerinden yapar; gerektiğinde ilgili kişilerden yazılı ya da sözlu¨ bilgi alır. Hakkında etik ihlali başvurusu bulunan kişilere Etik Kurul önu¨nde savunmalarını yapma hakkı tanınır; istemeleri halinde bu savunma yazılı da olabilir. Savunma hakkının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gu¨n içinde yanıt vermeyen kişiler savunma haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Şikayet edilen kişi etik su¨recin her aşaması ile ilgili olarak avukata danışma hakkına sahip olmasına rağmen, hakkında yapılan suçlamalara ve önerilere avukatı ya da u¨çu¨ncu¨ kişiler yoluyla değil, bizzat kendisi yanıt vermelidir.

l) Etik Kurul gerekli gördu¨ğu¨ durumlarda ilgili kişileri toplantıda dinlemek u¨zere davet edebilir. Kişilerin bu daveti kabul etmesi durumunda yapılan oturumda yalnız davetlilere yönelik sorular sorulur ve yanıtları açık rızaları alınmak suretiylekaydedilir. Etik Kurul u¨yeleri edinilen bilgiler u¨zerindeki yorumlarını ve tartışmasını davetlilerin toplantıdan ayrılmasından sonra yapar.

m) İhtiyaç duyulduğunda diğer mesleklerden uzman kişiler toplantıya davet edilir veya dışarıdan görevlendirilir. Gerektiğinde Dernek’in hukuk bürosundan, diğer hukuk bu¨rolarından, hukuk faku¨ltelerinden veya diğer ilgili kişi ve kurumlardan göru¨ş istenir, hizmet satın alınır.

n) Etik Kurul gönderilmiş tu¨m belgeler ve dosyalar ile inceleme ve değerlendirme su¨recindeki tu¨m yazışmaların birer örneğini, ilgili yönetmeliklerin öngördu¨ğu¨ su¨rece saklar.

 

IV. BÖLÜM-Etik İhlaller ve Yaptırımlar

13. Etik İhlallerine Uygulanacak Yaptırımlarla İlgili Esaslar:

 (A) Etik ihlal yaptırımları, Dernek u¨yesi meslek elemanlarından Derneğin tu¨zu¨ğu¨ne, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında çalışanlar için Etik kurallara, Kanunlara ve Yu¨kseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne aykırı hareketleri göru¨lenlere, meslekle ilgili işlerde maddi ya da manevi zarar oluşturabilecek davranışta bulunduğu saptananlara ve etik ihlali yaparak haksız kazanım elde edenlere uygulanır.

(B) Yaptırımın tu¨ru¨ etik ihlalin şekline ve du¨zeyine göre belirlenir.

(C) Yaptırımlar ihlale neden olan kişilere yazılı olarak bildirilir.

(D) Hiç kimseye aynı fiilden dolayı birden fazla etik ihlal yaptırım uygulanamaz.

(E) Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer yaptırımlar uygulanır.

 (F) Yaptırım gerektiren bir fiil ve halin tekrarında bir derece ağır yaptırım uygulanır.

(G) Kişilere, daha önce aynı fiilden etik kurul cezası almamış olmak ve ihlalde kastı bulunmamak koşullarının varlığı halinde bir derece hafif yaptırım uygulanabilir.

(H) Dernek mallarına karşı zarar verici nedenle yaptırım uygulananlardan bu zarar ayrıca tazmin ettirilir.

(I) Uygulanacak yaptırıma ilişkin karar gerekçesiyle belirtilir.

(J) Etik dışı davranış TTB Merkez Konseyine bildirilir.

 

14. Etik İhlallerinde İşleyiş:

Yönetim Kurulu, Etik Kurul tarafından önerilen yaptırımı 15 gu¨n içinde göru¨şu¨r ve önerilen yaptırımı, onayladığı takdirde uygulanmasını sağlamakla; onaylamadığı takdirde ise gerekçeli kararını Etik Kurul’a bildirmekle yu¨ku¨mlu¨du¨r. Her iki durumda da bu bildirim su¨resi, kararın alındığı Yönetim Kurulu toplantısı tarihinden itibaren 7 (yedi) gu¨nu¨ geçemez.

