Ana Sayfa : Dernek : Yönetmelikler : Bilimsel Toplantıları Destekleme Yönergesi

Bilimsel Toplantıları Destekleme Yönergesi

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
BİLİMSEL  TOPLANTILARI DESTEKLEME YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Madde 1 — Amaç
Bu yönergenin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından desteklenecek, kongre, sempozyum ve kursların standartlarının belirlenmesidir. TPRECD Tüzüğünün 3. Maddesi uyarınca, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanı kapsamında bulunan bütün konularda, bilgi alışverişinin sürekli ve güncel olmasını sağlamak için: bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum, konferans ve kurs gibi eğitim etkinlikleri desteklemeye ilişkin kurallar bu yönerge ile düzenlenir.

Madde 2 — Kapsam
Bu yönerge; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından desteklenecek olan bilimsel toplantıların içerikleri, toplantıyı düzenleyen kişi, kurum veya derneklerden istenilen resmi belgeleri, toplantı esnasında ve sonrasında uyulması gereken kurallara ilişkin esasları kapsar.

Madde 3 — Tanımlar
TPRECD: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
TPRECD-YK: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

İKİNCİ KISIM
Çalışma Esasları

Madde 4 —Bilimsel Toplantıların Desteklenmesi
TPRECD tarafından desteklenecek olan bilimsel ve idari konularda yapılacak olan Bilimsel toplantıların Dernek tüzüğü kapsamında yer alan amaçlar doğrultusunda organize edilmiş olması şarttır. Desteklenecek olan bilimsel toplantılar; Dernek logosunun kullanılmasına izin verilen bilimsel toplantılar ve Dernek logosunun kullanılmayacağı bilimsel toplantılar olarak  iki ayrı kategoride olabilir.

 1. Dernek Logosunun kullanılmasına izin verilecek ve Dernek web sayfası ile Dernek mail adresi üzerinden üyelere duyurulacak olan bilimsel toplantılar, TPRECD-YK tarafından aşağıda yer alan kriterlere göre seçilir
  1. Toplantıyı düzenleyen Bilimsel kurul üyelerinden, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetiik Cerrah olanların, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğine üye olması,
  2. Düzenlenecek olan toplantının, alan ihlallerine izin vermeyecek konuları ve katılımcıları içermesi,
  3. TPRECD tarafından desteklenmesi istenilen toplantının gerçekleştirilme tarihinden en az üç ay önce Dernek YK’na konu ile ilgili başvurunun yapılmış olması,
  4. Kayıt ücreti alınan toplantılarda, elde edilen gelirin %10’nun Derneğe aktarılmasının kabul edilmesi,
  5. Toplantıya katılan tüm katılımcıların,  Adı/soyadı, Kurumu ve Uzmanlık branşının yer aldığı katılımcı listesinin, toplantının bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde dernek sekreterliğine iletilmesi, 
  6. Toplantı düzenleme kurulunda yer alan komite üyelerinin, önceden herhangi bir nedenle, olumsuz etik kurul kararı ya da cezası olmaması,
  7. Dernek YK’un gerek görmesi halinde, desteklenecek olan Bilimsel toplantıya, dernek YK’dan bir üyenin ya da Dernek YK tarafından belirlenecek bir TPRECD üyesinin  gözlemci olarak katılmasına onay verilmesi,
  8. Bilimsel toplantının, kamu, üniversite, dernek ya da akademi özelliği taşıyan bir kurum tarafından düzenleniyor olması,
  9. Bilimsel toplantı programının ve konuşmacıların önceden derneğe bildirilmesi,
  10. Kayıt ücreti alınmayan toplantılarda, yukarıda yer alan şartların sağlanması durumunda, bedelsiz olarak desteklenir.
 2. Dernek Logosunun kullanılmayacağı bilimsel toplantılar,
  1. Dernek logosunun kullanılmayacağı bilimsel toplantılar, düzenleyen kişi ya da kuruma ait mail adresinden ortak mail grubunda paylaşılarak üyelere duyurulur. Bu toplantılar, Dernek web sayfasından yayınlanmazlar ve Dernek mail adresi üzerinden üyeler ile paylaşılmazlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yürürlük ve Yürütme

Madde 7 – Yürürlük
Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 – Yürütme
Bu yönerge hükümlerini TPRECD-YK yürütür.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2022

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560