 

15. Etik İhlallerine Uygulanacak Yaptırımlar:

(A) UYARMA:

Üyenin uyarılması (yazılı ihtar), u¨yenin herhangi bir kişiye, mesleğe veya meslek onuruna ciddi zarar vermediği durumlarda uygulanan yaptırımdır. Diğer bir deyişle, maddi veya manevi kalıcı bir zarara yol açmadan, kasıt olmaksızın, dikkatsizlik ya da ihmal sonucu etik kuralları göz ardı etmek uyarı yaptırımı gerektirmektedir. Üyenin mesleğini uygularken ve/veya meslektaşları ile olan ilişkilerinde daha özenli ve dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarı yaptırımı gerektiren fiiller;

1) Dernek’in diğer üyelerine veya Dernek misafirlerine uygunsuz, iyi niyet kurallarıyla örtüşmeyen ve Dernek için olumsuz imaj doğuracak davranışlarda bulunmak,

2) Dernek yetkilileri tarafından sorulan sorulara sebepsiz şekilde yanıt vermemek,

3) Derneğe ait mal ve araçlara zarar vermek veya kaybına neden olmak veya kişisel çıkarları için kullanmak,

4) Derneğin du¨zenlediği her tu¨rlu¨ toplantıda belirlenmiş usullere uymamak ve toplantının du¨zenini bozmak,

5) Dernek organlarına seçilmiş olup da, yasa ve yönetmeliklerin ya da Dernek organlarının kendisine yu¨klediği görevleri yapmamak,

6) Hasta u¨zerindeki mesleki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanmak,

7) Yönerge’de başka yaptırıma tabi tutulan haller dışında, hasta haklarını ihlal eden tutum ve davranışlarda bulunmak,

Diğer etik yaptırımların kapsamına girmeyen, ancak Dernek amaç ve ilkelerine uygunluk taşımayan tutum ve davranışlarda uyarı cezası verilebilir.

 

(B) KINAMA:

Üyenin herhangi bir kişiye, mesleğe veya meslek onuruna ciddi zarar verdiği durumlarda uygulanan yaptırımdır. Etik Kurallara uymama, ısrarla ve kasten uymamaya devam etme şeklinde davranışlar kınama yaptırımını gerektirmektedir. Kınama yaptırımı, u¨yeye mesleğinde ve davranışlarında kusuru bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir Buna ek olarak, belirtilen davranışların üyeler arasında kullanılan dernek iletişim kanallarında cereyan etmesi ve süreklilik arzetmesi halinde; Etik Kurul kararıyla, üyenin bu iletişim kanallarına erişiminin süreli, tekrarlayan durumlarda süresiz olarak askıya alınması ek yaptırım olarak uygulanabilir. Üyenin yapmış olduğu etik ihlalin derecesine göre aşağıdaki kınama yaptırımları, Etik Kurul tarafından değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde üyelikten çıkarılma yaptırımına dönüştürülmesi konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunulabilir. Kınama yaptırımı gerektiren fiiller;

1) Daha önce bir etik ihlal eylem nedeniyle uyarı cezası almasına ragmen, 3 yıl içinde aynı etik ihlali yinelemek,

2) Dernek Tu¨zu¨ğu¨ne ve Etik Kurallara uymamakta ısrarlı olmak; Dernek Tu¨zu¨ğu¨ne ve Etik Kurallara uyulmamasına yönelik diğer kişi ve kurumları teşvik eden veya yönlendiren davranışlarında bulunmak,

3) Dernek etkinliğinde, Derneğe ait resmi sosyal paylaşım ve tartışma platformlarında, bir diğer Dernek üyesi, görevlisi veya sorumlusu ile etik kuralları aşan kişisel tartışmalarda bulunmak,

4) Yönetim Kurulu tarafından sadece Dernek içinde paylaşılması gereken Dernek bilgi ve belgelerini yetkisiz kişilere göstermek, vermek veya u¨çu¨ncu¨ şahıslarla paylaşmak,

5) Derneğin yetkili kurul ve komisyonlarınca istenen bilgi ve belgeleri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

6) Kongre ve bilimsel toplantıların usulüne bilerek ve isteyerek uymamak,

7) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcraasına Dair Kanun’da tanımlanmamış ve kabul görmemiş ünvanlar kullanmak, uzman olmadığı alanlarda herhangi bir şekilde kendini uzmanmış gibi tanıtmak, tanıtımına izin vermek,  ve uzman olmadığı dallarda tıbbi uygulamada bulunmak,

8) Yurt dışında geliştirilmiş mesleki materyallerin ku¨ltu¨re uyarlamasını yapsa dahi, izinsiz olarak u¨çu¨ncu¨ kişilerin erişimine sunmak, yeterlik sahibi olmadığı konularda yazılar yazmak, programlara katılmak veya programlar du¨zenlemek,

9) İnternet, yazılı ve görsel medyanın bilimsel testlerin, klinik çalışmaların içeriğinin teşhir edecek şekilde kullanılması; içeriği bilimsel veya mesleki açıdan doğru ya da geçerli olmayan yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak; bu içerikteki programlara katılmak ya da program yapmak,

10) Hizmet verdiği kuruluşların, izlediği ya da tedavi ettiği kişilerin adlarını ve hasta mahremiyetini hiçe sayarak internet, yazılı ve görsel medya yoluyla kamuoyuna duyurmak veya kamuoyunca tanınan kişilerin haklarında yayımlanan haberlere ya da edinmiş olduğu özel bilgilere dayanarak yorum yapmak; bu gibi ortamlarda bulunan diğer bireyler hakkında tanısal yorumlarda bulunmak,

11) Üretilen malzemeler ve kişilerin bireysel veya kurumsal reklamı ile ilgili TTB’nce tanımlanmış tanıtım kurallarına aykırı davranmak,

12) El ilanları, tabelalar, basın, internet ve benzeri yollarla meslektaşlar arası haksız, tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak,

13) Bilimsel araştırmalar ve eğitime yönelik şeffaf kurumsal ilişkiler dışında, endu¨stri kuruluşları ile Derneğin kabul ettiği Etik Kurallar dışında çıkar ilişkileri kurmak,

14) Acil durumlar dışında yeterli bilgi ve deneyimi olmadan özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunarak hastaya zarar vermek,

15)) Hastaya bilgi vermeden ve rızasını almaksızın tıbbi girişimde bulunmak,

16) Meslekte bilgi ve beceri yetersizliği, özen eksikliği, dikkatsizlik ve benzeri kusurlardan dolayı eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya zarar vermek.

17) Bilimsel çalışmaya fiilen katılmamış kişilerin adlarına yayında yer vermek, kaynak göstermeden veya izin almadan başkalarına ait verileri, olguları veya yazılı eserleri kullanmak ve benzeri suretle bilimsel yayınlarda yayın etiğine aykırı davranmak.

18) Dernek üyeleri veya yöneticilerini sözel veya yazılı olarak tehdit etmek veya hakaret etmek, 

19) Yönetim Kurulundan izin almadan Yönetim Kurulu üyesi sıfatını kullanmak, Yönetim Kurulu adına beyanat vermek veya toplantı/törenlere katılmak, 

20) Hasta kayıtlarında tahrifat yapmak,

21)  Hizmet verdiği kişilerle ilgili gerçeklere uymayan rapor veya belge düzenlemek, 

22) Kendisine başvuran veya çalıştığı kuruma gelen acil hastaların gerekli tıbbi tedavi veya girişimlerini başlatmamak, yapmamak ya da ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya yapmamak,

23) Hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemleri uygulamak veya önermek,

24) Meslek icrasında hastalar arasında cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlak ve siyasi düşünce, kişilik, ekonomik ve sosyal durumuna vb.  göre ayrımcı davranışlarda ve söylemlerde bulunmak,

25) Dernek camiası içinde dil, din, ırk, renk ve mezhep açısından ayırımcılığa neden olacak davranışlarda bulunmak

26) Bilimsel araştırma verilerini değerlendirirken ve yayına hazırlarken bilimsel gerçekleri yansıtmamak veya çarpıtmak suretiyle yayın etiğine aykırı davranmak.

27) Dernek Yeterlik Kurulunun gerçekleştirdiği yeterlik sınavlarında kopyaya teşebbüs etmek veya kopya çekmek,

28)  Derneği bilerek maddi zarara uğratmak,

29)  Bulunduğu yönetsel görev süresi içinde meslek ilkeleri ve alanına aykırı kararlar almak veya sorumlu olduğu kurumda alınan bu tür kararların sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimde bulunmamak,

 

(C) DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA:

Üyelikten çıkarılma yaptırımı, Etik Kurulda Dernek Tu¨zu¨ğu¨nde ifade edilen u¨yelikten çıkarılma koşulları gerçekleştiği kanaati oluştuğunda verilebilir. Üyenin herhangi bir kişiye, mesleğe veya meslek onuruna telafisi mu¨mku¨n olmayan zarar verdiği durumlarda uygulanan yaptırımdır. Dernek Üyeliğinden çıkarılan meslek elemanı, Dernek Genel Kurulunda oy kullanamaz, Dernekte zorunlu ya da danışma organlarından birinde görevliyse bu görevi sona ermiş sayılır. Dernek faaliyetleri kendisine bildirilmez, dergi, bu¨lten gönderilmez ve u¨yelere sağlanan olanaklardan faydalanamaz. Dernek işbirliğinde du¨zenlenen mesleki kongrelerde hiçbir şekilde bildiri sunamaz, oturum başkanlığı yapamaz, çalıştay du¨zenleyemez. Etik Kurulunun soruşturma sonucunda vereceği u¨yelikten çıkarılma yaptırımı karardan sonraki ilk Genel Kurulda Yönetim Kurulu tarafından isimler gizlenerek sunulur. Çoğunluk tarafından onaylanırsa yu¨ru¨rlu¨ğe girer. Genel Kurul’un kararı yargı yolları açık olmak u¨zere kesindir.

Dernek’in etik ilk eve çalışmalarıyla bağdaşmayan ve u¨yelikden çıkarma kararı verilebilecek haller şunlardır:

1) Dernek Tu¨zu¨ğu¨ne aykırı davranışlarda bulunmak,

2) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

3) Yönetim Kurulu kararı ve u¨yenin kendi onayı ile verilen ya da alınan görevlerden su¨rekli kaçınmak,

4) Dernek adını kullanıp kişisel maddi kazanç sağlamak,

5) Derneğin internet sayfasında yayınlanan Dernek Etik Kurul Yönergesi‘ne aykırı

davranışlarda bulunmak ve Dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

6) Dernek bilgisi dışında ve onaysız basın açıklaması yaparak Dernek adını kullanarak yurt içi ve dışında faaliyetler du¨zenlemek,

7) Yazılı ikazlara rağmen u¨yelik aidatını iki yıl içinde ödememek, bu konuda geçerli mazereti olmamak,

8) Dernek organınca yu¨ru¨tu¨len soruşturmada zorla veya tehditle engellemede bulunmak,

9) Maddi ya da başka çıkarlar için gerçeklere uymayan rapor veya belge vermek,

10) Zimmet, ihtilas, irtikap, ru¨şvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötu¨ye kullanma ve hileli iflas gibi yu¨z kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun u¨yeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hu¨ku¨m giymiş olmak,

11) Mesleğin uygulanması sırasında hizmet alana ait gizli bilgileri yasal ya da etik zorunluluk durumları dışında açıklamak,

12) Meslek elemanı olarak insanlık onuruna ters du¨şecek faaliyetlerde bulunmak, işkence yapmak, işkenceye katılmak veya işkence olarak nitelendirilebilecek işlem ve davranışlarda bulunmak, işkence ile ilgili bilgileri saklamak,

13) Mesleğin uygulanması sırasında cinsel tacizde bulunmak,

14) İntihalde bulunmak,

15) Hastalarını refere ettiği kurum, kuruluş ve kişilerden komisyon veya ücret talep ve kabul etmek, gelir arttırıcı bir yarışma, program veya benzeri bir promosyon karşılığı cerrahi bir girişim yapılması sürecine katılmayı kabul etme ve/veya bu girişimi yapmak,

16) Daha önce kınama cezası almasına ragmen, 3 (üç) yıl geçmeden aynı etik ihlali yinelemek,

17) Dernek görevlisi veya üyeye fiziki şiddette bulunmak,

18) Meslektaşlarına, diğer sağlık meslek mensuplarına veya hastalara fiili saldırıda bulunmak, 

 

(D) Yayın Etiğine Aykırı Davranışlar İçin Ek Yaptırımlar:

 (A) Yaptırım uygulanabilmesi için etiğe aykırı olduğu iddia edilen eylemin, kasıt

ya da ağır ihmal sonucu olarak gerçekleşmiş ve etiğe aykırılığın inandırıcı ve yeterli

belgelerle ispatlanmış olması gerekir.

(B) Etiğe aykırı eylemi sabit olan kişilere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a) Etiğe aykırı davranışı tespit edilen kişilere, Dernek Etik Kurulunun karar tarihinden başlamak u¨zere söz konusu eylemin niteliği de dikkate alınarak;

1) Kendi çalışmasından usulu¨ne uygun olarak kaynak göstermeden alıntı yapılması halinde u¨ç aydan bir yıla kadar,

2) Tekrar yayımlama, dilimleme ve destekleyen kurum veya kuruluşun adına yer verilmemesi hâlinde altı aydan iki yıla kadar,

3) Birden fazla araştırmacıyla yapılan araştırmaların sonuçlarının sunum veya yayımında, katkısı bulunanların onayı olmadan isimlerinin çıkartılması veya yazarlık sıfatını hak etmeyen yazar veya yazarlar eklenmesi veya yazar sıralamasının uygun olmayan bir biçimde du¨zenlenmesi hâlinde bir yıldan u¨ç yıla kadar,

4) Kurumca sağlanan kaynakların usulu¨ne ve amacına aykırı bir biçimde kullanılması hâlinde bir yıldan u¨ç yıla kadar,

5) Uydurma, çarpıtma, aşırma hâllerinde u¨ç yıldan beş yıla kadar,

6) Hakem, danışman, editör, panelist, raportör, izleyici, moderatör ve benzeri görevlerin kötu¨ye kullanılması hâlinde u¨ç yıldan beş yıla kadar,

7) Kasıtlı olarak asılsız veya dayanaksız olarak etik ihlal iddiasında bulunulması hâlinde u¨ç yıldan beş yıla kadar süreyle yayın ve burs desteği ile dernek faaliyetlerinde yetki, görev ve sorumluluk verilmez.

8) Araştırma, yayın ve bilim etiği ilkeleri ile bağdaşmayan diğer davranışlarda bulunulması hâlinde, somut olayın özelliği dikkate alınarak kişinin uyarılmasına karar verilebileceği gibi, beş yıla kadar herhangi bir destek verilmemesine karar verilir. Kişinin karar tarihinden itibaren beş yıl içinde yeni bir etiğe aykırı eylemde bulunması halinde uygulanacak yaptırım, yarısına kadar artırılarak uygulanır.

b) Dernek yayınlarında etiğe aykırı hususlar içerdiği tespit edilen yazılar geri çekilmiş sayılır ve bu husus aynı yayın aracılığıyla gerekçesi ile birlikte duyurulur.

c) Uydurma, çarpıtma ve aşırma hâlleri ile hakem, danışman, editör, panelist, moderatör, izleyici, raportör ve benzeri görevlerin kötu¨ye kullanılması hâlinde, etiğe aykırı eylemi tespit edilen kişilere ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde bunların bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşlara alınan karar Yönetim Kurulu başkanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

d) Etiğe aykırı davranışı sabit olanlardan kurum personeli olanlar hakkında ayrıca ilgili mevzuata göre de işlem yapılır.

 

V. BÖLÜM-Soruşturma, Soruşturma Usulleri ve Karar

16. Soruşturma Açılmasında Genel Kural:

(A) Dernek u¨yeleri hakkında soruşturma açılması konusunda Yönetim Kurulu karar verir.

(B) Dernek u¨yeleri, herhangi bir konuda soruşturma açılması amacıyla Yönetim Kurulu'na yazılı olarak şikayet başvurusu yapabilirler.

(C) Mevzuata uygun olmayan, İsimsiz ve imzasız ya da sahte isim ile yapıldığı saptanan şikayet başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(D) Başvuran u¨ye kimden veya neden şikayetçi olduğunu kanıtlarıyla birlikte Yönetim Kurulu'na bildirir.

(E) Yönetim Kurulu, şikayet başvurusunu izleyen ilk toplantısında kanıtları değerlendirerek ilgili u¨ye hakkında soruşturma yu¨ru¨tu¨lu¨p yu¨ru¨tu¨lmeyeceği konusunda karar verir.

(F) Şikayette bulunulan kişi Yönetim Kurulu u¨yesi ise ilgili u¨ye, bu soruşturma kararının verileceği toplantıya katılmaz.

(G) Yönetim Kurulu, herhangi bir yakınma ve şikayet başvurusu olmadan da herhangi bir konuda soruşturma açma kararı verebilir.

(H) Soruşturma kararı alınırsa tu¨m belgeler Etik Kurula ulaştırılır. İlgili toplantıdan önce tu¨m u¨yeler konuyu inceleme imkanı bulurlar.

(I) Konunun önemi veya aciliyetine göre ya Etik Kurul’un olağan toplantısı beklenir ya da Etik Kurul olağanu¨stu¨ toplantıya çağrılır.

(J) Gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği sonradan anlaşılan şikayet başvuruları işlemden kaldırılır.

 (K) Etik Kurulun olgu olarak incelediği bir u¨yenin Dernekten istifa etmesi uygun göru¨lmez, bu su¨reç işlerken herhangi bir nedenden kişinin u¨yeliğine son verilemez.

(L) Daha önce Etik Kurul tarafından incelenip karara bağlanmış şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.

 

17.Soruşturmaya Başlanması ve Zaman Aşımı:

(A) Etik ihlal yaptırımını gerektirecek eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren 2

(iki) yıl içinde herhangi bir soruşturmaya başlanmamış ise bu yaptırımlar ile ilgili soruşturma zaman aşımı nedeniyle başlatılamaz.

(B) Etik ihlali yaptırımını gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç oluşturuyorsa ve bu suç için, Kanunda daha uzun bir zaman aşımı su¨resi belirtilmişse, bu durumda kanunda geçen su¨re zaman aşımı su¨resi olarak uygulanır.

 

18.Bildirim:

 (A) Etik ihlali iddialarında yazılı bildirim şartı aranır. Elektronik ortamda yapılan bildirimlerde de yazılı bildirim Derneğe ulaştıktan sonra işlem başlatılır. Herhangi bir kişinin Derneğe başvurması ve hakkında etik ihlal bildiriminde bulunduğu Dernek u¨yesiyle ilgili iddialarını yazılı olarak yaptığı tarih, bildirim tarihidir. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, hakkında bildirimde bulunulan kişinin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirim gu¨nu¨nu¨n belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların belirtilmesi zorunludur. Aksi halde, bu hususların yazılı bildirim yapan kişiden sağlanması Yönetim Kuruluna aittir. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmuyorsa söz konusu bildirim işleme konulmaz.

(B) Bildirimde bulunan kişinin kimliği yasal gereklilik olmadıkça gizli tutulur.

(C) Yönetim Kurulu, u¨yeler hakkında bildirimde bulunabilir.

 

19. Karar Alma Süreci:

(A) Etik Kurul, raportör tarafından hazırlanarak Etik Kurula sunulan dosyayı Dernekler Kanunu, Dernek Tu¨zu¨ğu¨, Etik Kurul Yönergesi ve TTB İlkeleri doğrultusunda inceleyerek etik ihlali yaptırımlarından birinin verilmesini ya da yaptırımda bulunulmasını gerektirecek bir nedenin olup olmadığına gerekçeli olarak karar verir.

(B) Bu kararda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulan veya soruşturulanların kimliği ve adresi ile yöneltilen iddia konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan ifadeler özetlenir. Yaptırım gerektiren her fiil ayrı ayrı değerlendirilir ve delillere dayanılarak etik ihlalin sabit olup olmadığı değerlendirilerek tartışılır. Şikayet edilen u¨yenin kusurlu olduğu konusunda kanaat oluştuğunda bir yaptırım önerilir. Etik Kurulun yaptırım önermediği durumlar için de aynı yöntem uygulanır.

(C) Eldeki bu¨tu¨n belgeler soruşturma raporuna eklenerek bir dizi pusulası oluşturulur. Soruşturma dosyası Dernek Genel Sekreterine teslim edilir.

(D) Öneriler u¨zerine karar verme, verilen kararı duyurma ve uygulama yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

(E) Karar, bildirimde bulunan ilgili kişi ile hakkında soruşturma açılmış Dernek u¨yesine Yönetim Kurulu aracılığıyla yazılı olarak bildirilir(F) Etik Kurul kararları her yıla özgu¨ olarak numara sırası verilerek yazılır. Etik Kurulu karar defterleri Dernek Merkezinde gizlilik koşullarını sağlayacak biçimde saklanır.

(F) Her Genel Kurul öncesinde Etik Kurul o dönem için verdikleri bu¨tu¨n kararların gerekçe özetlerini ve vardıkları sonuçları gizliliğin korunduğu bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

(G) “Üyelikten çıkarılma” önerileri söz konusu olduğunda Genel Kurul’da bu olgular gerekçeleriyle isimler gizlenmek suretiyle özetlenir ve çoğunlukça onaylandıktan sonra kesinleşir.

20. Kararlara İtiraz ve Yargı Yolu:

(A) Bu Yönerge uyarınca verilen cezalara ilgili kişi, 15 (on beş) gu¨n içinde Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir.

(B) İtirazın Yönetim Kuruluna ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz) gu¨n içinde Etik Kurul toplanıp, itirazı görüşür. Kurul, görüşme sonucuna göre itirazı reddedebilir, kabul edip kaldırabilir ya da sonucunu değiştirerek onayabilir.

C) Dernek üyeliğinden çıkarma kararları, Ekim Kurul’un talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınır. Çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgili üye tebliğden itibaren 30 gün içinde Genel Kurul’a itirazda bulunabilir. İtibarın yapılacak ilk Genel Kurul’da görüşülmesi zorunludur. Üyelikten çıkarma kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi veya Genel Kurul’n itirazın reddine karar vermesi halinde çıkarma kararı kesinleşir. Bu karara karşı yargı yolu açıktır.

 

21. Yaptırımın Tamamlanması ve Kayıtlardan Silinmesi:

(A) Üyeye verilen kesinleşmiş yaptırım sicil dosyasına işlenir.

(B) Yaptırımlar tamamlandığında kayıtlardan silinerek haklar iade edilir.

a) Uyarı ve kınama yaptırımları, aynı konuyla ilgili olarak yinelenmemesi koşuluyla tebliğ tarihinden itibaren 3 (u¨ç) yılın sonunda tamamlanmış sayılır. Başka konularda yeni yaptırımlar verilmesi halinde, aynı konuyla ilgili olsun ya da olmasın son alınan yaptırımdan sonraki 3 (u¨ç) yıl geçerlidir.

b) Kararlara yargı aracılığıyla itirazda bulunarak itirazı haklı göru¨lenler ile yaptırımların tamamlanarak kayıtlardan silinmesi, ilgili kişilere yazılı olarak bildirilir.

(C) Etik Kurulun soruşturma ve karar dosyaları gizli tutulur ve gu¨venli bir yerde arşivlenir.

(D) Üyelik hakkının kaybedildiği olgularda, Üyeliğe Tekrar Kabul ya da Bir Üyenin ölu¨mu¨ dışında dosyalar son işlem tarihinden itibaren 20 yıl (yirmiyıl) muhafaza edilir.

(E) Bir u¨yenin u¨yeliğe tekrar kabulu¨ ya da ölu¨mu¨ durumlarında dosyalar bu saptama yapıldıktan 5 (beş) yıl sonrasına kadar saklanır.

(F) Kişilerin tanınmasını sağlayacak bilgileri içeren dosyalar olay kapandıktan 5 (beş) yıl geçene kadar muhafaza edilir, sonrasında imha edilir.

(G) Yönetim Kurulu ve Etik Kurul, incelenmiş olan olguların kimlik bilgilerini gizli tutarak, çeşitli vakalardan esinlenerek oluşturulan yeni olgu örneklerini, yapılacak eğitimlerde ve yayınlarda kullanabilir.

 

22. Du¨zeltici Öneriler

(A) Yaptırımdan vazgeçilmesi için şikayet edilen kişinin etik olmayan davranıştan vazgeçmesi ya da bu davranışı sona erdirmesi gerekir.

(B) Etik Kurul, bir etik ihlâlin du¨zeltilmesi, Derneğin çıkarlarının korunması ve/veya halkı korumak amacıyla başka du¨zeltici faaliyetleri şart koşabilir. Bu madde şikayet edilen kişinin Derneğe ya da ihlâl sonucunda zarar görmu¨ş kişiye para ödemesini kapsayamaz.

(C) Şikayet edilen kişinin yaptığı etik ihlalle ilgili danışmanlık hizmeti alması gerekebilir.

(D) Şikayet edilen kişinin ilgili kurullarca belirlenecek konuda eğitim, öğrenim ya da özel ders alması gerekebilir.

(E) Şikayet edilen kişinin tedaviye ihtiyaç durumunu belirlemek için psikiyatrik, nörolojik, psikolojik veya başka uygun yöntemlerle değerlendirilmeye tabi tutulması gerekebilir. İlgili kanunlarca öngöru¨len bir sağlık kuruluşunda yapılacak muayenede bir rahatsızlık saptanırsa, kişinin bu rahatsızlık ile ilgili uygun bir tedavi görmesi önerilir.

(F) Şikayet edilen kişinin, yaptırımlara uyup uymadığı Etik Kurul tarafından uygun yöntemlerle denetlenir.

 

23. Kamu Davası İhbarı:

Bu Yönetmelikte öngöru¨len etik ihlaller ayrıca Tu¨rk Ceza Kanununa göre bir suç niteliği taşıyorsa, Yönetim Kurulunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması zorunludur.

 

VI. BÖLÜM-Yu¨ru¨rlu¨k ve Yu¨ru¨tme

24. Yu¨ru¨rlu¨k

Bu Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yu¨ru¨rlu¨ğe girer.

 

25.Yu¨ru¨tme

(A) Bu Yönergeyi, Yönetim Kurulu Başkanı yu¨ru¨tu¨r.

(B) Bu Yönerge’de yer almayan durumlarda TTB Disiplin Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları hu¨ku¨mleri ile Yu¨ksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hu¨ku¨mleri uygulanır.

 

Not: TPRECD Etik Kurulu Yönergesi, TKDCD, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları, Üniversitelerarası Kurul “Etiğe Aykırı Davranışlar” Belgesi, Tu¨rkiye’deki Kurumlar (Dernekler, Üniversiteler) ile AATS Etik Yönergelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2022

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560